Організаційні зміни в системі управління розвитком бізнес-структур

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто склад і зміст організаційних змін у зв’язку з життєвим циклом організації у діапазоні основних конфігурацій, які визначаються комплексом різноманітних факторів розвитку, що може стати конструктивною основою розробки, вибору та застосування стратегії і тактики організаційних змін в умовах формування та реалізації тієї чи іншої конкретної моделі розвитку.
The article considers the content and characteristics of organizational changes in the context of the life cycle of the organization in the range of basic configurations, which are determined by a complex of various factors in the development, what may be a necessary and constructive basis for the elaboration, choice and use of the strategy and tactics of organizational changes in the conditions of the formation and the implementation of a particular model of development.
Рассматриваются содержание и характеристика организационных изменений в контексте жизненного цикла организации в диапазоне основных конфигураций, которые определяются комплексом различных факторов развития, что может стать необходимой и конструктивной основой разработки, выбора и использования стратегии и тактики организацонных изменений в условиях формирования и реализации конкретной модели развития.
Description
Keywords
організаційні зміни, життєвий цикл организації, конфігурації змін ефективності, стратегія і тактика організаційних змін, organizational changes, organization’s lifecycle, efficiency changes configuration, organizational changes strategy and tactics, организационные изменения, жизненный цикл организации, конфигурации изменений эффективности, стратегия и тактика организационных изменений
Citation
Володькіна М. В. Організаційні зміни в системі управління розвитком бізнес-структур / М. В. Володькіна // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 34-42.