Випуск № 22

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  Сутність та визначення інновацій як економічної категорії: теоретичний аспект
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Власова, Інна Володимирівна
  В статті розглянуто основні проблемні питання, що стосуються теоретичного осмислення інновації, інноваційної діяльності, інноваційного розвитку. Узагальнено сучасне розуміння інновацій; визначено співвідношення серед інших термінів сфери інноваційної діяльності. Відмічено, що інновації мають провідне значення для соціально- економічного розвитку держави.
 • Item
  Оцінка потенціалу аграрної сировинної бази для виробництва біопалива
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Самойленко, Андрій Григорович; Samoilenko, Andriy
  В Україні є значний потенціал для вирощування зерна сільськогосподарських культур і виробництва біопалива. Розглянуто можливості агропромислового комплексу щодо вирощування зернових культур, які можуть бути використані як сировина для біологічних видів палива.
 • Item
  Реконструкція атракторів імпліцитної волатильності опціонів з використанням методів нечіткої кластеризації
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Силантьєв, Сергій Олексійович
  У статті на основі теорії динамічних систем та нечітких методів кластеризації досліджено атрактори імпліцитної волатильності опціонів на ринкові індекси S&P 500, NASDAQ 100, S&P 100. Дослідженнями встановлено, що ентропія нечіткої кластеризації імпліцитної волатильності знаходиться в інтервалі від 0,6477 до 0,7986. Структури атракторів імпліцитної волатильності (IV) представлено за допомогою двох головних компонент з дисперсією в інтервалі від 88,82 до 57,59 %. На основі розробленого підходу запропоновано шляхи прогнозування динаміки імпліцитної волатильності опціонів.
 • Item
  Інструментальні засоби для побудови корпоративних порталів управління знаннями на підприємствах
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Гужва, Володимир Михайлович; Huzhva, Volodymyr; Гужва, Владимир Михайлович
  Сучасна економіка, що радикально відрізняється від економічної моделі минулого, отримала назву економіки знань. Така назва не є випадковою, оскільки пріоритетного значення на сучасному етапі набувають інтелектуальні активи — компетенції, досвід, знання, а також діяльність по їх захисту і відтворенню. Ефективне управління знаннями не можна уявити без відповідної системи управління — системи управління знаннями (СУЗ). Однією з основних частин СУЗ є корпоративні портали управління знаннями (КПУЗ). У статті розглянуто питання, пов’язані зі створенням корпоративних порталів управління знаннями на підприємствах.
 • Item
  Моделювання тенденцій економічного росту національної економіки
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Дербенцев, Василь Джоржович
  Розглянуто підходи до моделювання середньострокових тенденцій розвитку економіки України в сенсі економічного росту. Наведено результати дослідження потенційно можливих темпів приросту валового випуску за умови зростання долі заробітної плати, що були одержані за допомогою нелінійної динамічної односекторної моделі економічного росту.
 • Item
  Структурні чинники народжуваності в Україні: статистичний аспект
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Пальян, Зінаїда Оганесіївна
  В статті подано результати статистичної оцінки ролі структурних факторів у формуванні сучасного рівня та динаміки народжуваності в Україні за роки набуття суверенітету. За допомогою багатофакторних індексних моделей показано вплив демографічних чинників, зокрема, статево-вікової збалансованості населення в цілому та його репрoдуктивного контингенту на зміну дітородної активності населення країни.
 • Item
  Особливості методики ціноутворення для телекомунікаційних компаній
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Ніколенко, Лариса Анатоліївна
  Проаналізовано тенденції розвитку та основні проблеми й особливості галузі зв’язку, їх вплив на методику ціноутворення на телекомунікаційних підприємствах, яка базується на основі достовірної облікової інформації відносно витрат по наданню послуг і аналізу їх динаміки та дає можливість визначення оптимальної ціни (тарифу), що впливає на прибутковість, рентабельність та має важливе соціальне значення.
 • Item
  Інвестиційні ризики та основні методи їх оцінювання
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Сагова, Світлана Володимирівна; Sagova, Svitlana; Сагова, Светлана Владимировна
  У статті розглянуто проблеми визначення інвестиційних ризиків як економічної категорії, їх класифікації. Досліджено фактори, які викликають інвестиційні ризики. Описано методи визначення ефективності інвестиційних проектів за умов ризику та невизначеності на практиці. Виявлено та структуровано критерії аналітичної роботи по оцінюванню інвестиційних ризиків.
 • Item
  Класифікація фінансових інвестицій та її облікова інтерпретація
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Сагова, О. В.
  Розглянуто проблеми класифікації фінансових інвестицій для цілей обліку на рівні підприємств в умовах ринкових перетворень. Досліджено критерії класифікації фінансових інвестицій, що використовуються в практиці бухгалтерського обліку. Автором запропоновано класифікацію фінансових інвестицій, що забезпечує достатній рівень аналітичності обліку та його достовірності, дозволяє оперативно підготувати інформацію для потреб внутрішніх та зовнішніх користувачів.
 • Item
  Поняття митної вартості при обчисленні податку на додану вартість та її відображення у бухгалтерському обліку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Букреєва, Н. П.
