Особливості управлінського обліку витрат в установах державного сектору

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Мета дослідження. Дослідити методичні підходи ведення управлінського обліку витрат за центрами відповідальності, визначити основні завдання управлінського обліку витрат, уточнити сутність центрів відповідальності та визначити види центрів відповідальності в установах державного сектору. Методологія. Автором використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: порівняння та теоретичного узагальнення — при дослідженні економічної сутності та видів центрів відповідальності; абстрактно-логічні та описові — при проведенні аналізу видів центрів відповідальності в установах державного сектору; системний і комплексний підхід — для узагальнення та обґрунтування висновків щодо налагодження управлінського обліку витрат за центрами відповідальності в установах державного сектору. Отримані результати. Досліджено методичні підходи ведення управлінського обліку витрат за центрами відповідальності, визначено основні завдання управлінського обліку витрат, уточнена сутність центрів відповідальності та визначені види центрів відповідальності в установах державного сектору. Цінність дослідження. Отримані результати можуть бути використані в установах державного сектору при запровадженні управлінського обліку витрат та визначення їх центрів відповідальності. Research objective. The article objective is to study the methodology of management accounting costs by the centers of responsibility; determine the main tasks of management accounting costs; clarify the essence of responsibility centers and determine their types in public sector institutions. Methodology. The author uses general scientific and special methods of research: comparison and theoretical generalization — to study economic essence and types of responsibility centers; abstract-logical and descriptive methods — to analyze the types of responsibility centers in public sector institutions; systematic and integrated approach — to summarize and substantiate conclusions on management accounting costs introduction by the centers of responsibility in public sector institutions. Findings. The article examines methodological approaches to management accounting costs by the centers of responsibility, specifies the main tasks for management accounting costs, refines the essence of responsibility centers, and determines the types of responsibility centers in the public sector institutions. Value Added. The results obtained can be used by public sector institutions at introduction of cost management and establishment of responsibility centers.
Description
Keywords
управлінський облік, витрати, центри відповідальності, установи державного сектору, management accounting, expenses, centers of responsibility, public sector institutions
Citation
Заросило А. П. Особливості управлінського обліку витрат в установах державного сектору / Заросило Аркадій Петрович // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: В. М. Федосов (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – Вип. 2. – С. 278–287.