Випуск № 22-23

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Цінність прийому алегорії як методичної інновації у навчальному процесі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Крюкова, Інна Олексіївна
  У статті розкрито цінність прийому алегорії у контексті виконання Болонських вимог до навчального процесу. Висвітлено резерви використання алегорії для розбудови відносин між викладачем та студентом за моделлю суб’єкт-суб’єкт замість застарілої моделі суб’єкт-об’єкт. Ціннісний потенціал алегоричного прийому аргументується цивілізаційною інтерпретацією ним економічних процесів, ілюструванням їх суцільної образності, морально-етичного та емоційного аспекту. Наводено приклади алегорій, доречних для роздумів над проблематикою сталого економічного розвитку.
 • Item
  Економічний механізм інтернаціоналізації університетської діяльності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Сусловська, Таісія Євгенівна
  У статті досліджено ключові компоненти економічного механізму та форми інтернаціоналізації університетської діяльності в умовах глобалізації інформаційного простору. Значну увагу приділено оцінці ефективності діяльності міжнародних інститутів регулювання освітньої діяльності на наддержавному рівні та інтеграційних процесів в освітній сфері.
 • Item
  Концепції побудови еволюційних систем управління підприємствами та їх мультиагентна реалізація
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Гужва, Володимир Михайлович; Huzhva, Volodymyr; Гужва, Владимир Михайлович
  В умовах ринкової економіки традиційні форми управління виробничими підприємствами є неефективними, оскільки ринок, що динамічно змінюється, вимагає швидкої і гнучкої реакції з боку систем управління такими підприємствами. На противагу таким формам управління пропонується ідея еволюційного управління. Можливими організаційними концепціями реалізації еволюційного управління можуть бути концепції голоністичних (голонічних) виробничих систем (ГВС), біонічних виробничих систем (БВС) та фрактальних виробничих систем (ФВС). В якості інструментарію для побудови таких систем пропонується використовувати мультиагентні технології.
 • Item
  Класифікація конфліктів інтересів в акціонерних товариствах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-07-15) Черпак, Антоніна Євгенівна
  Стаття присвячена питанням класифікації конфліктів інтересів в акціонерних товариствах України. Автором виокремлено специфічні типи конфліктів інтересів за предметною ознакою, охарактеризовано їх сутність та надано авторське визначення конфлікту інтересів в акціонерному товаристві.
 • Item
  Результативність банківського менеджменту: від прибутку до максимізації вартості
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Івасів, Ігор Богданович; Ivasiv, Ihor Bogdanovych
  В роботі розглянуто широке коло питань, котрі відносяться до проблеми вартісноорієнтованого банківського менеджменту. Зроблено висновок, що максимізація вартості компанії є основною метою банківського менеджменту.
 • Item
  Визначення економічних результатів діяльності підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiyk, Oleksiy
  У статті досліджено теоретичні та практичні проблеми побудови систем оцінки результатів діяльності підприємства з позицій їх цінності для кінцевих користувачів. Ключовий акцент у роботі зроблено на розвитку суб’єктно-інформаційному підході до економічних розрахунків та інтеграції зовнішніх і внутрішніх аналітичних індикаторів.
 • Item
  Сутнісна характеристика та типологія проектів розвитку підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Марченко, Максим Михайлович
  У статті розкрито сутність категорії «проекти розвитку підприємств», дано авторське визначення цього поняття та запропоновано класифікацію проектів розвитку підприємств.
 • Item
  Маркетингові стратегії виходу машинобудівних підприємств на зарубіжні ринки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Каткова, Т. І.
  В статті окреслено концепції маркетингових стратегій. Охарактеризовано етапи маркетингової діяльності машинобудівних підприємств. Запропоновано шляхи оптимізації обраної маркетингової стратегії машинобудівних підприємств на міжнародних ринках.
 • Item
  Особливості маркетингових стратегій підприємств у нових умовах споживання
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Шафалюк, Олександр Казимирович
  В роботі опрацьовано передумови та проблеми реалізації ефективних маркетингових стратегій взаємодії зі споживачами в умовах різких коливань кон’юнктури, зміни приорітетів та поширення нових стратегій споживання населенням.
 • Item
  Класифікація витрат на якість продукції машинобудівного підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Зубкова, А. Б.
  Забезпечення конкурентоспроможності продукції машинобудівних підприємств за сучасних умов інтеграційних процесів у світовій економіці залежить від ефективності управління якістю на підприємстві. Визначення ефективності управління якістю на машинобудівному підприємстві за економічними показниками обмежено існуючим підходом до врахування витрат на якість. Запропоновано класифікацію витрат на якість дозволяє проводити системний моніторинг загальних витрат або інвестицій в управління якістю на машинобудівному підприємстві для забезпечення якості продукції.
