Сучасні підходи щодо визначення рівня соціальної згуртованості суспільства

Thumbnail Image
Date
2014-04-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто основні сучасні підходи щодо вимірювання рівня соціальної згуртованості суспільства. Відображено генезис формування та характеристики ключових соціальних індикаторів соціальної згуртованості суспільства.
The paper considers the main contemporary approaches to measure the level of social cohesion of society. The article highlights the genesis of the formation and characteristics of key social indicators of social cohesion of society.
В статье рассмотрены основные современные подходы к измерения уровня социальной сплоченности общества. Отражены генезис формирования и характеристики ключевых социальных индикаторов социальной сплоченности общества.
Description
Keywords
соціальна згуртованість, соціальні індикатори, соціальний капітал, довіра, соціальна солідарність, social cohesion, social indicators, social capital, trust, social solidarity, социальная сплоченность, социальные индикаторы, социальный капитал, доверие, социальная солидарность
Citation
Кирилюк В. В. Сучасні підходи щодо визначення рівня соціальної згуртованості суспільства / В. В. Кирилюк // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т соціально-трудових відносин ; [голов. редкол. А. М. Колот]. - Київ : КНЕУ, 2014. - Вип. 1. - С. 384-390.