Структура корпоративної культури та її роль у розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-18
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті визначено структурні рівні корпоративної культури та її прояв на різних стадіях розвитку. Обґрунтовано вплив корпоративної культури на ефективність виробництва та зайнятості, а також підвищення конкурентоспроможності. Виявлено провідну роль корпоративної культури в процесі побудови гармонійної системи соціально-трудових відносин на підприємстві.
The article defines structural levels of corporate culture and its manifestation at different stages of development. The paper defines the influence of corporate culture on the efficiency of production and employment, as well as on increasing competitiveness. The work reveals the leading role of corporate culture in the process of building a harmonious system of social and labor relations at the enterprise.
В статье определены структурные уровни корпоративной культуры и ее проявление на разных стадиях развития. Определено влияние корпоративной культуры на эффективность производства и занятости, а также повышения конкурентоспособности. Выявлено ведущую роль корпоративной культуры в процессе построения гармоничной системы социально-трудовых отношений на предприятии.
Description
Keywords
корпоративна культура, корпоративні цінності, соціально-трудові відносини, конкурентоспроможність, ефективність зайнятості, соціальне партнерство, сorporate culture, corporate values, Labor Relations, competitiveness, efficiency of employment, social partnership, корпоративная культура, корпоративные ценности, социально-трудовые отношения, конкурентоспособность, эффективность занятости, социальное партнерство
Citation
Кицак Т. Г. Структура корпоративної культури та її роль у розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві / Т. Г. Кицак // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Спец. вип.: Соціально-трудові відносини: теорія та практика : у 3 т. – Т. 1. – С. 355-361.