Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. Том 1 (частина ІІ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 71
 • Item
  Формування витрат на оплату праці працівників сільськогосподарських підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Ющишина, Л. О.
  У статті отримали подальший розвиток теоретичні і методичні підходи до розроблення рекомендацій з питань формування витрат на оплату праці сільськогосподарських працівників зайнятих на збиранні врожаю зернових.
 • Item
  Сутність та особливості інвестицій у людський капітал підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Юрченко, О. В.
  Визначено сутність та головні особливості інвестицій у розвиток персоналу підприємства. Розглянуто концепцію людського капіталу як сучасне бачення розвитку персоналу підприємства. Представлено класифікацію інвестицій у людський капітал з різних поглядів. Визначено потребу в розробці підходів і методів оцінки ефективності інвестицій у людський капітал підприємства.
 • Item
  Трудова міграція в Україні: проблеми обліку та аналізу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Шушпанов, П. Г.
  У статті розглянуті питання обліку та аналізу трудової міграції населення України. Визначені основних проблеми, пов’язані із вивченням трудової міграції населення України в сучасних умовах та окреслені методики її дослідження. Зокрема запропоновано структуру анкети для проведення соціологічного дослідження з питань трудової міграції населення.
 • Item
  Підготовка фахівців із спеціальності «Управління персоналом і економіка праці»: проблеми та перспективи
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Шушпанов, Д. Г.
  У статті виявлені основні проблеми підготовки фахівців із спеціальності «Управління персоналом та економіка праці» та окреслені шляхи їх вирішення в контексті запровадження принципів Болонської декларації в України.
 • Item
  Взаимосвязи экономических и социальных проблем в управлении персоналом
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Шульга, В. О.
  В статье рассмотрены проблемы взаимосвязи экономических и социальных проблем в управлении персоналом. Разработаны мероприятия по усовершенствованию направлений кадровой политики предприятия путем активизации социально психологических факторов, а также обоснованы рекомендации, реализация которых позволит использовать персонал предприятия максимально эффективно.
 • Item
  Совершенствование профессиональных качеств руководителя в системе управления персоналом на предприятии
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Шилец, Е. С.
  В статті розглянуті питання професійних якостей керівника в системі управління персоналом на підприємстві. Здійснено дослідження з виявлення цих якостей та запропоновані шляхи їх удосконалення, нові методики оцінки.
 • Item
  Підготовка робітничих кадрів в аспекті сучасних проблем ринку праці
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Шаульська, Л. В.; Солдатова, І. В.
  В статті досліджено структуру пропозиції та попиту на робітничі кадри на ринку праці Донецької області і одну з найгостріших проблем — їх невідповідність за окремими професіями та спеціальностями. Досліджено систему підготовки кадрів професійно-технічними закладами області, виділено проблеми та перспективи розвитку цієї сфери. Надано рекомендації щодо забезпечення відповідності робітничих кадрів вимогам і потребам сучасного ринку праці.
 • Item
  Методика расчета равновесного уровня занятости на рынке рабочей силы в отраслевом разрезе
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Чурсина, Н. М.
  В статье предложена методика расчета равновесного уровня занятости на рынке рабочей силы в отраслевом разрезе. Рассмотреть способы обеспечения занятости в истории экономической теории, раскрыть меры предупреждения различных форм безработицы, разработана модель прогнозирования динамики рынка рабочей силы.
 • Item
  Оцінюванняя діяльності управлінського персоналу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Чернушкіна, О. О.
  Обґрунтовано критерії досягнення ефективності мотиваційної політики. Зауважено на актуальності мотивації управлінського персоналу. Охарактеризовано моделі встановлення рівня компетентності та визначення сукупного рейтингу керівника підприємства.
 • Item
  Особливості комплексної оцінки потенційного керівника
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Чумаченко, О. В.; Позднякова, С. В.
  Дано визначення економічних категорій «компетенція» і «компетентність». Класифіковано види ключових компетенцій керівників. Розроблено загальну систему компетенцій керівника та визначено рівні володіння компетенціями. Розроблено комплексну оцінку компетенцій потенційного керівника, що дозволить відібрати на управлінські позиції висококваліфікований персонал.
