Collections in this community

Recent Submissions

 • Приватизація як основний фактор формування фондового сегменту фінансового ринку в Україні 

  Смагін, Володимир Леонтійович; Smagin, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-15)
  Розглянуто проблему взаємозв’язку та взаємовпливу специфічного українського періоду переходу до ринкової економіки через процес приватизації, який заклав неефективну основу функціонування сучасного вітчизняного фондового ринку.
 • Влада в організації господарської системи 

  Волкова, Олена Михайлівна; Volkova, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-01)
  У статті здійснено спробу відображення влади з позицій цивілізаційної парадигми. Розглянуто роль влади в організації господарської системи шляхом формування цілісної системи економічних інститутів.
 • Особливості маркетингового процесу на підприємстві, що надає рекламні послуги 

  Архипова, Тетяна Василівна; Arhypova, Tetyana; Архипова, Татьяна Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Досліджено особливості маркетингового процесу на підприємстві, що надає рекламні послуги. Розроблено практичні рекомендації щодо використання вітчизняною рекламною агенцією маркетингових інструментів.
 • Модель взаємоузгодження складових сукупного попиту як інструмент державного коригування шоків 

  Ремізова, І. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-26)
  У статті досліджено варіанти коригування шоків сукупного попиту з метою досягнення макроекономічної збалансованості. Побудовано модель взаємоузгодження складових сукупного попиту та на її основі складений баланс заощаджень ...
 • Застосування методів математичної статистики до аналізу економічних даних 

  Зінькевич, Тетяна Олексіївна; Лісовська, Валентина Петрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-16)
  У статті розглянуто і проаналізовано важливість застосування математичних і статистичних методів в економіці. Показано, що в умовах сучасної української економіки є потреба у підготовці висококваліфікованого економіста, ...
 • Дослідження глобальної стійкості нерухомої точки моделі ділового циклу 

  Неня, Олександр Іванович; Nenya, Oleksandr Ivanovich; Неня, Александр Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-30)
  У публікації розглядається нелінійна модель ділового циклу, яка описується різницевим рівнянням Ріккера з запізненням. Досліджується проблема побудови області глобальної стійкості рівняння Ріккера та даної моделі.
 • Вплив якості продукції що виробляється на розвиток малого підприємства 

  Піскунова, Олена Валеріївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-21)
  Розроблено модель динаміки малого підприємства у дискретному часі. Модель дозволяє досліджувати вплив на розвиток підприємства якості продукції, що виробляється, від якої залежить рівень цін на продукцію підприємства. ...
 • Дослідження виробничих функцій комплексної змінної 

  Блудова, Тетяна Володимирівна; Мельник, Ольга Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-06)
  У статті розглядається історичний розвиток комплексних чисел і пропонується дослідження виробничих функцій за допомогою представлення у вигляді функцій комплексних змінних. Для демонстрації деяких прикладів використано ...
 • Збалансована система показників в інформаційно-аналітичному управлінні діяльністю підприємства 

  Самборський, Олександр Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-30)
  Система збалансованих показників є одним із компонентів інформаційно-аналітичних систем бізнес-аналізу, що забезпечує результативність, повноту та контроль за діючою стратегією, а в поєднанні з інформаційними моделями може ...
 • Міжнародна практика відображення суб’єктами державного сектору в бухгалтерському обліку курсових різниць 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-02)
  У статті представлено практику відображення суб’єктами державного сектору в бухгалтерському обліку курсових різниць відповідно до МСБОДС 4 «Вплив змін курсових різниць».
 • Вплив професійних ризиків бухгалтера на стан економічної безпеки підприємства 

  Гнилицька, Лариса Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-23)
  Стаття присвячена дослідженню організаційних аспектів бухгалтерського обліку (в частині роботи облікового персоналу) та обґрунтуванню доцільності інтеграції в облікову систему спеціальних методів перевірки, властивих ...
 • Методичні та організаційні аспекти оцінки суттєвості при аудиті фінансової звітності 

  Кудрицький, Богдан Валерійович; Kudritskyj, Bogdan (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-12)
  У статті розглядається міжнародний досвід оцінки суттєвості та даються пропозиції щодо методичних та організаційних аспектів у сфері кількісної та якісної оцінки суттєвості викривлень, як на рівні фінансової звітності в ...
 • Формування облікової політики підприємств з урахуванням вимог податкового законодавства 

  Олійник, Яна Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-20)
  У статті здійсненна постановка проблеми формалізації та порядку розкриття в обліковій політиці підприємств — платників податків методики і організації обліку розрахунків з бюджетом при оподаткуванні діяльності та запропоновано ...
 • Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку суб’єкта реального сектору економіки у процедурі банкрутства — мирової угоди 

  Іванова, Людмила Борисівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-06)
  Досліджено нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку суб’єктів реального сектора економіки в антикризовому управлінні на одному з етапів відновлювання платоспроможності — мирової угоди. Детально розглянуто ...
 • Калькуляційні системи як елемент оперативного і стратегічного контролю 

  Одінцова, Т. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-20)
  Розглянуто сутність, види та принципи побудови калькуляційних систем, що забезпечують співвіднесення витрат з їх носіями з метою інформаційного забезпечення процесу управління та здійснення функцій їх планування, обліку, ...
 • Стабілізуючі та дестабілізуючі фактори зміцнення фіскальної ролі особистого прибуткового податку в Україні 

  Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkova, Alla; Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Anna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-12)
  У статті зазначено визначальні чинники, що впливають на податкові надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) до бюджету; обґрунтовано доцільність аналізу факторів зміцнення фіскальної ролі особистого прибуткового ...
 • Зарубіжна практика оподаткування в аграрному секторі 

  Іваськo, Інна Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-13)
  У статті проведений порівняльний аналіз спеціальних режимів оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, які запроваджені в Україні, Росії та Білорусі. Виявлено недоліки цих режимів та наведено пропозиції щодо ...
 • Визначення оптимальної суми підкріплення готівкою точки обслуговування комерційного банку 

  Іващенко, Л. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-02-01)
  У статті розглядається можливість і переваги управління готівковими грошовими потоками банку на прикладі розрахунку оптимальної суми підкріплення каси банкомата готівкою з використанням моделі керування запасами Уілсона.
 • Аналіз динаміки податкових надходжень до бюджету Тернопільської області 

  Бойко, Ю. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-17)
  У статті проведено статистичний аналіз динаміки податкових надходжень до бюджетів Тернопільської області. Розраховано коефіцієнт еластичності платежів відносно ВРП і надходжень до Державного та місцевого бюджету відносно ...
 • Експериментальний метод визначення динаміки відсоткової ставки 

  Силантьєв, Сергій Олексійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-03-15)
  Проведена класифікація моделей визначення ціни похідних фінансових інструментів (ПФІ) з використанням відсоткової ставки. На основі запропонованого експериментального методу побудована середньострокова динаміка відсоткової ...

View More