Recent Submissions

 • Ринок цінних паперів: сутність і стан 

  Диба, Олександр Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-07)
  Розглянуто сутність і особливості становлення вітчизняного ринку цінних паперів.
 • Дослідження системи масового обслуговування з поетапним обслуговуванням вимог при наявності в системі блоків очікування 

  Жлуктенко, Володимир Іванович; Тарасова, Людмила Григорівна; Tarasova, Liudmyla; Тарасова, Людмила Григорьевна; Савіна, Світлана Станіславівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-21)
  Розглянуто моделювання системи масового обслуговування з поетапним обслуговування вимог при наявності в системі блоків очікування в стаціонарному та в динамічному режимах. Наведені приклади застосування одержаних моделей ...
 • Міграційна політика держав світу та її ефективність 

  Ольшевська, Ірина Петрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-25)
  Стаття присвячена дослідженню ефективності сучасних засобів регулювання міжнародних міграційних процесів на різних рівнях.
 • Трансформація структури власності європейських компаній під впливом поширення програм участі персоналу у прибутках корпорацій 

  Черпак, Антоніна Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-08)
  У статті викладено результати дослідження впливу на європейську модель корпоративного управління практики реалізації програм участі персоналу у прибутках, визначено переваги для корпорацій і працівників щодо реалізації ...
 • Сучасна концепція міжнародних торговельних суперечок 

  Гордєєва, Тамара Федорівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-19)
  На тлі паритетного співіснування множини термінів для ідентифікації протиріч у міжнародній торгівлі проведено їх розмежування за критерієм ступеня інтенсивності. Сформовано концептуальні засади дослідження міжнародних ...
 • Особливості маркетингу послуг фінансових, логістичних, туристичних, будівельних, торговельних, освітніх, медичних та інфраструктурних компаній 

  Шафалюк, Олександр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-16)
  Стаття присвячена актуальним проблемам теоретичних, методичних і практичних аспектів щодо розвитку системи маркетингу на ринку послуг. У роботі обґрунтовано роль і значення маркетингу послуг; систематизовано в межах окремих ...
 • Маркетингові дослідження та аудит розвитку підприємств 

  Богатирьов, Олександр Ігорович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-21)
  У роботі комплексно опрацьовано актуальні аспекти підвищення ефективності маркетингових досліджень і аудиту розвитку підприємств.
 • Експрес-аналіз фінансового стану підприємства 

  Івахненко, Валентин Михайлович; Кириченко, Кирило Геннадійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-17)
  Стаття присвячується експрес-аналізу фінансового стану підприємства. Автори розглядають існуючі в науковій літературі думки з цього приводу і пропонують зосередити увагу на понятті «платоспроможність» як критерії для ...
 • Становлення та розвиток бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва 

  Олійник, Яна Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-18)
  У статті досліджено етапи формування регламенту національної системи бухгалтерського обліку сектору малого бізнесу в Україні та здійснена спроба визначити головні чинники, які впливають на розвиток системи бухгалтерського ...
 • Концептуалізація управлінського обліку в бюджетних установах України 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana (ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2012-09-20)
  Стаття присвячена розгляду та формуванню теоретичних основ управлінського обліку в бюджетних установах України.
 • Концептуальні засади визначення банківського обслуговування фізичних осіб 

  Гордіца, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-05)
  У статті розглянуто авторський концептуальний підхід щодо визначення категорії «банківське обслуговування фізичних осіб» в умовах впливу факторів інформаційно-мережевої економіки. Проаналізовано сучасні теоретичні напрями ...
 • Інноваційні технології аналізу фінансових результатів діяльності банку 

  Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-13)
  У статті розглянуто питання моделювання динаміки доходів залежно від рівня ресурсного потенціалу банка, який пропонується вимірювати розміром загальних активів банку. Порівняння фактичних доходів з розрахунковою величиною, ...
 • Ціннісно-орієнтоване управління підприємством: ресурсні аспекти 

  Лаврененко, Валентина Віталіївна; Lavrenenko, Valentyna; Лаврененко, Валентина Витальевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-24)
  Розглянуто підходи до визначення сутності поняття «цінність» та проаналізовано взаємозв’язок ціннісно-орієнтованого управління із сучасними положеннями ресурсної теорії у контексті її еволюції. Досліджено механізм формування ...
 • Стратегії розвитку та управління активами посередницьких підприємств 

  Олексюк, Олексій Іванович; Дима, Олександр Олексійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-14)
  У статті досліджено особливості формування і реалізації стратегій розвитку та системного управління активами посередницьких підприємств.
 • Управління портфелем брендів підприємств 

  Шпір, М. Ф. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-24)
  У статті критично опрацьовано підходи до забезпечення ефективності маркетингового управління портфелями брендів.
 • Системні підходи у технологіях моніторингу в маркетингових системах управління запасами 

  Сметанюк, Т. Б. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-09)
  У статті розглянуто можливості вдосконалення методології маркетингового моніторингу на базі принципів системності. На прикладі сфери управління запасами проаналізовано проблеми та варіанти запровадження кращих приктик у ...
 • Системні підходи у забезпеченні економічної безпеки підприємств 

  Федонін, Олексій Сергійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-11)
  Статтю присвячено розв’язанню теоретичних і методичних проблем забезпечення економічної безпеки підприємств. Опрацьовано можливості застосування базису системної методології.
 • Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності у об’єднаннях підприємств 

  Касьянов, Ярослав А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-19)
  Робота присвячена висвітленню аспектів організації маркетингової підтримки інноваційної діяльності у об’єднаннях підприємств. Ефективна та своєчасна реалізація інноваційної складової функціонування та розвитку підприємств ...
 • Удосконалення кадрового потенціалу інноваційних підприємств на основі компетентнісного підходу 

  Герасименко, Оксана Олександрівна; Курко, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-22)
  Наведено модель компетенцій працівників інноваційного підприємства; виокремлено методи та інструменти удосконалення кадрового потенціалу інноваційних підприємств.
 • Бренд у маркетингу як соціальний феномен 

  Шевченко, Олена Леонідівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-14)
  У статті розкрито і проаналізовано основні складові та зміст бренду з точки зору соціальних чинників. Визначено значення і вплив соціальних установок на процеси придбання і споживання брендів.

View More