Recent Submissions

 • Оптимізаційно-цінова стратегія міжнародного маркетингу 

  Корж, М. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті встановлено необхідність глобального вдос-коналення механізму управління міжнародним маркетингом в умовах світової економічної кризи у відповідності із загаль-ною антикризовою програмою. Розроблено методологію ...
 • Інструментальні засоби підтримки процесу аудиту інформаційних технологій 

  Ус, Роман Леонідович; Us, Roman (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-22)
  Стаття присвячена сучасним інструментальним засобам підтримки процесу аудиту і моніторингу інформаційних технологій підприємств. Наведена їх класифікація і порівняльний аналіз з погляду корисності для підтримки та ...
 • Розвиток моделювання функції збуту підприємства за допомогою Р-перетворення 

  Магда, В. В.; Magda, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-12)
  У статті розглядається процес моделювання функції збуту підприємства за допомогою р-перетворення, що обмежується довірчими інтервалами логістичної моделі.
 • Моделювання соціально-економічних процесів обмінного типу. 2. Двопараметричні моделі 

  Коляда, Юрій Васильович; Kolyada, Jury (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-03-06)
  Викладено низку нелінійних математичних моделей (ММ) економічної динаміки, которими описуються обмінні процеси, враховуючи при цьому притаманні та характерні для економіки явища. На прикладі однієї з моделей отримано ...
 • Застосування коефіцієнтів вадливості альтернатив для встановлення маргинальності думок експертів 

  Рева, О. М.; Reva, O.; Павлів, Оксана Богданівна; Pavliv, Oksana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-29)
  Стаття присвячена вирішенню актуальної проблеми вдосконалення експертних процедур, зокрема технології застосування методів теорії розпізнавання образів для визначення маргинальності думок осіб, які приймають рішення ...
 • Моделювання доходу підприємства-виробника продукції з урахуванням рекламних асигнувань 

  Блудова, Тетяна Володимирівна; Завірюха, А.; Bludova, Tetyana; Zaviruha, A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-30)
  У статті розглядається побудова функцій прибутку двох учасників каналу збуту взаємопов’язаних кооперативною рекламою: підприємства—виробника продукції і підприємства продажу родукції. За допомогою введеної системи змінних ...
 • Визнання гудвілу при придбанні підприємства з метою його відображення в обліку 

  Бондар, Микола Іванович; Bondar, Mykola (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-26)
  Обґрунтовано основні підходи до визнання гудвілу та його вартісного оцінювання. Визначено об’єктивні та суб’єктивні чинники, що призводять до виникнення гудвілу.
 • Застосування сучасних комп’ютерних технологій для аналітичної роботи в системі управління діяльністю суб’єкта господарювання 

  Олійник, О. В.; Olijnyk, O.; Євдокимов, В. В.; Evdokimov, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-15)
  У статті запропоновано вдосконалити організацію і технологію проведення аналітичних робіт за допомогою інформаційно-комп’ютерних технологій у системі управління суб’єкта господарювання шляхом використання сучасних ...
 • Функції бухгалтера-менеджера в системі стратегічного управління підприємством 

  Шайкан, Андрій Валерійович; Shaykan, A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-10)
  В статті розкрито основні напрямки розвитку функціональних обов’язків працівників в сучасних умовах управління підприємством. Визначено відмінності в поняттях «бухгалтер-аналітик» і «бухгалтер-менеджер».
 • Регламентація бухгалтерського обліку в Україні: стан, проблеми, орієнтири 

  Олійник, Яна Вікторівна; Oliynyk, Yana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-17)
  За роки реформування бухгалтерського обліку в Україні було створено ґрунтовну законодавчу базу з регулювання системи бухгалтерського обліку. Проте державна політика інтеграції Україні у світове співтовариство вимагає ...
 • Бухгалтерський облік операцій з оренди за МСБОДС: базові положення та методологічні підходи 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-02)
  У статті розглянуто основи бухгалтерського обліку операцій з оренда відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для державного сектора. Висвітлено порядок відображення операцій з оренди у фінансових звітах ...
 • Неттінг — банківська новація у розрахунках 

  Диба, В’ячеслав Михайлович; Dyba, Vjacheslav; Котковський, Володимир Станіславович; Kotkovsky, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-23)
  Розглянуто поняття неттінгу, його основні риси, класифікацію різновидностей неттінгу й особливості його застосування, визначені відмінні риси неттінгу і заліку взаємних вимог, розкрито використання ліквідаційного неттінгу ...
 • Іноземний капітал та його вплив на банківську систему України 

  Аржевітін, Станіслав Михайлович; Arzhevitin, Stanislav (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-02)
  У статті досліджено причини розширення діяльності іноземних банків у країнах ЦСЄ, а також вплив іноземного капіталу на банківську систему України. Визначено позитивні та негативні сторони впливу іноземного капіталу на ...
 • Об’єкти організації аналізу банківської діяльності та їх характеристика 

  Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Семениченко, Юлія Костянтинівна; Semenichenko, Yulia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-07)
  У статті досліджено об’єкти організації аналізу банківської діяльності. Визначено черговість розташування та вибору об’єктів в організації аналітичного процесу. Розглянуто елементи складових організації аналізу банківської ...
 • Необхідність реформування галузі охорони здоров’я: впровадження обов’язкового медичного страхування в Україні 

  Гришан, Ю. П.; Gryshan, Y. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-16)
  Висвітлено основні проблеми фінансування галузі охорони здоров’я, необхідність та шляхи впровадження обов’язкового медичного страхування в Україні, наведено алгоритм упровадження такого страхування.
 • Розробка моделі процесу ідентифікації і подолання фінансової кризи 

  Силантьєв, Сергій Олексійович; Sylantiev, Sergiy; Козлюк, Л. О.; Kozlyuk, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-05-28)
  У статті розроблено оригінальний алгоритм ідентифікації фінансової кризи за допомогою кластерного аналізу та створено комплексну шкалу рейтингування банків на класи за рівнем платоспроможності.
 • Контролінг ризиків у системі ефективного управління на підприємстві 

  Ніколайчук, М. В.; Nikolaychuk, M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-22)
  Досліджено контролінг ризиків як кладову системи внутрішнього контролю. Систематизовано погляди на сутність контролінгу ризиків. Визначено передумови розвитку контролінгу ризиків на підприємствах, його мету і завдання ...
 • Особливості формування інституціональної архітектоніки фінансового посередництва в Україні 

  Королюк, Тетяна Олександрівна; Korolyuk, Tetyana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-30)
  Розглянуто суперечливий процес формування інституціональної архітектоніки фінансового посередництва в Україні внаслідок світової фінансової кризи.
 • Фінансові механізми функціонування вищої освіти 

  Куклін, О. В.; Kuklin, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-23)
  У статті пропонується аналіз основних фінансових механізмів, що забезпечують функціонування вищої системи освіти. Автор аналізує світовий досвід забезпечення джерел фінансування вищої освіти та аналізує можливості і ...
 • Фінансово-правові засади бюджетного розмежування 

  Буряченко, Андрій Євгенович; Buryachenko, Andriy (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-06-09)
  У статті досліджено існуючі правові засади бюджетного розмежування в Україні, зокрема, його фінансова складова. Автор пропонує шляхи поетапного вдосконалення процесу розмежування бюджетних повноважень, обґрунтовує необхідність ...

View More