Понятійний апарат досліджень трансформації економічних систем

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Доведено необхідність системного теоретичного осмислення логіки економічного розвитку. Запропоновано та обґрунтовано логічну схему еволюції і трансформації економічних систем. Уточнено понятійний апарат досліджень трансформації економічних систем.
The necessity of system theoretical comprehension of logic of economic development is well-proven. The logical chart of evolution and transformation of the economic systems is offered and proved. The category vehicle of researches of economic systems transformation is specified.
Description
Keywords
економічна система, еволюція, трансформація, транзиція, перехідна економіка, перехідний період, реформа, функціональні (внутрішньосистемні) трансформації, локальні трансформації, мезотрансформації, системні трансформації, міжсистемні (надсистемні, глобальні) трансформації, economic system, evolution, transformation, transitivity, transition economy, transition period, reform, functional (intrasystem) transformations, local transformations, mesotransformations, system transformations, intersystem (supersystem, global) transformations
Citation
Кирилюк Є. М. Понятійний апарат досліджень трансформації економічних систем / Є. М. Кирилюк // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 14–25.