Моделювання компетенцій з управління персоналом як основи розробки професійного та освітнього стандартів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-07-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У контексті Національної рамки кваліфікацій розглядаються поняттєво-термінологічний апарат застосування компетентнісного підходу в управлінні персоналом, дескриптори та поведінкові індикатори компетенцій, фактори формування компетенцій, класифікація компетенцій, алгоритм розробки моделі компетенцій менеджера з персоналу, матриця компетецій.
В контексте Национальной рамки квалификаций рассматриваются понятийно-терминологический аппарат применения компетентностного подхода в управлении персоналом, дескрипторы и поведенческие индикаторы компетенций, классификация компетенций, алгоритм разработки модели компетенций менеджера, из персонала, методика оценивания уровня развития компетенций у специалистов.
The article presents in the context of the National Framework of Qualifications, the conceptual and terminological framework for applying the competence approach in personnel management, descriptors and behavioral competency indicators, the classification of competences, the algorithm for developing the manager's competence model from the staff, and the methodology for assessing the level of competence development among specialists.
Description
Keywords
компетенція, Національна рамка кваліфікацій, дескриптори, поведінкові індикатори, стандарти поведінки, фактори формування компетенцій, класифікація компетенцій, модель компетенцій, матриця компетенцій, алгоритм розробки моделі, компетенция, Национальная рамка квалификаций, интегративна компетентность, дескрипторы, поведенческие индикаторы, стандарты поведения, факторы формирования компетенций, классификация компетенций, модель компетенций, матрица компетенций, алгоритм разработки модели, інтегративна компетентність, competense, National scope of qualifications, integrative competence, descriptors, indicators, standards of behavior, classification of competenses, model of competenses, algorithm of development of model
Citation
Кожан Т. О. Моделювання компетенцій з управління персоналом як основи розробки професійного та освітнього стандартів / Кожан Т. О. // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голова редкол. А. М. Колот. – 2012. – № 2(4). – С. 72–80.