Recent Submissions

 • Дослідження інерційності українських цінних паперів за допомогою інструментарію ризикології 

  Верченко, Петро Іванович; Verchenko, P.; Верченко, Пётр Иванович; Шатарська, Інна Федорівна; Shatarska, Inna; Шатарская, Инна Фёдоровна (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2007)
  Проведено аналіз інерційності деяких цінних паперів українського фондового ринку та індексу ПФТС. Пропонується на підґрунті концепції інерційності соціально-економічних процесів розбудовувати інструментарій для обґрунтування ...
 • Система моделей оцінювання та прогнозування інноваційних фінансових інструментів (на прикладі криптовалют) 

  Даценко, Наталія Володимирівна; Datsenko, Nataliia; Даценко, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11-01)
  Дисертація присвячена подальшому розвитку теоретичних засад та розробці інструментарію моделювання та прогнозування динаміки інноваційних фінансових інструментів на прикладі криптовалют. У дисертаційній роботі визначено ...
 • Моделювання мотивації персоналу стосовно інноваційної діяльності (на прикладі ВНЗ) 

  Кмитюк, Тетяна Леонідівна; Kmytiuk, Tetiana; Кмитюк, Татьяна Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015-02-27)
  Дисертація присвячена вдосконаленню системи оцінювання професійної інноваційної діяльності науково-педагогічного персоналу ВНЗ України та нових математичних моделей і методів мотивації та оцінювання обсягів (структури) їх ...
 • Математичне моделювання економічних процесів збереження та відтворення родючості ґрунтів 

  Ткач, Олег Валентинович; Tkach, Oleg (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-08)
  У дисертаційній роботі викладені основні результати дослідження теоретичних та практичних аспектів оцінки та оптимізації інвестування збереження та відтворення родючості ґрунтів. Показано доцільність інвестування цих робіт ...
 • Моделювання та аналіз економічних систем на підґрунті теорії нечіткої логіки 

  Матвійчук, Андрій Вікторович; Matviichuk, Andrii; Матвийчук, Андрей Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-12-17)
  У дисертації розроблено теоретико-методологічні положення моделювання економічних систем і процесів на підґрунті інструментарію нечіткої логіки. Зокрема, у відповідності до запропонованої концепції побудовано економіко-математичні ...
 • Статистичний аналіз формування та розвитку секторальної структури економіки України 

  Трубнік, Тетяна Євгеніївна; Trubnik, T. E.; Трубник, Татьяна Евгеньевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-12-24)
  Дисертація присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних положень статистичного дослідження закономірностей розвитку секторальної структури економіки, секторальних структурних зрушень, якості секторальних змін та ...
 • Методологія статистичного оцінювання економічного зростання та конкурентоспроможності країни 

  Манцуров, Ігор Германович; Mantsurov, Igor; Манцуров, Игорь Германович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006)
  У дисертаційний роботі на основі теоретичних узагальнень сутності категорій економічного зростання і конкурентоспроможності обґрунтовано концептуально-методологічні засади статистики економічного зростання та конкурентос ...
 • Кодекс етики ведення бізнесу як необхідна форма суспільного договору в процесі розвитку малого та середнього підприємництва 

  Ігнатова, Юлія Володимирівна; Ignatova, Yu. V.; Игнатова, Юлия Владимировна; Рудик, Наталія Василівна; Rudyk, Nataliia; Рудик, Наталия Васильевна (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2017-09-29)
 • Моделювання динаміки ринку лікарських засобів на прикладі препарату від варикозу 

  Кучер, Павло В.; Kucher, Pavlo; Кучер, Павел В.; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна (Херсонський державний університет, 2020)
  В даній статті розглянуто процес дослідження та економетричного моделювання продажів лікарського препарату від варикозу (назва досліджуваного препарату є умовною – «Вейнер»). Проведено кореляційно-регресійний та ...
 • Про моделювання динаміки портфеля акцій 

  Кулян, Віктор Романович; Kulian, Victor; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна; Коробова, Марина В.; Korobova, Maryna (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016)
  Розглядається задача про побудову математичної моделі оптимального інвестиційного портфеля акцій. Mathematical models of the dynamics of the formation of the market value per share and stock portfolio are constructed ...
 • Алгоритмічні обчислення значень параметрів моделей 

