Управління продуктивністю техніко-технологічної бази підприємства: теоретичні та прикладні аспекти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-09-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Обґрунтовано сучасні підходи до управління продуктивністю техніко-технологічної бази підприємства як складної, організованої, відкритої, динамічної системи. Відзначено вплив продуктивності техніко-технологічної бази на підвищення еколого-економічної ефективності функціонування господарських одиниць. Визначено головну мету та основні етапи формування стратегії технологічного розвитку підприємства.
The modern approaches to performance management of technical and technological base of the enterprise as a complex, organized, open, dynamic system are presented in the article. The work noted the impact of the performance of technical and technological base to improve the ecological and economic efficiency of the business units. The purpose and main stages of technological development strategy of the enterprise are determined in the paper.
Обоснованы современные подходы к управлению производительностью технико-технологической базы предприятия как сложной, организованной, открытой, динамической системы. Отмечено влияние производительности технико-технологической базы на повышение эколого-экономической эффективности функционирования хозяйственных единиц. Определена главная цель и основные этапы формирования стратегии технологического развития предприятия.
Description
Keywords
техніко-технологічна база підприємства, економічна ефективність, екологічна ефективність, технологічна конкурентоспроможність, стратегія технологічного розвитку, управління, technical and technological base of the enterprise, economic efficiency, ecological efficiency, technological competitiveness, strategy of technological development, management, технико-технологическая база предприятия, экономическая эффективность, экологическая эффективность, технологическая конкурентоспособность, стратегия технологического развития, управление
Citation
Криворучкіна О. В. Управління продуктивністю техніко-технологічної бази підприємства: теоретичні та прикладні аспекти / О. В. Криворучкіна // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 30. – С. 16–25.