Ціннісний профіль освітньої програми як інструмент формування її конкурентних переваг

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Сучасна бізнес-освіта розвивається під впливом принципового нових вимог та очікувань з боку її ключових стейкхолдерів — абітурієнтів, студентів, викладачів, роботодавців, представників зацікавлених державних установ та відомств, суспільства в цілому. Відповідно запровадження адекватної викликам сьогодення моделі підготовки фахівця у сфері економіки та управління має спиратися на підходи, що передбачають використання якісно нових принципів і методів роботи з цільовими аудиторіями. У такому контексті залишається невирішеною проблема пошуку результативних в сучасних умовах стратегій набуття освітніми закладами ті уточнено сутність та визначено роль ціннісного профілю освітньої програми у забезпеченні її конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. Наведено результати дослідницького проекту формування ціннісного профілю магістерської програми та розробки на цій основі її логотипу.
Modern business education develops under the influence of fundamentally new requirements and expectations from its key stakeholders — applicants, students, teachers, employers, representatives of state institutions and departments, society as a whole. Responding to the requirements of the modern model of training specialists in the field of economics and management, the educational institution should rely on approaches that involve the use of qualitatively new principles and methods of working with target audiences. In this context, the problem of finding effective competitive strategies for forming effective educational strategies in educational institutions and individual educational programs remains unsolved. The article clarifies the essence and determines the role of the value profile of the educational program in ensuring its competitiveness in the market of educational services. The results of the research project on the formation of the value profile of the master's program and the development of its logo on this basis are presented.
Современное бизнес-образование развивается под влиянием принципиально новых требований и ожиданий со стороны его ключевых стейкхолдеров — абитуриентов, студентов, преподавателей, работодателей, представителей государственных учреждений и ведомств, общества в целом. Отвечая требованиям современной модели подготовки специалиста в сфере экономики и управления образовательное учреждение должно опираться на подходы, предусматривающие использование качественно новых принципов и методов работы с целевыми аудиториями. В таком контексте остается нерешенной проблема поиска результативных в современных условиях стратегий формирования образовательными учреждениями и отдельными образовательными программами устойчивых конкурентных преимуществ. В статье уточнены сущность и определена роль ценностного профиля образовательной программы в обеспечении ее конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. Приведены результаты исследовательского проекта формирования ценностного профиля магистерской программы и разработки на этой основе ее логотипа.
Description
Keywords
ціннісний профіль, освітня програма, конкурентна перевага, ціннісна пропозиція, стейкхолдери, цільові аудиторії, репутаційний проект, value profile, educational program, competitive advantage, value proposition, stakeholders, target audiences, reputation project, ценностный профиль, образовательная программа, конкурентное преимущество, ценностное предложение, стейкхолдеры, целевые аудитории, репутационный проект
Citation
Горбатько А. О. Ціннісний профіль освітньої програми як інструмент формування її конкурентних переваг / Горбатько Альона Олексіївна, Гребешкова Олена Миколаївна // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: В. А. Верба (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2017. – Вип. 41. – С. 175–185.