  Обґрунтовано доцільність своєчасних та актуальних змін у методиці бухгалтерського обліку при кардинальних змінах Митного кодексу та законодавства зокрема й динамічному розвитку економіки в цілому. Проведено аналіз стандартів бухгалтерського обліку та запропоновано моделі відображення фінансово-господарських операцій по імпорту із врахуванням відповідних змін у законодавстві що регламентує зовнішньоекономічну діяльність.
 • Item
  Проблемні питання впровадження управлінського обліку в практику банків України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Плаксова, В. Ю.
  Стаття присвячена аналізу проблеми впровадження управлінського обліку в банківській системи. Здійснено історичний екскурс причин практичної нереалізованості управлінського обліку в банках. Виведено сучасні стримуючі фактори його впровадження. Розглянуто етапи впровадження управлінського обліку. Показано, що інформаційні системи, створені на підставі управлінського обліку, є основою для прийняття рішень керівництвом комерційного банку.
 • Item
  Теоретичні аспекти організації обліку інвестицій банку в асоційовані і дочірні компанії
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Кузьмінська, Ольга Едуардівна; Kuzminska, Olha; Кузьминская, Ольга Эдуардовна
  Розглянуто питання формування положень облікової політики банку щодо інвестицій банку в асоційовані і дочірні компанії, організації технології облікового процесу за стадіями первинного, поточного і підсумкового обліку інвестицій в асоційовані і дочірні компанії, удосконалення організації поточного обліку і фінансової звітності за інвестиціями банку в асоційовані і дочірні компанії.
 • Item
  Підходи до визначення фінансового нормативу бюджетної забезпеченості
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Буряченко, Андрій Євгенович
  Розглядається необхідність застосування нового підходу до визначення фінансового нормативу бюджетної забезпеченості, що дасть можливість гарантувати населенню різних адміністративно-територіальних одиниць якісні бюджетні послуги.
 • Item
  Фіскальна роль прямого оподаткування у формуванні доходів бюджету держави
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Славкова, Алла Аркадіївна; Slavkova, Alla; Славкова, Алла Аркадіївна
  У статті розглядаються питання мобілізації бюджетних доходів через податковий метод з акцентуванням особливої уваги на проблематиці використання системи прямих податків. Проаналізовано фіскальний потенціал прямого оподаткування. В порівняльному розрізі показано динаміку прямих податків у складі доходів бюджету держави. Внесені пропозиції щодо підвищення фіскального значення системи прямого оподаткування в структурі податкових доходів бюджету держави.
 • Item
  Проблеми державного регулювання страхової діяльності в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Козьменко, О. В.
  У статті проведено аналіз становлення та подальших напрямків розвитку державного нагляду страхової діяльності в Україні. Розглянуто проблеми ефективного та своєчасного страхового нагляду за умов лібералізації та Європейської інтеграції вітчизняного страхового ринку.
 • Item
  Формування інтегрованих асоціативних структур на базі банківського фінансового сектору як засіб підвищення ефективності діяльності фінансового сектору України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Дяченко, Ю. Ю.
  В статті висвітлюється проблема необхідності реструктуризації фінансового сектору, основуючись на банківському фінансовому секторі, домінуючій, рушійній силі фінансової системи. Консолідаційні утворення, що мають місце в світовій практиці, набули недостатнього висвітлення в законодавстві України. Тому автор розкриває сутність типів інтеграційних груп і надає поради відносно адаптації західного досвіду таких структур в українських реаліях.
 • Item
  Вирощування ріпаку та виробництво біодизелю на Поліссі і Західному лісостепу: потенціал регіону
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Яворова, Г. В.
  Обґрунтовано доцільність концентрованого виробництва ріпакового насіння для переробки на біодизель у зоні Полісся і Західного Лісо- степу, зокрема будівництва заводів з виробництва біодизелю. Дано підходи до визначення економічної доцільності виробництва біодизелю у порівнянні з виробництвом дизелю з нафти.
 • Item
  Формування ринку матеріально-технічних ресурсів для сільського господарства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-11-27) Блоха, А. В.
  Розглянуто вузлові питання щодо організації ринку матеріально-технічних ресурсів промислового походження. Особливу увагу приділено необхідності забезпечення паритетних умов та формування такої системи ринку матеріально-технічних ресурсів, яка б дала можливість вибору для аграрних підприємств, а також на створення ефективної державної підтримки сільського господарства.
 • Item
  До питання вибору ринкової стратегії підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Грищенко, О. В.
  В умовах ускладнення функціонування молочнопродуктового підкомплексу особливої ваги набуває вибір ринкової стратегії підприємства. На прикладі Первомайського молочноконсервного комбінату розглянуто ринкову позицію основних асортиментних груп продукції та викладено пропозиції щодо подальшого утвердження підприємства на ринку молочних консервів та іншої молочної продукції.
 • Item
  Емоційний інтелект як важлива складова управлінського потенціалу особистості
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009) Корчевна, Ольга Володимирівна
  В статті розглянуто проблему емоційного інтелекту як важливої складової управлінського потенціалу особистості. Виокремлено моделі емоційного інтелекту, запропоновано авторське визначення поняття емоційного інтелекту.