Задача вибору найкращого об’єкта з послідовності випадкової довжини

Thumbnail Image
Date
2011-06-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто задачу оптимального вибору з послідовності випадкової довжини, яку було зведено до задачі оптимальної зупинки марківського процесу. Результат є узагальненням задачі вибору з послідовності фіксованої довжини, що є класичною задачею теорії ймовірностей, відомою, як «задача секретарки». Доведено, що достатньою умовою того, що структура множини моментів зупинки процесу перегляду така сама, як і для фіксованої довжини послідовності (тобто всі елементи, починаючи з деякого), є старіння розподілу довжини послідовності.
In this paper the problem of optimal choice from the random length sequence is considered, reduced to the problem of the Markov process optimal stop moment. The result is the generalization of the optimal choice from a fixed length sequence problem, also widely known as the «secretary problem». It was proved that the sufficient condition for the structure of multiple stop moments of the watching through process to be the same as for the fixed length sequence (i.e. all elements starting from some), is an ageing of the sequence length distribution.
Description
Keywords
марківські процеси, дискретний розподіл, момент оптимальної зупинки, стохастичні нерівності, Markov processes, discrete distribution, optimal stopping time, stochastic inequalities
Citation
Доценко С. І. Задача вибору найкращого об’єкта з послідовності випадкової довжини / С. І. Доценко, О. І. Стадник, О. І. Бабинюк // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: В. К. Галіцин (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 84. – С. 242–249.