Recent Submissions

 • Правові засади боротьби з картельними змовами в Україні 

  Нечипоренко, Олександр Юрійович; Загородня, І. Я. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У даній статті досліджується природа картельних змов, їх негативний вплив на економічний розвиток держави та визначається система боротьби з ними. У статті аналізуються недоліки конкурентного законодавства та наводяться ...
 • Правові Чорнобильські проблеми 

  Опришко, Віталій Федорович (ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", 2009)
  Розглядається питання ролі права в урегулюванні суспільних відносин, що виникають у сфері ліквідації наслідків Чорнобильської аварії. Особлива увага приділяється розв’язанню проблемних питань.
 • Поняття заочного провадження в цивільному процесуальному праві України 

  Ярошенко, Ірина Станіславівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Метою статті є аналіз новели цивільного судочинства, що передбачає провадження з ухваленням заочного рішення. У межах цього дослідження необхідно з’ясувати сутність заочного провадження та правовий характер неявки відповідача, ...
 • Інститут цивільно-правової відповідальності підприємницьких господарських товариств як одна із форм реалізації правосуб’єктності юридичних осіб 

  Захаренко, Н. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Дана стаття висвітлює особливості притягнення юридичних осіб, а саме комерційних господарських товариств, до цивільно-правової відповідальності, а також розглядаються проблеми стосовно визначення меж відповідальності ...
 • Окремі питання організаційно-правового забезпечення охорони навколишнього природного середовища на рівні Європейського Союзу 

  Єршова, Вікторія Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Одним з пріоритетних завдань Європейського Союзу є охорона навколишнього природного середовища. У статті приділяється увага питанням стосовно повноваженням та правовій основі діяльності наддержавних інститутів, їх взаємодії ...
 • Доказування в кримінальному судочинстві: особливості акмеологічного впливу 

  Яновська, Олександра Григоріївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Стаття присвячена дослідженню проблемних питань процесу доказування в змагальному кримінальному процесі, зокрема при розгляді кримінальних справ судом присяжних. У статті аналізуються особливості збору,представлення та ...
 • Правові форми діяльності глави держави 

  Тимофєєва, Лариса Романівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Важливість проблеми, порушеної у статті, обумовлюється тим, що форми діяльності глави держави нерозривно пов’язані з парламентом, урядом і такою стороною державно-правового життя суспільства, як правотворчість, а саме із ...
 • Правові проблеми визначення підстав відмови у наданні Статусу біженця в Україні 

  Тимчик, Галина Степанівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-07-14)
  Проблема вдосконалення правового регулювання принципів відмови у наданні статусу біженця в Україні залишається актуальною, оскільки сучасна вітчизняна практика надання статусу біженця свідчить про чималу кількість порушень ...
 • Реклама: до визначення поняття 

  Скрицька, Надія Анатоліївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Стаття присвячена вивченню та аналізу різноманітних підходів до визначення поняття реклами, які запропоновані дослідниками, науковцями та нормативно-правовими актами. За результатами дослідження зроблено висновок, що ...
 • Спостерігачі від громадських організацій як суб’єкти виборчого процесу 

  Шкіря, Г. Ю. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті розглядаються та обґрунтовуються положення стосовно необхідності закріплення законодавством спостерігача від громадських організацій як обов’язкового учасника у виборчому процесі та виділення його як окремого ...
 • Обвинувальний вирок суду як підстава дострокового припинення повноважень народного депутата України 

  Шевченко, Т. О. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-06-30)
  У статті розглянуто одну з визначених Конституцією України підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України. Основну увагу приділено застосуванню цієї підстави на практиці. Зроблено висновок, що дана ...
 • Звичай як джерело регулювання діяльності торговельних морських портів 

  Потапова, Олена Вячеславівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Стаття присвячена теоретичним питанням застосування звичаю у функціонуванні морського торговельного порту, проаналізовано правові підстави розробки та застосування Зводу звичаїв торговельного порту, визначено їх місце ...
 • Сучасний стан розвитку інституту конституційно-правової відповідальності 

  Павловська, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-07-13)
  В статті розглядається конституційно-правова відповідальність як різновид юридичної відповідальності.
 • Конституційно-правові засади статусу Міністерства юстиції України в системі виконавчої влади 

  Онопчук, Ірина Юріївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті розглядаються питання визначення конституційно-правового статусу міністерства юстиції в системі виконавчої влади України, що є домінуючим для нормативно-правового закріплення їх правового положення ...
 • Визначення сутності поняття судової влади та її роль у побудові правової, демократичної держави 

  Зубачова, І. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  Досліджено визначення сутності поняття судової влади. Закцентовано увагу на необхідності законодавчого закріплення визначення «судова влада». Розглянуто роль судової влади у побудові правової, демократичної держави.
 • Співвідношення міжнародних договорів і законів України 

  Назаренко, Олена Аркадіївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  В статті аналізуються питання співвідношення міжнародних договорів та законів Україні в якості джерел національного прав. Співвідношення даних джерел розглядається в контексті загально-теоретичної проблеми співвідношення ...
 • Проблеми державного, адміністративного, інансового та міжнародного права в дослідженнях учених-юристів Київського комерційного інституту 

  Міхневич, Людмила Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті проаналізовано основні наукові здобутки правників Київського комерційного інституту в царині публічного права, зокрема державного, адміністративного, фінансового та міжнародного. З’ясовано сучасне значення їх ...
 • Деякі правові аспекти сучасного стану ринку ювелірної продукції в Україні 

  Маліченко, О. М. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті висвітлено нинішню ситуацію на ринку ювелірної продукції для суб’єктів господарювання, розглянуто прогалини у законодавчому регулюванні та вдосконалення правового регулювання обігу та виготовлення продукції з ...
 • Місце концесійного договору у системі договорів 

  Макаренко, А. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У статті на основі національного та міжнародного законодавства, теоретичних обґрунтувань розглядається правова природа концесійного договору, визначаються його характерні ознаки та аналізується місце концесійного договору ...
 • Історико-правові аспекти управління земельними ресурсами в Україні 

  Мачуська, Ірина Борисівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  З’ясування історико-правових аспектів розвитку і особливостей управління земельними ресурсами в період трипільської культури, у стародавніх державах Північного Причорномор’я і Приазов’я, у ранньофеодальній державі Київська Русь.

View More