Recent Submissions

 • Управління оборотним капіталом підприємства (за матеріалами молокопереробних підприємств України) 

  Швидка, Оксана Полікарпівна; Shvydka, Oksana; Швыдка, Оксана Поликарповна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-04-14)
  Дисертацію присвячено проблемним питанням управління оборотним капіталом молокопереробних підприємств в динамічних ринкових умовах господарювання. Уточнено сутнісну характеристику категорії «оборотний капітал». Визначено ...
 • Формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку 

  Остапенко, Ельвіра Олексіївна; Ostapenko, Elvira; Остапенко, Эльвира Алексеевна (Інституті вищої освіти НАПН, 2015-08-14)
  Дисертацію присвячено формуванню готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури уточнено сутність понять «саморозвиток особистості», «професійний ...
 • Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму 

  Шуплат, Олена Михайлівна; Shuplat, Olena; Шуплат, Елена Михайловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-10-28)
  Дисертацію присвячено розвитку теоретичних положень та розробці методичних підходів і практичних рекомендацій щодо формування фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму. У роботі систематизовано ...
 • Формування механізмів реалізації політики державної підтримки малого підприємництва в Україні (на матеріалах суб’єктів малого підприємництва) 

  Щербина, Ольга Володимирівна; Shcherbyna, Olga; Щербина, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1999-02-17)
  Дисертацію присвячено дослідженню з позицій системного підходу генезису і сутності малого підприємництва, з’ясуванню його місця, ролі і значення в структурі економіки, визначенню стану, сучасних особливостей і тенденцій ...
 • Пріоритети розвитку центрального банку в умовах фінансової інтеграції 

  Щеглюк, Максим Сергійович; Shchegliuk, Maksym; Щеглюк, Максим Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016-10-28)
  Дисертація присвячена дослідженню та удосконаленню науково-методичних підходів до визначення понять та функцій центрального банку в умовах фінансової інтеграції, реалізації монетарної політики та оцінювання її впливу на ...
 • Організація і методика обліку фінансових результатів підприємницької діяльності 

  Ямборко, Галина Анатоліївна; Yamborko, Halyna Anatoliivna; Ямборко, Галина Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005)
  Дисертацію присвячено дослідженню і вдосконаленню організаційно-методичних підходів обліку фінансових результатів, згідно з потребами економіки України як важливого показника в управлінні діяльністю підприємств. Об’єктом ...
 • Українська морфологічна термінологія ХХ – початку ХХІ ст. 

  Ярошевич, Ірина Арнольдівна; Yaroshevych, Iryna; Ярошевич, Ирина Арнольдовна (Національна академія наук України, Інститут української мови Національної академії наук України, 2008)
  Дисертація присвячена комплексному вивченню шляхів становлення й кодифікованого закріплення в науковій практиці української морфологічної термінології ХХ – початку ХХІ ст. Виокремлено кілька етапів у випрацюванні, становленні ...
 • Ідея співвідношення форми держави і характеру національного розвитку в історії суспільно-політичної думки України кінця XIX – початку XX ст. 

  Манелюк, Юрій Михайлович; Manelyuk, Y. M.; Манелюк, Юрий Михайлович (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2007-12-22)
  У дисертації здійснено комплексне вивчення змісту як провідних, загальновідомих концепцій форми держави (М. Драгоманова, М. Грушевського, В. Липинського, В. Старосольського, М. Міхновського, Д. Донцова та інших), так і ...
 • Інноваційний потенціал євроінтеграції України 

  Лиськова, Леся Миколаївна; Lyskova, Lesya; Лыськова, Леся Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-03-15)
  Дисертація присвячена дослідженню теоретичних засад і практичних механізмів та інструментів формування і реалізації інноваційного потенціалу євроінтеграції України. Досліджено теоретичні основи сучасних процесів міжнародної ...
 • Психологічні особливості саморегуляції у професійній діяльності менеджерів 

