Collections in this community

Recent Submissions

 • Сучасні моделі оцінювання доданої вартості підприємства 

  Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталья Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-07)
  У статті представлено моделі, що дозволяють оцінити додану вартість підприємства, які з точки зору автора, є найпривабливішими для практичного використання. Визначено переваги та недоліки моделей ринкової доданої вартості, ...
 • Ефективність реалізації систем управління техніко-технологічним оновленням 

  Шевчук, Лариса Миколаївна; Shevchuk, Larysa; Шевчук, Лариса Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-29)
  У статті розглянуто складові ефективності управління техніко-технологічним оновленням на промисловому підприємстві, виділені підсистеми та основні елементи системи управління. Визначено різновиди управлінських робіт та ...
 • Сучасні підходи до систематизації методів економічної діагностики 

  Ткаченко, Алла Михайлівна; Tkachenko, Alla; Ткаченко, Алла Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-10)
  У статті розглянуто позиції різних науковців щодо формування методів економічної діагностики. Спираючись на сучасні здобутки економічної науки обґрунтовано класифікацію методів економічної діагностики за низкою істотних і ...
 • Взаємозв’язок функцій управління підприємством і противитратного механізму підвищення ефективності його діяльності 

  Тирінов, Андрій Вікторович; Tyrinov, Andriy; Тыринов, Андрей Викторович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-30)
  У статті визначено види витрат за цільовим підходом щодо формування собівартості, підготовки інформації, контролю. Проведено дослідження структури витрат на підприємствах України у цілому та промислових, зокрема. Розроблено ...
 • Економічна безпека підприємства: категоріальний аналіз 

  Пожуєва, Тетяна Олександрівна; Pozhuieva, Tetyana; Пожуева, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-29)
  У статті обґрунтовано, що стабільне функціонування, зростання економічного потенціалу будь-якого підприємства в умовах ринкових відносин багато в чому залежить від наявності надійної системи економічної безпеки. Визначено ...
 • Безпека підприємства: економічна сутність і змістовний контекст 

  Кузьомко, Володимир Миколайович; Kuzomko, Volodymyr; Кузёмко, Владимир Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-29)
  Стаття присвячена висвітленню авторської концепції економічної безпеки підприємства, як об’єкту управління. На підставі дослідження економічної природи підприємства розкривається сутність безпеки в контексті вартісно-орієнтованого ...
 • Моделювання системи економічної безпеки промислових підприємств на основі використання теорії «м’яких» обчислень 

  Копитко, Марта Іванівна; Kopytko, Marta; Копытко, Марта Ивановна (Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 35. –, 2014-10-14)
  У статті промислові підприємства позиціонуються як складні соціальні системи, в яких прослідковується значний вплив людського фактора. На основі цього зроблено висновок, що властивостям промислового підприємства, як системи, ...
 • Структура визначення факторів впливу на стійкість функціонування промислових підприємств 

  Земцова, Катерина Анатоліївна; Zemtsova, Kateryna; Земцова, Екатерина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-10)
  Відповідно до сучасного стану промисловості України у статті розглянуто сутність розуміння стійкості промислових підприємств. Визначено внутрішні і зовнішні фактори впливу на стійкість функціонування підприємств. Розроблено ...
 • Ліквідація підприємства як базовий інструмент антикризового менеджменту 

  Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem; Дмитренко, Артем Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-14)
  У статті розглянуто сутність, значення, функції ліквідації підприємств як базового механізму ринковоорієнтованої економіки. На основі комплексного підходу запропоновано розширену класифікаційну систему, досліджено масштаби ...
 • Щодо проблеми визначення рівня ризикозахищеності торговельного підприємства 

  Артищук, Ірина Володимирівна; Artyshchuk, Iryna; Артищук, Ирина Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-14)
  Розглядаються підходи до визначення рівня ризикозахищеності торговельного підприємства (ТП), а саме вирішується проблема пов’язана з оцінюванням рівня ризикозахищеності на основі інтегрального оцінювання показників ...
 • Інвестиційне забезпечення розвитку підприємств аграрного сектору економіки в Київській області 

