Collections in this community

Recent Submissions

 • Роль банків у фінансово-промислових групах 

  Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polischuk, E. (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2012-05-21)
  Розглянуто етапи становлення фінансово-промислових груп, охарактеризовано діяльність банків у фінансово-промислових групах в залежності від їх ролі.
 • Умови забезпечення збалансованості структури вітчизняного фінансового ринку 

  Смагін, Володимир Леонтійович; Smagin, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-21)
  У статті проаналізовано стан і перспективи забезпечення структури вітчизняного фінансового ринку з метою підвищення ефективності реального сектору економіки.
 • Річна звітність фізичної особи-підприємця з єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду України 

  Ковач, Світлана Іванівна; Kovach, Svitlana; Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverhiy, Kostyantyn (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-15)
  У статті з’ясовано порядок складання та подання річної звітності фізичними особами-підприємцями з єдиного соціального внеску. Виокремлено особливості її складання фізичними особами-підприємцями як на загальній, так і на ...
 • Внутрішній розподіл доходів і витрат між точками продаж і центрами відповідальності банківських установ 

  Ящук, Є. А.; Yschuk, E. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-15)
  У статті розкрито організаційні і методичні положення оцінки ефективності діяльності банків за центрами фінансової відповідальності; конкретизовано порядок розподілу доходів і витрат між точками продаж і центрами відповідальності.
 • Методологічні особливості аудиту фінансової звітності 

  Свідерський, Д. Є.; Svidersky, D. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-15)
  У статті розглянуто основні методологічні та методичні аспекти організації аудиту фінансової звітності.
 • Оцінка як методологічна складова системи бухгалтерського обліку 

  Корягін, М. В.; Koryagin, M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-15)
  Проведено аналіз підходів дослідників до обґрунтування ролі і місця оцінки в системі бухгалтерського обліку.
 • Методологічні засади обліку необоротних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 

  Дорошенко, О. О.; Doroshenko, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-15)
  У статті розглядаються основні положення обліку необоротних активів бюджетних установ відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та їх відмінність від діючих облікових правил.
 • Концепція обліково-аналітичного забезпечення управління відтворюваними економічними ресурсами 

  Городянська, Лариса Володимирівна; Gorodianska, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-09)
  Запропоновано концепцію обліково-аналітичного забезпечення управління відтворюваними економічними ресурсами. Це надає можливість користувачам провести прогнозний аналіз і отримати необхідну економічну інформацію про ...
 • Сутнісна характеристика інновацій 

  Голуб, Ю. Ю.; Golub, Y. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-18)
  Стаття присвячена дослідженню питання теоретичної сутності інновацій. Проаналізовано підходи різних вчених щодо тлумачення цього поняття. На основі узагальнення результатів попередніх дослідників уточнено його сучасний зміст.
 • Прогнозування показників фінансової звітності банків на основі методів екстраполяції трендів 

  Амбарчян, Маргарита Самвелівна; Ambarchyan, M. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-15)
  В статті розглянуто алгоритм побудови прогнозу значень показників фінансової звітності банків із застосуванням методів екстраполяції трендів. Автором здійснено порівняння точності прогнозування на основі методу простої ...
 • Нормативне регулювання обліку інвестицій банку в асоційовані та дочірні компанії 

  Амбарчян, В. С.; Ambarchyan, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-04-26)
  Розглянуто питання регулювання облікових операцій із визнання та оцінки фінансових інвестицій в асоційовані та дочірні компанії. Визначено основні відмінності у розкритті інформації про інвестиційну діяльність банків ...
 • Дюрація як індикатор відсоткового ризику 

  Шморгун, Ю. В.; Shmorgun, Y. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-28)
  У статті досліджено один з показників ризику, що має використовувати банк у процесі формування активів і пасивів — дюрація.
 • Шляхи вдосконалення механізму моніторингу кредитних ризиків при інвестиційному кредитуванні 

  Островська, Наталія Леонідівна; Ostrovskaya, N. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-15)
  Розглянуто принципи розрахунку кредитних ризиків, організацію кредитного моніторингу у банках та шляхи зниження кредитних ризиків. Представлено різні методики оцінки кредитного ризику, що використовуються у світовій ...
 • Ресурсопридатність результату інноваційної діяльності 

  Моісеєнко, Т. Є.; Moiseenko, T. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-15)
  У статті автор намагається вирішити питання удосконалення ресурсного забезпечення інноваційної діяльності підприємства. Запропоновано та обґрунтовано доцільність використання поняття «ресурсопридатність результату ...
 • Фінансова інфраструктура в контексті економічного зростання 

  Кравченко, А. Д.; Kravchenko, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-15)
  У статті обґрунтовано необхідність дослідження впливу фінансової інфраструктури на суспільне відтворення. Виявлено взаємозв’язок між фінансовим та реальним секторами в економіці. Визначено основні напрямки розбудови ...
 • Теоретичні засади оцінки надійності банківської системи 

  Козлов, В. І.; Kozlov, V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-15)
  У статті обґрунтовано прийнятність використання терміну «надійність банківської системи» та розглянуто основні аспекти її аналізу. Зокрема, охарактеризовано основні напрямки такого дослідження, запропоновано вимоги до ...
 • Конкуренція як економічна категорія та специфіка її прояву в банківській сфері 

  Ковриженко, Л. О.; Kovryzhenko, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-15)
  У статті здійснено аналіз існуючих поглядів на трактування економічної категорії «банківська конкуренція», пропонується власне визначення даного поняття. Узагальнено функції банківської конкуренції та з’ясовано особливості ...
 • Розвиток інфраструктури банківського сегменту фінансового ринку України 

  Дробязко, А. О.; Drobyazko, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-05-25)
  Взаємодія банків з установами, що обслуговують їх діяльність, висвітлена в науковій літературі не достатньо. Інфраструктура банківського сегменту фінансового ринку формує інформаційне поле, що забезпечує прозорість ...
 • Особливості розкриття обліково-аналітичної інформації про похідні фінансові інструменти у фінансовій звітності 

  Супрович, Ганна Олександрівна; Suprovych, Ganna (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2012-04-15)
  У статті розглянуто і проаналізовано особливості розкриття обліково-аналітичної інформації про похідні фінансові інструменти у фінансовій звітності.
 • Законодавчо-нормативне забезпечення та методика обліку транспортно-експедиторських послуг 

  Сташенко, Юлія Вікторівна; Stashenko, Y. (ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2012-04-15)
  У статті розглянуто поняття транспортно-експедиторської діяльності згідно законодавства України, досліджено, проаналізовано законодавчо-нормативне забезпечення транспортно-експедиторських послуг та розкрито методику їх ...

View More