Recent Submissions

 • Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин на авіатранспортних підприємствах 

  Шкода, Тетяна Никодимівна; Shkoda, T.; Шкода, Татьяна Никодимовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-28)
  У статті систематизовано нормативно-правове забезпечення колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин у сфері авіаційних перевезень. Проаналізовано стан колективно-договірного регулювання соціально-трудових ...
 • Інноваційні підходи до управління розвитком національного людського капіталу 

  Білецький, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-07-04)
  У статті розглянуто еволюцію методологічних підходів до визначення ролі людського фактору в економічному розвитку через призму категорійного апарату від уявлень про трудові ресурси, трудовий потенціал до трактування сутності ...
 • Підвищення стимулюючої ролі витрат на екологічну безпечність виробництва 

  Павловська, В. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-01-21)
  У статті запропоновано новий метод стимулювання екологічної діяльності персоналу машинобудівних підприємств, який визначають за такими його параметрами: податок на прибуток; витрати на екологічні заходи; рівень фонду ...
 • Совершенствование системы мониторинга социально-экономической дифференциации региона 

  Кочеткова, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-12)
  В статье рассмотрена сущность мониторинга социально-экономической дифференциации региона. Предложена система мониторинга социально-экономической дифференциации региона, которая включает ядро, подсистемы методологического ...
 • Діагностика ефективності професійного навчання в Україні 

  Орлова, А. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-11)
  У статті здійснено діагностику ефективності професійного навчання в Україні відповідно до потреб національної економіки, визначені основні протиріччя сучасної системи професійного навчання, сформульовані проблеми її розвитку.
 • Формування інтелектуального капіталу в банківській сфері 

  Чумаченко, А. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-21)
  У статті визначено особливості трудової діяльності в банківській сфері, запропоновано новий метод обчислення інтелектуального капіталу та відображено динаміку формування інтелектуального капіталу провідних банків України.
 • Використання технології метапрограмування у практиці добору персоналу 

  Омельченко, Ю. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-16)
  У статті наводено аналіз поняття метапрограми, здійснено огляд історії вивчення даного питання, представлено стислий опис основних метапрограм. Показано зв’язок між метапрограмним підходом і сучасною практикою добору ...
 • Ринок праці як індикатор вимог до трудового потенціалу 

  Мельничук, О. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-21)
  У статті обґрунтовано необхідність перегляду державою організаційного, економічного, фінансового, правового та інших механізмів розвитку трудового потенціалу в системі професійної та вищої освіти. Оцінено можливості сучасного ...
 • Устойчивое развитие региональных рынков труда Республики Беларусь 

  Ефименко, И. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-29)
  В статье разработана концепция устойчивого развития рынка труда. Определена система показателей для оценки уровня устойчивого развития региональных (локальных) рынков труда. Проведен их сравнительный анализ по областям ...
 • Оцінювання масштабів і наслідків тіньової зайнятості в Україні 

  Юрчик, Г. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-20)
  Досліджено сутність та альтернативні методи вимірювання тіньової зайнятості. Оцінено масштаби та соціально-економічні наслідки тінізації зайнятості населення в Україні.
 • Формування лідерських компетенцій у фахівців економічного профілю 

  Ілюченко, І. І.; Пінчук, С. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-06)
  У статті розглянуто проблему формування лідерських компетенцій у фахівців економічного профілю.
 • Подолання бідності — ключова проблема розвитку людського капіталу 

  Гаман, Галина Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-27)
  У статті розкрито проблему бідності населення як найбільшу перепону розвитку людського капіталу, наводить основні її причини і фактори впливу, особливості вітчизняного ринку та світові дослідження, а також зазначає можливі ...
 • Ментальність української нації як складова соціально-економічної поведінки в умовах розвитку неокапіталізму початку ХХІ ст. 

  Терещенко, Наталія Володимирівна; Tereshchenko, N. V.; Терещенко, Наталия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-15)
  Обґрунтовуються: дефініції «менталітет» і «ментальність» у контексті з категорією «соціально-економічна поведінка» з урахуванням історичного та географічного факторів; ментальність сприйняття соціалістичної та капіталістичної ...
 • Підвищення інноваційної сприйнятливості в контексті розвитку трудового потенціалу 

  Василик, Алла Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-05-30)
  Визначено сутність інноваційної сприйнятливості як чинника розвитку трудового потенціалу. Обґрунтовано, що формування інноваційного економічного мислення є передумовою підвищення інноваційної сприйнятливості трудового ...
 • Формування економічних передумов соціального захисту сільського населення від безробіття 

  Руженський, М. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-22)
  У статті проаналізовано стан зайнятості сільського населення України, окреслено шляхи формування економічних передумов його соціального захисту від безробіття.
 • Дослідження поняття «трудовий потенціал» в умовах ринкової економіки 

  Ганіч, Л. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-02-18)
  У статті досліджено поняття трудового потенціалу різними вченими економістами. На основі результатів дослідження дано уточнення даного поняття стосовно до умов ринкової економіки.
 • Особливості мотивації працівників банку 

  Данилевич, Наталія Станіславівна; Желтова, Н. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-04-18)
  У статті визначено теоретичні аспекти мотивації праці працівників банківських структур, запропоновано заходи мотивації до праці формувати на основі системного підходу та застосовувати різні форми мотивації.
 • Системна організація соціально відповідальної діяльності партнерів у сфері зайнятості 

  Зайцев, Юрій Кузьмич; Zaytsev, Yuriy; Ільніцький, Ярослав Васильович; Ilnitskiy, Yaroslav (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-28)
  У статті розглянуто проблеми забезпечення відповідальної діяльності соціальних партнерів у сфері зайнятості, обґрунтовано необхідність активації інституціонального підходу до її регулювання на основі ефективного використання ...
 • Соціалізація та десоціалізація відносин між працею і капіталом як тенденція розвитку соціально-трудових відносин на рубежі ХХ—ХХІ століття 

  Коваленко, Іван Федорович; Кицак, Тарас Григорович; Шевчук, Олена Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-06-19)
  У статті розглянуто теоретичні аспекти сутності соціалізації та десоціалізації відносин у сфері праці та заходи щодо забезпечення соціалізації відносин між працею і капіталом на сучасному етапі формування нової парадигми ...
 • Проблеми відтворення медико-біологічної компоненти якості трудового потенціалу 

  Згалат-Лозинська, Л. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013-03-28)
  Стаття присвячена визначенню проблем відтворення медико-біологічної компоненти якості трудового потенціалу України. Звертається увага на те, що вагоме значення в удосконаленні цього процесу мають відіграти реформи в галузі ...

View More