Recent Submissions

 • Фінансова безпека в системі управління державними фінансами 

  Рудик, Наталія Василівна; Rudyk, Nataliia; Рудик, Наталия Васильевна (Херсонський державний університет, 2014)
  Стаття присвячена теоретичному та практичному вивченню проблеми оцінки фінансової безпеки як складової системи макрофінансових індикаторів. Проведено порівняльний аналіз методик оцінки економічної безпеки країни в аспекті ...
 • Макрофінансові індикатори в економічній стратегії держави 

  Рудик, Наталія Василівна; Rudyk, Nataliia; Рудик, Наталия Васильевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2016)
  Метою статті є дослідження дієвості поставлених стратегічних завдань держави та факту їх реалізації. На основі аналізу та систематизації наявної практичної та теоретичної бази визначено місце та значення макрофінансових ...
 • Монетарна складова системи макрофінансових індикаторів 

  Рудик, Наталія Василівна; Rudyk, Nataliia; Рудик, Наталия Васильевна (Харківський національний економічний університет, 2015)
  Метою статті є формування монетарної складової системи макрофінансових індикаторів, що надавала б усебічну інформацію щодо стану грошово-кредитної сфери, наявних загроз і тенденцій розвитку для використання в управлінні ...
 • Сутність макрофінансового індикатора в процесі формування системи показників фіскальної політики 

  Рудик, Наталія Василівна; Rudyk, Nataliia; Рудик, Наталия Васильевна (Національний університет «Острозька академія», 2013)
  У статті проаналізовано та систематизовано підходи до розкриття змісту дефініції «макрофінансовий індикатор». Розширено межі поняття «індикатор», що надає можливість розглядати не лише кількісні макрофінансові показники. The ...
 • Необхідність податкового контролю малого та середнього бізнесу 

  Рудик, Наталія Василівна; Rudyk, Nataliia; Рудык, Наталия Васильевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2019)
  Метою статті є дослідження необхідності проведення податкових перевірок для малого та середнього бізнесу (далі – МСБ) в частині попередження ухилення від сплати податків. Систематизовані види податкових перевірок, що ...
 • Державний сектор економіки України: сучасний стан та перспективи розвитку 

  Майстер, Анна Володимирівна; Maister, Anna; Майстер, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Метою дослідження є аналіз поточного стану державного сектору економіки України та визначення ключових перспектив його розвитку. Методологія. Для вирішення поставлених завдань у статті використано ...
 • Вдосконалення фінансування вищої освіти в Україні 

  Малік, Євгенія Олександрівна; Malik, Yevgeniya; Малик, Евгения Александровна; Білінець, Марина Юріївна; Bilinets, Marina (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Дослідження проведене з метою дослідження сучасного стану вищої освіти в Україні та пошук можливих альтернативних джерел її фінансування. Методологія. Розглянуто сучасні тренди розвитку вищої освіти в ...
 • Боргова стійкість України: теоретичний аспект, поточний стан 

  Кондро, Павло Володимирович; Kondro, Pavlo; Хлівний, Володимир Кирилович; Khlivniy, Volodymyr; Хлевной, Владимир Кириллович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Метою дослідження є розкриття теоретичних засад та практичних аспектів боргової стійкості держави, проблеми оцінки її рівня та знаходження шляхів зміцнення. Методологія. Для досягнення поставленої мети ...
 • Податкова децентралізація в Україні: проблеми імплементації та шляхи їх вирішення 

  Сарнецька, Яна Анатоліївна; Sarnetska, Yana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Виявити проблеми податкової децентралізації в Україні та обґрунтувати напрями їх вирішення. Методологія. В основі методології дослідження покладено системний підхід, відповідно до якого податкова ...
 • Досвід зарубіжних країн в обслуговуванні та управлінні державними запозиченнями 

  Білявська, Аліна Юріївна; Biliavska, Alina (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Головна мета статті полягає у проведенні аналізу здійснення державних запозичень та їх впливу на державний борг країни. Методологія. Для досягнення мети було досліджено теоретичні основи довгострокових ...
 • Managerial accounting in the implementation of deliverology using the example of Ukraine 

  Buriachenko, Andrii; Буряченко, Андрій Євгенович; Буряченко, Андрей Евгеньевич; Zhyber, Tetiana; Жибер, Тетяна Василівна; Жибер, Татьяна Васильевна; Paientko, Tetiana; Паєнтко, Тетяна Василівна; Паентко, Татьяна Васильевна (Sciendo, 2020)
  The article is devoted towards the application of managerial accounting for deliverology development at the local government level in countries and comparing them to the stage of fiscal decentralisation implementation in ...
 • Фінансові важелі впливу на енергоємність економіки: виклики та перспективи реалізації в Україні 

  Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Hanna; Котина, Анна Михайловна; Степура, Марина Михайлівна; Stepura, Maryna; Степура, Марина Михайловна; Григоренко, Анастасія І.; Hryhorenko, Anastasiia (Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, 2020)
  Статтю присвячено дослідженню фінансових аспектів енергоємності економіки України в контексті реалізації Україною стратегічних документів, зокрема Угоди про асоціацію з ЄС, проаналізовано динаміку зміни показника енергоємності ...
 • Необхідність протидії лобізму в контексті реалізації фіскальної політики держави 

  Сущенко, Олександр Миколайович; Suschenko, Oleksandr; Сущенко, Александр Николаевич (Український інститут розвитку фондового ринку, 2013)
 • Шляхи впливу екологічних ризиків на фінансову діяльність компанії 

  Гарлицька, Діана Анатоліївна; Garlytska, Diana; Гарлицкая, Диана Анатольевна; Литньова, Олександра; Lytnova, Oleksandra; Сущенко, Олександр Миколайович; Suschenko, Oleksandr; Сущенко, Александр Николаевич (Український інститут розвитку фондового ринку, 2015)
  Environmental risks are among the most important in terms of the probability of their occurrence and impact on the financial activities of the companies. Importance of environmental impact assessment is widely recognized ...
 • Перспективи реформування податкової системи України відповідно до вимог Угоди про асоціацію з ЄС у сфері захисту навколишнього середовища 

  Гарлицька, Діана Анатоліївна; Garlytska, Diana; Гарлицкая, Диана Анатольевна; Сущенко, Олександр Миколайович; Suschenko, Oleksandr; Сущенко, Александр Николаевич (Харківський національний економічний університет, 2017)
  Метою статті є дослідження перспектив реформування податкової системи України у відповідності до вимог Угоди про асоціацію з ЄС у сфері захисту навколишнього середовища. Проаналізовано сучасний стан екологічного оподаткування ...
 • Макроекономічні впливи на доходи місцевих бюджетів України: аналітичний зріз 

  Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Hanna; Котина, Анна Михайловна; Степура, Марина Михайлівна; Stepura, Maryna; Степура, Марина Михайловна; Тіліченко, Є. Г.; Tilichenko, Ye. H. (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018)
  Мета статті полягала у дослідженні основних чинників, що зумовлюють просторову структуру та часову зміну обсягу доходів місцевих бюджетів, виділенні основних тенденції, що спричиняють зміну досліджуваних бюджетних індикаторів, ...
 • Базисна складова бюджетного потенціалу столичного міста 

  Волковський, Євген Ігорович; Volkovskyi, Yevgen; Волковский, Евгений Игоревич; Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Hanna; Котина, Анна Михайловна; Степура, Марина Михайлівна; Stepura, Maryna; Степура, Марина Михайловна (Харківський національний економічний університет, 2014)
  Метою статті є визначення базисної складової та фіскальних протиріч формування бюджетного потенціалу столичного міста. У статті проаналізовано основні складові формування доходної частини бюджету міста Києва, встановлено ...
 • Ризик-менеджмент суспільного сектору: вітчизняні реалії та світова практика 

  Степура, Марина Михайлівна; Stepura, Maryna; Степура, Марина Михайловна; Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Hanna; Котина, Анна Михайловна (Київський інститут банківської справи, 2013)
 • Бюджетний потенціал та потенціал бюджету території: методичні аспекти 

  Волковський, Євген Ігорович; Volkovskyi, Yevgen; Волковский, Евгений Игоревич; Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Hanna; Котина, Анна Михайловна; Степура, Марина Михайлівна; Stepura, Maryna; Степура, Марина Михайловна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2014)
  Мета статті полягає у виявленні структурних взаємозв’язків між поняттями «бюджетний потенціал території» та «потенціал бюджету території» на основі аналізу та дослідження фінансового потенціалу, фіскального простору та ...
 • Оптимізація структури бюджетного потенціалу м. Києва в умовах політики децентралізації 

  Волковський, Євген Ігорович; Volkovskyi, Yevgen; Волковский, Евгений Игоревич; Котіна, Ганна Михайлівна; Kotina, Hanna; Котина, Анна Михайловна; Степура, Марина Михайлівна; Stepura, Maryna; Степура, Марина Михайловна (Український культурологічний центр, 2015-01)
  У статті розроблена модель оптимізації потенціалу бюджету м. Києва відповідно до нових реалій бюджетної децентралізації в Україні. На основі ретроспективного аналізу бюджетних ресурсів та повноважень міста Києва, змін ...

View More