  Кулян, Віктор Романович; Kulian, Victor; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016)
  Розглядається проблема якісного аналізу математичних моделей динаміки інвестицій. Для розроблених математичних моделей формування ринкової вартості однієї акції та портфеля акцій сформульовано задачі та побудовано ...
 • Алгоритм оптимальної диверсифікації портфеля акцій 

  Кулян, Віктор Романович; Kulian, Victor; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна; Коробова, Марина В.; Korobova, Maryna (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016)
  Розглядається математична задача оптимальної диверсифікації портфеля акцій на основі розв’язання двокритеріальної оптимізаційної задачі. The problem of optimal diversification of the portfolio is considered. Based on ...
 • Завдання щодо інформаційного забезпечення управління сфери соціального захисту населення 

  Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Гопкало, Богдан Сергійович (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2020-10-16)
 • Економіко-математичний аналіз впливу інвестицій на результативність діяльності підприємства 

  Серебреников, В. М.; Serebrenikov, V.; Берідзе, Тетяна Михайлівна; Beridze, T. M.; Череп, А. В.; Cherep, А.; Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Лохман, Н. В.; Lokhman, N.; Швець, Ю. О.; Shvets, Yu. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2020)
  Мета. Дослідження впливу інвестицій на чистий дохід шляхом застосування багатофакторних регресійних моделей діяльності підприємства Запоріжжя. Методика. На основі економетричного аналізу розроблено і застосовано методику, що ...
 • Моделювання сценаріїв стрес-тестування ринкового ризику методами векторно-регресійного аналізу 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Водзянова, Наталія Костянтинівна; Vodzyanova, N. K.; Водзянова, Наталия Константиновна; Панченко, К. С.; Panchenko, K. S. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У сучасній банківській діяльності стрес-тестування набуває вагомої ролі як обов’язковий інструмент ризик-менеджменту. Одним із найважливіших етапів стрес-тестування є побудова шокових сценаріїв, які з одного боку мали ...
 • Вплив владних рішень на обсяг та динаміку тіньової економіки 

  Семашко, Катерина Анатоліївна; Semashko, K. A.; Семашко, Екатерина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  На сьогоднішній день явище тінізації економіки присутнє у багатьох країнах світу. Тіньова економіка (ТЕ) паразитує на тілі офіційної або легальної економіки (ЛЕ), а це негативно впливає на економічну стабільність і ...
 • Концепція стрестестування ринкового ризику з використанням методів економетричного моделювання 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Водзянова, Наталія Костянтинівна; Vodzyanova, N. K.; Водзянова, Наталия Константиновна; Панченко, К. С.; Panchenko, K. S. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що з одного боку проведення стрес-тестування ризиків банку, в тому числі ринкового, є обов’язковою регуляторною вимогою, а з іншого боку немає чітких рекомендацій щодо її якісної ...
 • Використання стратифікованого семплінгу контрольної вибірки для покращення предикативності моделей бустінгових дерев рішень 

  Пирогов, В. І.; Pyrohov, V. I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті проведено дослідження щодо забезпечення стабільності результату класифікації кредитоспроможності позичальника фізичної особи банку за допомогою алгоритму бустінгових дерев рішень з використанням стратифікованого ...
 • Системний аналіз гедоністичних індексів цін для хмарних обчислень 

  Ващаєв, Сергій Сергійович; Vashchaiev, Serhii; Ващаев, Сергей Сергеевич; Камінський, Олег Євгенович; Kaminsky, Oleg; Каминский, Олег Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Вивчення хмарних сервісів як економічних явищ є актуальним, тому що вони є вагомим ресурсом підвищення ефективності роботи підприємств і організацій. Підприємствам доцільно розробляти економіко-математичні моделі для ...
 • Синергетична парадигма економічної освіти – пролог до цифрової економіки 

  Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Великоиваненко, Галина Ивановна; Коляда, Юрій Васильович; Kolyada, Yu.; Коляда, Юрий Васильевич; Кравченко, Тетяна Володимирівна; Kravchenko, Tetiana; Кравченко, Татьяна Владимировна (Редакція Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WayScience», 2019-10)

View More