Актуальні питання аграрної політики в контексті соціально-трудових відносин регіону

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті проаналізовано проблеми розвитку аграрної політики, узагальнено тенденції соціально-трудових відносин в аграрній сфері регіону. Обґрунтовано рекомендації щодо шляхів підвищення зайнятості сільського населення в аграрній сфері регіону.
The article analyzes the problems of development of agricultural policy, generalized trends of socio-labour relations in the agricultural sector of the region. The recommendations on ways to increase employment of rural population in the agricultural sector of the region are substantiated in the paper.
Description
Keywords
аграрна політика, праця, заробітна плата, зайнятість сільського населення, ринок праці, доходи і витрати сільського населення, agricultural policy, labor, wages, employment of rural population, labour market, income and expenditure of rural population
Citation
Кудлай В. Г. Актуальні питання аграрної політики в контексті соціально-трудових відносин регіону / В. Г. Кудлай // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: С. І. Дем’яненко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – Вип. 33. – С. 186–197.