Проблематика земельної ренти в сучасних концепціях рентних відносин

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Обґрунтовано основні положення сучасних концепцій рентних відносин та з’ясовано місце земельної ренти в їх проблематиці. Визначено природу земельної ренти, передумови її виникнення і розподілу, роль у процесі суспільного відтворення.
The substantive provisions of modern conceptions of the rent relations are reasonable and the place of land rent is found out in their range of problems. Nature of land rent, pre-condition of it’s origin and distribution, it’s role in the process of public recreation are presented in the work.
Description
Keywords
земельна рента, економічна рента, рентні відносини, відносини власності, аграрні відносини, рентні платежі, рентні вилучення, рентний перерозподіл, land rent, economic rent, rent relations, relations of property, agrarian relations, rent payments, rent exceptions, rent redistribution
Citation
Кирилюк Є. М. Проблематика земельної ренти в сучасних концепціях рентних відносин / Є. М. Кирилюк // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. О. О. Бєляєв. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Методологічні проблеми сучасної політичної економії. – С. 505–520.