Цінність прийому алегорії як методичної інновації у навчальному процесі

Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розкрито цінність прийому алегорії у контексті виконання Болонських вимог до навчального процесу. Висвітлено резерви використання алегорії для розбудови відносин між викладачем та студентом за моделлю суб’єкт-суб’єкт замість застарілої моделі суб’єкт-об’єкт. Ціннісний потенціал алегоричного прийому аргументується цивілізаційною інтерпретацією ним економічних процесів, ілюструванням їх суцільної образності, морально-етичного та емоційного аспекту. Наводено приклади алегорій, доречних для роздумів над проблематикою сталого економічного розвитку.
Description
Keywords
алегорія, художній образ, казки, афоризми, цивілізаційна суцільність знання, студент як суб’єкт пізнання, виховна функція навчання
Citation
Крюкова І. О. Цінність прийому алегорії як методичної інновації у навчальному процесі / І. О. Крюкова // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 22–23. – С. 164–170.