  Тонюк, Марина Олександрівна; Tonyuk, Maryna; Тонюк, Марина Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-13)
  Висвітлено проблеми інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві. Розглянуто сутнісно-змістовне наповнення поняття інвестиції. Проаналізовано динаміку й сучасний стан інвестиційного забезпечення підприємств ...
 • Ефективність формування та використання фінансового потенціалу гірничо-збагачувальних комбінатів України 

  Буханець, Володимир Володимирович; Bukhanets, Volodymyr; Буханец, Владимир Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-10)
  Представлено авторське бачення фінансового потенціалу підприємства, як здатність до ефективного формування та використання ресурсів в процесах інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. На основі використання ...
 • Управління якістю туристичних послуг у сучасних умовах господарювання 

  Брич, Василь Ярославович; Brych, Basil; Брич, Василий Ярославович; Мазур, Володимир Степанович; Mazur, Volodymyr; Мазур, Владимир Степанович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-29)
  У статті розглянуто проблеми впливу трансформації еконoмічної системи в Україні на сферу туристичних послуг. Вирішення більшoсті з них при встановленому пріоритеті макроекономічних вимoг потребує значних змін на мiкроекономічному ...
 • Сучасні проблеми якості продукції молокопереробного підкомплексу 

  Бакалова, Наталія Леонідівна; Bakalova, Natalya; Бакалова, Наталья Леонидовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-30)
  У статті проаналізовано основні проблеми забезпечення якості продукції підприємств молокопереробного підкомплексу. Беручи до уваги складне становище, в якому опинились вітчизняні виробники молокопереробного підкомплексу, ...
 • Інституціональний аналіз кооперативних процесів в аграрному секторі України 

  Загурський, Олег Миколайович; Zagurskyi, Oleg; Загурский, Олег Николаевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-23)
  У статті проведено науково-теоретичне дослідження економічної природи кооперативних процесів. Визначено економічну та соціальну функції кооперативних структур і переваги, які отримуються ними у результаті спільної діяльності ...
 • Державне регулювання як елемент розвитку міжнародного ринку туристичних послуг 

  Ворошилова, Ганна Олександрівна; Voroshylova, Hanna; Ворошилова, Анна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-02)
  У статті розглянуто актуальні проблеми державного регулювання міжнародного ринку туристичних послуг у світі. Проведено комплексний аналіз розвитку міжнародного туризму провідних країн-лідерів з надання туристичних послуг. ...
 • Репутація як фактор споживчого вибору продуктів харчової промисловості 

  Дерев’янко, Олена Георгіївна; Derevianko, Olena; Деревянко, Елена Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-02)
  У статті висвітлено фактори, що визначають вибір споживачами продуктів харчування, розкрито вплив бренду та репутації компанії, а також каналів отримання інформації про них, на споживчий вибір. Доведено, що на сьогодні ...
 • Інтегроване управління матеріальними ресурсами промислового підприємства 

  Степаненко, Татьяна Олеговна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-14)
  У статті розглянуто сутність інтегрованого підходу до управління матеріальними ресурсами підприємства, запропоноване авторське бачення процесу створення системи інтегрованого управління, її організаційно-функціональний ...
 • Методичні аспекти оцінювання стратегічної ефективності управління ресурсами підприємства 

  Смирнов, Євген Валерійович; Smyrnov, Yevhen; Смирнов, Евгений Валерьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-10-08)
  У статті на тлі порівняння традиційного та інноваційного напрямку в управлінні ресурсами підприємства розкрито логіку і еволюцію категорії «цінність» з її максимізацією для всіх учасників стейкхолдерської взаємодії. Базуючись ...
 • Стратегічна матриця моделі управління активами підприємств 

  Рєпіна, Інна Миколаївна; Riepina, Inna; Репина, Инна Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-26)
  Запропоновано конструкцію стратегічної матриці моделі управління активами підприємств, яка базується на стратегічних альтернативах менеджменту активів підприємства в межах базових стратегій і сукупності політик управління ...

View More