Recent Submissions

 • Реалізація принципу добросовісності в цивільному законодавстві: питання рекодифікації 

  Гайдулін, Олександр Олександрович; Haidulin, Oleksandr; Гайдулин, Александр Александрович; Шаркова, Ірина Миколаївна; Sharkovа, Iryna; Шаркова, Ирина Николаевна (Київський університет права НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2020)
  Стаття присвячена важливій проблемі рекодифікації цивільного законодавства в Україні, що стосується процесу подальшого впровадження принципу добросовісності в Цивільний кодекс. Загальновизнано, що важливим кроком на шляху ...
 • Принципи відомчої нормотворчості 

  Лапка, О. Я.; Lapka, O.; Пікуля, Тетяна Олександрівна; Pikulia, T.; Пикуля, Татьяна Александровна (Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  В даній науковій статті розкрито систему принципів відомчої нормотворчості. Здійснено аналіз наукових підходів до розуміння сутності правотворчості, яка є формою владно-вольової діяльності держави. Акцентується увага на ...
 • Віртуальне дипломатичне представництво: адміністративно-правовий аналіз 

  Маркарян, Марина Валеріївна; Markaryan, Marina; Маркарян, Марина Валерьевна (Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У науковій статті проаналізовано сучасні світові тенденції цифрової трансформації у сфері дипломатичних і консульських відносин, передусім щодо утворення віртуального дипломатичного представництва. Враховуючи, що в різних ...
 • Публічне адміністрування права осіб з інвалідністюна охорону здоров’я: теоретико-правовий аналіз 

  Кожура, Людмила Олександрівна; Kozhura, Lyudmila; Кожура, Людмила Александровна (Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  В даній науковій статті розкрито ефективність публічного адміністрування права осіб з інвалідністю на охорону здоров’я. Відзначено, що запровадження системи правових, економічних, організаційних, адміністративних заходів ...
 • Сутність терміну «закордонні дипломатичні установи України»: співвідношення назви та значення 

  Маркарян, Марина Валеріївна; Markaryan, Marina; Маркарян, Марина Валерьевна (Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У науковій статті розкривається зміст та сутність терміна «закордонні дипломатичні установи України», що використовується в сучасному вітчизняному законодавстві у сфері дипломатичних і консульських відносин.Здійснено ...
 • Методологія публічного адміністрування права осіб з інвалідністю на охорону здоров’я в демократичних країнах 

  Кожура, Людмила Олександрівна; Kozhura, Lyudmila; Кожура, Людмила Александровна (Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  В 2009 році Україна підписала Конвенцію про захист прав інвалідів, а з 2010 року ратифікувала її положення. Відповідно взявши на себе зобов’язання по імплементації та узгодженні норм національного законодавства в сфері ...
 • Практика реалізації принципу правової визначеностіяк складника верховенства права 

  Лапка, О. Я.; Lapka, O. Y.; Пікуля, Тетяна Олександрівна; Pikulia, T.; Пикуля, Татьяна Александровна (Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті проаналізовані історичні передумови становлення «верховенство права» як самостійної правової категорії та правової доктрини сучасності. Здійснене доктринальне тлумачення принципу верховенства права, по-перше, як ...
 • Цифрові технології удосконалення законодавства України 

  Шульженко, Федір Пилипович; Shulzhenko, Fedir; Шульженко, Фёдор Филиппович; Риндюк, Віра Іванівна; Ryndiuk, Vira; Рындюк, Вера Ивановна (Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті зазначається, що ключовим елементом нормотворчості органів публічної влади щодо удосконалення змісту та/або форми законодавства є інформація про стан відповідних суспільних відносини, які потребують удосконалення ...
 • Права людини в умовах цифрової трансформації суспільства: теоретико-правовий аналіз 

  Шульженко, Федір Пилипович; Shulzhenko, Fedir; Шульженко, Фёдор Филиппович; Гришко, Оксана Миколаївна; Hryshko, Oksana; Гришко, Оксана Николаевна (Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У даній науковій статті здійснено теоретико-правовий аналіз прав людини в умовах цифрової трансформації суспільства.У статті визначається, що цифрова трансформація є об’єктивним процесом, що зумовлює зміни в суспільному ...
 • Конституційне судочинство: виклики сьогодення 