  Колесніченко, Ліна Аліковна; Kolesnichenko, Lina; Колесниченко, Лина Аликовна (Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України., 2004-12-22)
  У дисертації аналізується взаємозв’язок особистісного та професійного розвитку, професійна діяльність менеджера. Здійснено аналіз поняття “саморегуляція”, визначено його психологічний зміст та функції. У дослідженні ...
 • Фінансова стійкість банку та механізми її забезпечення 

  Вольська, Світлана Павлівна; Volska, Svitlana; Вольская, Светлана Павловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03-28)
  Дисертація присвячена питанням оцінювання та механізму забезпечення фінансової стійкості банку. Розкрито сутність поняття фінансової стійкості банку та визначено її основні складові. Досліджено методичні підходи до оцінювання ...
 • Девелоперські компанії на ринку нерухомості 

  Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Eugenia; Полищук, Евгения Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009)
  У дисертаційній роботі досліджена діяльність девелоперських компаній на ринку нерухомості. У роботі розглянуто теоретичні засади діяльності девелоперських компаній та сформовано понятійний апарат досліджуваної теми, зокрема, ...
 • Фінансово-кредитний механізм активізації інвестиційного процесу в Україні 

  Майорова, Тетяна Володимирівна; Майорова, Татьяна Владимировна; Mayorova, Tetyana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  В сучасних умовах аграрний сектор економіки України для оновлення своєї матеріально-технічної бази, впровадження інноваційних технологій, будівництва нових об'єктів дедалі більше потребує довгострокових фінансових ресурсів. ...
 • Боргові цінні папери у формуванні інвестиційного капіталу 

  Петренко, Ірина Павлівна; Петренко, Ирина Павловна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У дисертації поглиблено теоретичні засади боргових цінних паперів та обґрунтовано практичні рекомендації щодо підвищення дієвості їх використання у процесі формування інвестиційного капіталу. Досліджено економічний зміст ...
 • Кредитування інноваційних проектів 

  Гернего, Юлія Олександрівна; Гернего, Юлия Александровна; Gernego, Iuliia Oleksandrivna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-09-15)
  Дисертацію присвячено вирішенню теоретичних і прикладних аспектів розвитку кредитування інноваційних проектів в сучасних умовах. Удосконалено понятійно-категоріальний апарат кредитування та реалізації інноваційних проектів ...
 • Комерційні банки у сфері лізингового бізнесу 

  Ляхова, Олена Олександрівна; Lyakhova, Olena; Ляхова, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2002)
  Дисертація присвячена питанням організації та розвитку лізингового бізнесу в Україні та участі в цьому процесі комерційних банків. У роботі висвітлюються теоретичні засади побудови механізму лізингового бізнесу, проводиться ...
 • Фінансове забезпечення інноваційних проектів 

  Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, Inna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012)
  Досліджено загальнотеоретичні засади фінансового забезпечення інноваційних проектів та обґрунтування практичних рекомендацій щодо формування та ефективного використання фінансових ресурсів в інноваційній діяльності. ...
 • Ринок первинної публічної пропозиції цінних паперів та шляхи його формування в Україні 

  Гладчук, Ксенія Миколаївна; Gladchuk, Kseniya (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-05-19)
  У роботі поглиблено теоретичні засади функціонування ринку первинної публічної пропозиції цінних паперів (від англ. initial public offering – ІРО). Удосконалено визначення сутності ІРО і виокремлено його характерні риси. ...
 • Еволюція монетаризму в останній третині XX ст. – на початку XXI століття 

  Лопух, Ксенія Володимирівна; Lopukh, Kseniia; Лопух, Ксения Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-12-27)
  У дисертації на основі використання методології науково-дослідних програм І. Лакатоса розкривається сутність монетаризму як цілісної теоретичної системи наукових поглядів на функціонування господарства на визначеному етапі ...
 • Українська школа фізичної економії 

  Воробйова, Людмила Василівна; Vorobiova, Ludmyla; Воробьёва, Людмила Васильевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2006-09-27)
  У дисертації вперше системно досліджуються питання генезису та еволюції української школи фізичної економії. Проаналізовано внесок у її формування і розвиток українських дослідників С. А. Подолинського, В. І. Вернадського, ...

View More