Collections in this community

Recent Submissions

 • Облік розрахунків і звітність за податком на доходи фізичних осіб з доходів у вигляді додаткового блага 

  Ковач, Світлана Іванівна; Kovach, Svetlana Ivanivna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-03)
  В статті на основі визначення сутності додаткового блага згідно чинного податкового законодавства було з’ясовано, що базою оподаткування додаткового блага, що нараховується (надається) платнику податку у будь-якій негрошовій ...
 • Роль аудиту у підвищенні ефективності податкового адміністрування в Україні 

  Щербакова, Наталія Андріївна; Кротова, Ольга Геннадіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-27)
  Виявлення недоліків податкового адміністрування України, у порівнянні з досвідом зарубіжних країн, і визначення ролі незалежного аудиту як передумови підвищення ефективності податкового контролю є одними з найпривабливіших ...
 • Організація управлінського обліку на великих промислових підприємствах: первинні позиції 

  Суков, Генадій Сергійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-20)
  В умовах погіршення стану української економіки, великі промислові підприємства, як основні суб’єкти сучасної інноваційної економіки, мають оптимізувати систему управління з метою забезпечення їх стабільного розвитку. Одним ...
 • Організація управлінського обліку в бюджетних установах: етап постановки та його складові 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-20)
  Гармонізації бюджетного обліку України до світової облікової практики, зміни умов господарювання бюджетних установ вимагають постановки питання про виокремлення в їх обліковій системі підсистеми управлінського обліку. ...
 • Аналіз стійкого розвитку економічних систем: теоретико-методологічні аспекти 

  Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-20)
  Стаття присвячена дослідженню питань економічної сутності понять «стійке зростання» та «стійкий розвиток», що покладено в основу формування методологічних підходів до аналізу їх рівня для економічних систем рівного рівня. ...
 • Моделювання затрат в умовах сталого розвитку торговельних підприємств 

  Осмятченко, Володимир Олександрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-20)
  Мета написання статті — окреслити шляхи побудови оптимальної моделі бюджетування затрат звичайної діяльності підприємств торгівлі. При досягненні мети з’ясовано співвідношення об’єктів витрати, затрати та валові витрати; ...
 • Облік витрат та управління в організаціях водного господарства 

  Лелявська, Любов Віталіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-02)
  Водне господарство — галузь, завданням якої є забезпечення потреб населення і народного господарства у водних ресурсах, збереження, охорона та відтворення водного фонду, попередження шкідливої дії вод і ліквідація її ...
 • Порядок складання і подання розрахунків до бюджетних запитів і затвердження бюджету у судовій владі 

  Кощинець, Маріанна Ігорівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-04-28)
  Стаття присвячена питанням складання і подання розрахунків до бюджетних запитів і затвердження бюджету у судовій системі, формуванню взаємовідносин, як між учасниками бюджетного процесу, так і розпорядниками коштів у судовій ...
 • Філософський підхід у бухгалтерському обліку в системі інформаційного забезпечення бізнесу 

  Бочуля, Тетяна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-04-28)
  Інформаційне забезпечення бізнесу сьогодні цікавить усіх дослідників, які висловлюють різні думки стосовно цього питання. У запропонованій статті обґрунтовано необхідність базування бухгалтерського обліку на філософському ...
 • Екологічний податок з побічної продукції тваринництва сільськогосподарських підприємств у вигляді добрив 

  Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverhyi, Kostyantyn (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-04-28)
  У статті розглянуто питання екологічного податку з побічної продукції тваринництва сільськогосподарських підприємств у вигляді добрив. Проаналізовано надходження до державного бюджету екологічного податку в Україні за ...
 • Ідентифікація проблемних ситуацій банківської системи на основі діагностування основних показників її діяльності 

  Самородов, Борис Вадимович; Гойхман, Михайло Ісаакович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06-03)
  У статті висвітлено методичний підхід щодо ідентифікації проблемних ситуацій банківської системи на основі аналізу та оцінювання інтегрального показника — оцінювальної функції основних показників діяльності вітчизняного ...
 • Теоретичні засади адміністрування акцизів 

  Пислиця, Анна Віталіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-04-21)
  Метою даної статті було представити авторське розуміння змісту адміністрування акцизів та особливостей його складових. Застосовуючи методологічний підхід дослідження від загального до конкретного (адміністрування — ...
 • Ринок капіталу для фінансування малого та середнього бізнесу в аграрному секторі економіки 

  Лупенко, Юрій Олексійович; Фещенко, Володимир Володимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-04-21)
  У статті проаналізовано актуальні проблеми фінансового забезпечення діяльності підприємств малого та середнього бізнесу в агарному секторі економіки. Розглянуто причини, що унеможливлюють доступ таких підприємств до ...
 • Раціоналізація видатків державного і місцевих бюджетів в Україні 

  Кондратюк, Сергій Якович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-04-29)
  У статті розглянуто концептуальні підходи до раціоналізації видатків державного і місцевих бюджетів в Україні для формування підвалин сталого соціально-економічного розвитку країни та антикризової бюджетної безпеки. Модель ...
 • Державні фінанси в умовах інституційних трансформацій суспільства 

  Гладченко, Лідія Петрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-06)
  Мета даного дослідження полягає у встановленні основних змін, які відбуваються у розумінні сутності та практиці управління державними фінансами під впливом інституційних перетворень у сучасному українському суспільстві. ...
 • Оновлені організаційні позиції бухгалтерського обліку в бюджетних установах України 

  Свірко, Світлана Володимирівна; Svirko, Svitlana Volodymyrivna; Свирко, Светлана Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-02-28)
  У статті розглянуто нові підходи до організації праці облікових працівників бюджетних установ. Представлено організаційні положення з упорядкування роботи бухгалтерських служб у цілому та головних бухгалтерів бюджетних ...
 • Дефініції теоретичних основ бухгалтерського обліку в контексті впливу інформаційних технологій 

  Осмятченко, Володимир Олександрович; Osmyatchenko, Volodymyr Oleksandrоvitch (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-11)
  За результатами проведеної критичної оцінки існуючих принципів бухгалтерського обліку під впливом функціонування комп’ютеризованих систем можна запропонувати їх перегрупування за трьома групами фундаментальних уявлень. ...
 • Особливості використання методу маржинального аналізу «Cost-Volume-Profit» (витрати — обсяг продаж — прибуток) на олійно-жирових підприємствах 

  Михальська, Олена Леонідівна; Mykhalska Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-03)
  У статті представлено один із сучасних методів маржинального аналізу «Cost-Volume-Profit», що дозволить приймати науково-обгрунтовані управлінські рішення, засновані на концепції беззбитковості підприємства. Аналіз факторів ...
 • Фінансова стійкість організації як індикатор економічного потенціалу 

  Ловінська, Ірина Георгіївна; Lovinska, Iryna Georgiivna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-03)
  У статті проаналізовано та узагальнено світовий і вітчизняний досвід трактування дефініції «фінансова стійкість» і сформовано підхід до ідентифікації та забезпечення фінансової стійкості підприємства в сучасних умовах ...
 • Дослідження змін у формуванні власного капіталу банків: обліковий аспект 

  Ларікова, Тетяна Віталіївна; Larikova, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-03-03)
  У статті розглянуто сутність і зміст категорії «власний капітал», його основні функції. З урахуванням нормативно-правових актів Національного банку України досліджено зміни в методиці обліку операцій з реєстрації та ...

View More