Collections in this community

Recent Submissions

 • Сутність та визначення інновацій як економічної категорії: теоретичний аспект 

  Власова, Інна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті розглянуто основні проблемні питання, що стосуються теоретичного осмислення інновації, інноваційної діяльності, інноваційного розвитку. Узагальнено сучасне розуміння інновацій; визначено співвідношення серед інших ...
 • Прискорення капіталізації банківської системи України за аспектами впливу іноземного інвестування 

  Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr Myhajlovych; Осадчий, Євгеній Сергійович; Osadchiy, Evgeniy; Стрижак, Артур Петрович; Stryzhak, Artur (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-10-21)
  Розглянуто проблеми сучасного рівня капіталізації банківської системи України за аспектами позитивного і негативного впливу іноземного інвестування, запропоновано заходи збільшення капіталізації.
 • Оцінка потенціалу аграрної сировинної бази для виробництва біопалива 

  Самойленко, Андрій Григорович; Samoilenko, Andriy (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В Україні є значний потенціал для вирощування зерна сільськогосподарських культур і виробництва біопалива. Розглянуто можливості агропромислового комплексу щодо вирощування зернових культур, які можуть бути використані як ...
 • Реконструкція атракторів імпліцитної волатильності опціонів з використанням методів нечіткої кластеризації 

  Силантьєв, Сергій Олексійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті на основі теорії динамічних систем та нечітких методів кластеризації досліджено атрактори імпліцитної волатильності опціонів на ринкові індекси S&P 500, NASDAQ 100, S&P 100. Дослідженнями встановлено, що ентропія ...
 • Інструментальні засоби для побудови корпоративних порталів управління знаннями на підприємствах 

  Гужва, Володимир Михайлович; Huzhva, Volodymyr; Гужва, Владимир Михайлович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Сучасна економіка, що радикально відрізняється від економічної моделі минулого, отримала назву економіки знань. Така назва не є випадковою, оскільки пріоритетного значення на сучасному етапі набувають інтелектуальні активи ...
 • Моделювання тенденцій економічного росту національної економіки 

  Дербенцев, Василь Джоржович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Розглянуто підходи до моделювання середньострокових тенденцій розвитку економіки України в сенсі економічного росту. Наведено результати дослідження потенційно можливих темпів приросту валового випуску за умови зростання ...
 • Структурні чинники народжуваності в Україні: статистичний аспект 

  Пальян, Зінаїда Оганесіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті подано результати статистичної оцінки ролі структурних факторів у формуванні сучасного рівня та динаміки народжуваності в Україні за роки набуття суверенітету. За допомогою багатофакторних індексних моделей ...
 • Особливості методики ціноутворення для телекомунікаційних компаній 

  Ніколенко, Лариса Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Проаналізовано тенденції розвитку та основні проблеми й особливості галузі зв’язку, їх вплив на методику ціноутворення на телекомунікаційних підприємствах, яка базується на основі достовірної облікової інформації відносно ...
 • Інвестиційні ризики та основні методи їх оцінювання 

  Сагова, Світлана Володимирівна; Sagova, Svitlana; Сагова, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті розглянуто проблеми визначення інвестиційних ризиків як економічної категорії, їх класифікації. Досліджено фактори, які викликають інвестиційні ризики. Описано методи визначення ефективності інвестиційних проектів ...
 • Класифікація фінансових інвестицій та її облікова інтерпретація 

  Сагова, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Розглянуто проблеми класифікації фінансових інвестицій для цілей обліку на рівні підприємств в умовах ринкових перетворень. Досліджено критерії класифікації фінансових інвестицій, що використовуються в практиці бухгалтерського ...
 • Поняття митної вартості при обчисленні податку на додану вартість та її відображення у бухгалтерському обліку 

  Букреєва, Н. П. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Обґрунтовано доцільність своєчасних та актуальних змін у методиці бухгалтерського обліку при кардинальних змінах Митного кодексу та законодавства зокрема й динамічному розвитку економіки в цілому. Проведено аналіз стандартів ...
 • Проблемні питання впровадження управлінського обліку в практику банків України 

  Плаксова, В. Ю. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Стаття присвячена аналізу проблеми впровадження управлінського обліку в банківській системи. Здійснено історичний екскурс причин практичної нереалізованості управлінського обліку в банках. Виведено сучасні стримуючі фактори ...
 • Теоретичні аспекти організації обліку інвестицій банку в асоційовані і дочірні компанії 

  Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, Olha; Кузьминская, Ольга Эдуардовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Розглянуто питання формування положень облікової політики банку щодо інвестицій банку в асоційовані і дочірні компанії, організації технології облікового процесу за стадіями первинного, поточного і підсумкового обліку ...
 • Підходи до визначення фінансового нормативу бюджетної забезпеченості 

  Буряченко, Андрій Євгенович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Розглядається необхідність застосування нового підходу до визначення фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, що дасть можливість гарантувати населенню різних адміністративно-територіальних одиниць якісні бюджетні послуги.
 • Фіскальна роль прямого оподаткування у формуванні доходів бюджету держави 

  Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkova, Alla; Славкова, Алла Аркадіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті розглядаються питання мобілізації бюджетних доходів через податковий метод з акцентуванням особливої уваги на проблематиці використання системи прямих податків. Проаналізовано фіскальний потенціал прямого ...
 • Проблеми державного регулювання страхової діяльності в Україні 

  Козьменко, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті проведено аналіз становлення та подальших напрямків розвитку державного нагляду страхової діяльності в Україні. Розглянуто проблеми ефективного та своєчасного страхового нагляду за умов лібералізації та Європейської ...
 • Формування інтегрованих асоціативних структур на базі банківського фінансового сектору як засіб підвищення ефективності діяльності фінансового сектору України 

  Дяченко, Ю. Ю. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті висвітлюється проблема необхідності реструктуризації фінансового сектору, основуючись на банківському фінансовому секторі, домінуючій, рушійній силі фінансової системи. Консолідаційні утворення, що мають місце в ...
 • Вирощування ріпаку та виробництво біодизелю на Поліссі і Західному лісостепу: потенціал регіону 

  Яворова, Г. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Обґрунтовано доцільність концентрованого виробництва ріпакового насіння для переробки на біодизель у зоні Полісся і Західного Лісо- степу, зокрема будівництва заводів з виробництва біодизелю. Дано підходи до визначення ...
 • Формування ринку матеріально-технічних ресурсів для сільського господарства 

  Блоха, А. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-11-27)
  Розглянуто вузлові питання щодо організації ринку матеріально-технічних ресурсів промислового походження. Особливу увагу приділено необхідності забезпечення паритетних умов та формування такої системи ринку матеріально-технічних ...
 • До питання вибору ринкової стратегії підприємства 

  Грищенко, О. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В умовах ускладнення функціонування молочнопродуктового підкомплексу особливої ваги набуває вибір ринкової стратегії підприємства. На прикладі Первомайського молочноконсервного комбінату розглянуто ринкову позицію основних ...

View More