 • Item
  Мотивація праці як складова стратегії розвитку вугільної галузі України в сучасних умовах
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-09-26) Амоша, О. І.; Пономаренко, О. П.
  В статті розглянуто необхідність розробки стратегії ефективності мотивації праці у вугільній галузі. Обґрунтовано створення такої системи на шахті починаючи з видобувних дільниць. Приведені структуризація і результати рейтингу потреб начальників і робітників дільниць.
 • Item
  Детермінанти формування та тенденції розвитку консалтингового ринку в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Верба, Вероніка Анатоліївна; Verba, Veronika; Верба, Вероника Анатольевна
  У статті представлено авторський погляд на стан і перспективи розвитку консалтингового ринку в Україні. Визначено тенденції його становлення, чинники, що впливають на динаміку і структурну конфігурацію вітчизняного ринку консалтингових послуг.
 • Item
  Антикризове управління підприємством на основі інновацій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-12-08) Гарафонова, Ольга Іванівна; Harafonova, Olga
  В статті визначено, що основна причина банкрутств достатньо великої кількості вітчизняних підприємств у 2009 році — це є не тільки вплив зовнішніх факторів (зниження платоспроможного попиту, втрата налагоджених господарських зв’язків, ринків закупівлі та збуту, суттєве збільшення цін на енергоносії, недосконале правове поле господарювання тощо). Автор наголошує на різних напрямах антикризового управління на підприємствах України, але обов’язково з врахуванням досвіду закордонних підприємств. Приходить до висновку, що одним з напрямів антикризового управління є антикризові заходи на основі інновацій.
 • Item
  Алгоритм організації конкурсу інноваційних проектів на державному рівні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Бояринова, К. О.
  Запропоновано алгоритм, основні принципи та процес організації конкурсу інноваційних проектів на державному рівні. Розглянуто взаємозв’язок принципів формування і етапів відбору інноваційних проектів на конкурсній основі.
 • Item
  Роль інвестиційного банку в операціях злиття та придбаня
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Чуб (Примостка), Олена Олександрівна; Chub, Olena
  Дослідження присвячено визначенню економічної сутності інвестиційного банку із урахування економічних та юридичних умов ведення бізнесу у тій чи іншій країні. Визначено роль, місце та функції інвестиційного банку при здійсненні операцій злиття та придбання (M&A).
 • Item
  Методологічні засади щодо визначення інвестиційних ресурсів, необхідних для розвитку продуктивних сил регіонів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Савченко, В. Ф.
  У статті надано пропозиції методологічного характеру щодо визначення обсягів та порядку залучення інвестиційних ресурсів, необхідних для розвитку продуктивних сил регіонів. Запропоновано даний підхід використовувати при короткостроковому програмуванні соціально-економічного розвитку територій. Обґрунтовано етапи розроблення даної частини розділу програми із залученням факторів інвестиційної привабливості, а також інвестиційної та інноваційної активності. Сформульовано основні завдання і напрямки у розвитку сфери фінансового капіталу регіонів.
 • Item
  Роль підприємства в системі недержавного пенсійного забезпечення
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Дороніна, Ірина Ігорівна
  В статті розглянуто основні тенденції впровадження та розвитку пенсійної реформи в Україні. Визначено роль підприємство, а також стимулюючі та стримуючі фактори участі керівників підприємств і роботодавців у недержавному пенсійному забезпеченні.
 • Item
  Значення та економічна сутність резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-04-24) Білоцька, М. Ф.
  В статті розглянуто різноманітні підходи до визначення економічної сутності й змісту резервів, та їх ролі для забезпечення стабільного функціонування банківської системи. Значну увагу приділено висвітленню підходів до значення резервів під кредитні ризики.
 • Item
  Ефективність механізму координації: рівень керованості економіки
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Котенок, Андрій Григорович
  Розглянуто основні принципи удосконалення механізму координації. Визначено методичні підходи до оцінки ефективності механізму координації. Сформовано систему показників для оцінки ефективності механізму координації. Апробовано методичний підхід до оцінки рівня керованості економіки України.
 • Item
  Національні і наднаціональні механізми регулювання глобальних фінансових дисбалансів
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008) Столярчук, Ярослава Михайлівна
  У статті досліджено механізми національного і наднаціонального регулювання глобальних фінансових дисбалансів та виокремлено найперспективніші форми антикризового (антициклічного) регулювання фінансових і економічних процесів. Оцінено ефективність діяльності сучасних інститутів глобального фінансового менеджменту та обґрунтовано ключові напрямки їх реорганізації у відповідності до потреб трансформації інституційної системи фінансової глобалізації.