Recent Submissions

 • Компетентнісний підхід у сфері вищої освіти України 

  Юринець, Зорина Володимирівна; Yurynets, Zoryna; Юринец, Зорина Владимировна; Сновидович, Ірина Григорівна; Snovydovych, Iryna; Сновидович, Ирина Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Дослідження присвячено аналізу впровадження компетентнісного підходу у сфері вищої освіти України. Виокремлено основні ознаки та подано характеристики моделей компетентностей. Встановлено послідовність формування ...
 • Сучасний стан та тенденції розвитку франчайзингу в торговельній сфері економіки України 

  Семенчук, Ірина Миколаївна; Semenchuk, Iryna; Семенчук, Ирина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Статтю присвячено дослідженню розвитку франчайзингу як чинника розвитку торгової галузі України. На основі актуальних статистичних даних охарактеризовано вплив франчайзингових угод на економіку країни в цілому. Сформульовано ...
 • Туристичний бізнес в Україні: стан та перспективи розвитку 

  Опанащук, Юрій Якович; Opanashchuk, Yurii; Опанащук, Юрий Яковлевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті проведено аналіз поточного стану та визначено тенденції розвитку української туристичної галузі. Розглянуто роль та значення туристичного бізнесу в економіці, проведено аналіз чинників впливу на розвиток туристичної ...
 • Сучасний стан та перспективи розвитку креативних індустрій за умов пандемії covid-19 

  Кузнецова, Наталія Богданівна; Kuznetsova, Nataliya; Кузнецова, Наталия Богдановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено сучасний стан та можливі наслідки негативного впливу пандемії COVID-19 на розвиток креативних індустрій у глобальному масштабі та в Україні. Проаналізовано досвід різних країн світу у боротьбі з ...
 • Вплив організаційних процесів на ефективне використання і охо- рону ґрунтової системи 

  Белинська, Світлана Михайлівна; Belinska, Svitlana; Белинская, Светлана Михайловна; Горлачук, Валерій Васильович; Horlachuk, Valery; Горлачук, Валерий Васильевич; Лазарева, Олена Володимирівна; Lazarieva, Olena; Лазарева, Елена Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті розкрито теоретико-методологічні засади формування і реалізації еколого-економічної політики в умовах поширення процесів економічної глобалізації. Проаналізовано першопричини еколого-економічної і соціальної кризи ...
 • Organization of state financial control in order to ensure sustainable economic development 

  Skoryk, Maryna; Скорик, Марина Олегівна; Скорик, Марина Олеговна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  The article explores the theoretical, methodological and applied aspects of the organization of state financial control in order to ensure sustainable economic development of Ukraine. A comprehensive model of the organization ...
 • Теоретичні аспекти системного підходу щодо реалізації державної інвестиційної політики у сільському господарстві 

  Боровік, Любов Володимирівна; Borovik, Liubov; Боровик, Любовь Владимировна; Танклевська, Наталія Станіславівна; Tanklevska, Nataliya; Танклевская, Наталия Станиславовна; Олійник, Віктор Сергійович; Олейник, Виктор Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті окреслені принципи системного підходу щодо реалізації політичних цілей та побудована схема структурно-функціональної системи реалізації державної інвестиційної політики у аграрній галузі. Ефективність реалізації ...
 • Суть та значення державного фінансового контролю в Україні 

  Борисенко, Лариса Миколаївна; Borysenko, Larysa; Борисенко, Лариса Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  В статті зроблено огляд закордонних та вітчизняних досліджень щодо проблем та модернізації системи державного фінансового контролю. Доведено необхідність розробки єдиної понятійно-категоріальної бази державного фінансового ...
 • Оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства в контексті інтеграції науки та бізнесу 

  Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Шапран, Олександр Андрійович; Shapran, Alexander; Шапран, Александр Андреевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено підходи до оцінювання інноваційного розвитку підприємств різних сфер діяльності та запропоновано власний інтегральний підхід на основі формульного вигляду рівнів інноваційного розвитку, які включають в ...
 • Тенденції розвитку та впровадження інновацій підпрємствами сфери рітейлу 

  Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Проскокова, Анна Юріївна; Proskokova, Ann; Проскокова, Анна Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  За результатами дослідження встановлено основні тенденції, які характеризують інноваційну політику роздрібних підприємств, а саме: випереджаюче зростання частки онлайн-продажів та, як результат, розвиток концепції new ...
 • Національна інноваційна система як основа економічного зростання країни 

  Норд, Ганна Леонідівна; Nord, Ganna; Норд, Анна Леонидовна; Нетудихата, Костянтин Леонтійович; Netudykhata, Kostiantyn; Нетудыхата, Константин Леонтьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  В статті обґрунтовано необхідність розбудови національної інноваційної системи як основи економічного зростання на теоретичному та емпіричному рівнях. Акцентовано увагу на класичній політичній економії, марксистській ...
 • Прийняття стратегічних рішень на підприємствах в умовах невизначенності 

  Харченко, Тетяна Олександрівна; Kharchenko, Tetiana; Харченко, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  В статті було розглянуто особливості прийняття стратегічних рішень на підприємствах в умовах невизначеності. З метою розуміння цілісної системи прийняття стратегічних рішень на підприємствах в статті розкрито сутність ...
 • Сутність, інструменти та методи digital-маркетингу у сучасному бізнесі 

  Полях, Сергій Сергійович; Poliakh, Sergii; Полях, Сергей Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті представлено результати дослідження сутності та підходів щодо трактування поняття «digital-маркетинг», розкрито основні інструменти та методи даного явища. Визначено ефективність впливу від впровадження цифрового ...
 • Компаративний аналіз упровадження та розвитку електронного урядування в України та Естонії 

  Kулага, Iрина Володимирівна; Kulaga, Iryna; Кулага, Ирина Владимировна; Ткаченко, Олена Вадимівна; Tkachenko, Olena; Ткаченко, Елена Вадимовна; Клівак, Всеволод Віталійович; Klivak, Vsevolod; Кливак, Всеволод Витальевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено сутність електронного урядування, структуровано етапи становлення та розвитку електронного урядування в Естонії та в Україні, проведено компаративний аналіз з метою встановлення логічних закономірностей, ...
 • Порівняльний аналіз рівня цифровізації економіки України у міжнародних рейтингах 

  Войтенко, Віталій Олександрович; Voitenko, Vitalii; Войтенко, Виталий Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті здійснено оцінку цифровізації економіки України шляхом проведення міжнародного порівняльного аналізу за допомогою рейтингів, що характеризують розвиток та ступінь використання комп’ютерних технологій, інформаційних ...
 • Управління фірмою в умовах невизначеності зовнішнього середовища: інституціональний аспект 

  Бігунов-Новіков, Леонід Юрійович; Bigunov-Novikov, Leonid Yu.; Бегунов-Новиков, Леонид Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Зростання невизначеності зовнішнього середовища, перехід до постіндустріальної фази розвитку спричинив загострення проблеми в плануванні економічної діяльності фірми. Об’єктом дослідження даної статті є економічна ...