  Міхневич, Людмила Володимирівна; Mikhnevych, Liudmyla; Михневич, Людмила Владимировна (Юрінком Інтер, 2021-01-15)
 • Невиконання гілками влади судових рішень: вплив на стійкість системи стримувань та противаг 

  Макаренко, Аліна Вікторівна; Makarenko, Alina; Макаренко, Алина Викторовна (Юрінком Інтер, 2021-01-15)
 • Расходы в бюджетном праве Украины 

  Солдатенко, Оксана Владимировна; Soldatenko, Oksana; Солдатенко, Оксана Володимирівна; Власенко, Валентина Васильевна; Vlasenko, Valentyna; Власенко, Валентина Василівна (International Academy of Social-Economic Sciences, 2017)
  В предлагаемой статье обобщены научные знания и законодательные нормы финансово-правовой категории «бюджетные расходы», что позволило предложить авторское определение указанного понятия и поделиться с коллегами изысканиями ...
 • Правове регулювання видатків на розвиток фізичної культури та спорту в Україні 

  Солопенко (Власенко), Валентина Василівна; Власенко, Валентина Василівна; Vlasenko, Valentyna; Власенко, Валентина Васильевна (Класичний приватний університет, 2016-11-28)
 • Теоретико-правові аспекти функціонування фінансової системи України 

  Власенко, Валентина Василівна; Vlasenko, Valentyna; Власенко, Валентина Васильевна (Товариство з обмеженою відповідальністю «Юрінком Інтер», 2021)
  У статті досліджено теоретичні та правові аспекти функціонування фінансової системи України. Проаналізовано підходи до розуміння сутності поняття «фінансова система» у юридичній та економічній науці та виділено його ...
 • Порядок фінансування фізичної культури та спорту в Україні 

  Солопенко (Власенко), Валентина Василівна; Власенко, Валентина Василівна; Vlasenko, Valentyna; Власенко, Валентина Васильевна (Класичний приватний університет, 2018)
  У статті автором розкрито порядок фінансування фізичної культури та спорту в Україні. Визначено особливості фінансування цієї сфери діяльності залежно від напрямків. Аргументовано необхідність запровадження дієвих кроків ...
 • Нормативно-правове забезпечення дуальної форми здобуття освіти 

  Солопенко (Власенко), Валентина Василівна; Власенко, Валентина Василівна; Vlasenko, Valentyna; Власенко, Валентина Васильевна (Одеський державний університет внутрішніх справ, 2019)
  Статтю присвячено дослідженню нормативно-правового забезпечення дуальної форми здобуття освіти. З’ясовано форми здобуття освіти згідно p чинним законодавством і проаналізовано наявність визначення форм здобуття освіти в ...
 • Стан освіти України в контексті Європейської інтеграції 

  Солопенко (Власенко), Валентина Василівна; Власенко, Валентина Василівна; Vlasenko, Valentyna; Власенко, Валентина Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-12-09)
 • Розсуд у бюджетному праві 

  Солдатенко, Оксана Володимирівна; Soldatenko, Oksana; Солдатенко, Оксана Владимировна; Солопенко (Власенко), Валентина Василівна; Власенко, Валентина Василівна; Vlasenko, Valentyna; Власенко, Валентина Васильевна (Асоціація фінансового права України, 2016-10-05)
 • До питання правового забезпечення громадських бюджетів в Україні 

  Солопенко (Власенко), Валентина Василівна; Власенко, Валентина Василівна; Vlasenko, Valentyna; Власенко, Валентина Васильевна (Львівський науковий форум, 2019-12)
 • Співвідношення понять «судовий прецедент» та «судова практика»: теоретико-правові аспекти 

  Власенко, Валентина Василівна; Vlasenko, Valentyna; Власенко, Валентина Васильевна (Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті здійснено теоретико-правове дослідження співвідношення судового прецеденту та судової практики як джерел права у правовій системі України. Зокрема, досліджено такі поняття як «судовий прецедент», що являє собою ...

View More