 • Item
  Інтелектуалізація праці в сучасній інформаційно-інноваційній економіці
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Черненко, В. М.
  У статті досліджуються ті якісні зміни, що останнім часом відбуваються у процесі трудової діяльності людини і пов’язані з її інтелектуалізацією внаслідок становлення інформаційно-інноваційної економіки у сучасному світі.
 • Item
  Професійний підхід до формування і розвитку персоналу — основа ефективного функціонування підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Цісецький, О. Є.
  Ефективне функціонування будь-якої організації визначається, насамперед, ступенем розвитку її персоналу. Для об’єктивної оцінки кандидата на ту чи іншу посаду, для вирішення питань пов’язаних з визначенням і розвитком компетенцій працівників запропоновано використовувати систему Томаса. Діапазон застосування системи широкий, універсальний і дає можливість використовувати її, виходячи із специфіки, ресурсів і завдань кожної конкретної компанії.
 • Item
  О совершенствовании стимулирования труда работников на машиностроительных предприятиях Донецкого региона
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Христянович, Ю. В.
  В статье освещены проблемы стимулирования труда работников машиностроительных предприятий. Исследовано развитие систем организации оплаты труда на предприятии и их влияние на повышение эффективности производства.
 • Item
  Оценка экономической эффективности управления персоналом на предприятии
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Хоружий, Ю. С.; Ларичева, А.
  В статье раскрыты вопросы эффективного управления человеческими ресурсами. Разработаны рекомендации по оценке экономической эффективности управления персоналом на предприятии.
 • Item
  Реформування житлово-комунального господарства, як важлива передумова оптимізації відтворення людських ресурсів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Хом’як, О. П.
  Проведене дослідження визначає особливості органічного взаємозв’язку соціального та економічного аспектів реформування галузі житлово-комунального господарства з урахуванням необхідності підвищення рівня задоволення потреб та інтересів кінцевих споживачів, а також конкретизує теоретико-методологічні підходи до раціоналізації системи відносин, що формуються в результаті взаємодіі підприємств-надавачів послуг і їх споживачів.
 • Item
  Людський капітал у контексті забезпечення конкурентоспроможності національної економіки
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Ходжаян, А. О.
  Обґрунтовується зміна ролі людського капіталу в підвищенні національної конкурентоспроможності. Висвітлюється авторська позиція щодо змісту різних модифікацій категорії «людський капітал», з огляду на важливість даного чинника економічного розвитку, та визначаються умови його відтворення.
 • Item
  Еволюція організаційного управління корпорацією
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Харченко, Н. В.
  Розглядається організація діяльності корпорацій, еволюційний шлях «наукового управління», досвід практичної роботи, бюрократична модель теорії управління, теорія поведінки, сучасні теорії організаційної поведінки, модель ринку як сукупності різних інститутів, модель організації, що розглядає питання владних структур.
 • Item
  Аналіз соціально-економічних індикаторів розвитку людських ресурсів регіонів України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Халда, Н. О.
  У статті узагальнено теоретичні основи формування та управління людськими ресурсами і проаналізовано процеси відтворення та використання людських ресурсів реґіонів України.
 • Item
  Атестація персоналу на підприємстві в контексті оцінки персоналу та її вплив на людський розвиток
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Фіненко, Олександр Юрійович; Финенко, Александр Юрьевич
  У статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти атестації персоналу. Проаналізовано сучасний досвід оцінки персоналу та виявлено низку проблем, для розв’язання яких запропоновано заходи та засоби, які зрештою приведуть до піднесення індексу людського розвитку.
 • Item
  Профессійне навчання у формуванні та інноваційному розвитку людських ресурсів морських портів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007) Філіппова, О. О.
  У статті представлені соціологічні дослідження відносно оцінки рангу та рівня задоволеності робітників, фахівців морських по-ртів та незалежних експертів складовими формування та розвитку людських ресурсів. Проаналізовано дані професійного навчання в частині підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу в п’яти найбільш представницьких морських торговельних портах України.