№ 7

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  Впливи генеалогії Фрідріха Ніцше на методологічні підходи Мішеля Фуко
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Беркаль, Максим; Berkal, Maksym
  У статті представлені основні моменти генеалогічного проекту ФрідріхаНіцше, а також вплив останнього на методологічні підходи Мішеля Фуко;розглянуті, головним чином впливи німецького мислителя на розробку проектів археології знання і генеалогії влади у самій філософії Мішеля Фуко.
 • Item
  Як розпізнати псевдонаукову теорію в галузі, де певна людина не є спеціалістом
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Тіліченко, Євгеній Геннадійович; Tilichenko, Yevhenii
  Стаття присвячена дослідженню поширеного у суспільстві феноменупсевдонауки. Розглянуто низку особливостей, що характеризуютьсучасну псевдонауку і відрізняють її від офіційної науки. Також приділено увагу визначенню загроз, які псевдонаука може становити для окремих верств населення.
 • Item
  Суперечливі соціально-екологічні процеси ХХІ сторіччя і виклики для України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Андрос, Олег; Andros, Oleh
  У статті проаналізовано основні тенденції науково-технічної революції останніх років, розкрито їх вплив на суспільні процеси у світі та в Україні; викладено прогноз розвитку цих процесів в українському контексті.
 • Item
  Проект методології нового типу (підхід філософської антропології)
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Вільчинська, Світлана Валентинівна; Vilchinska, Svytlana
  У статті визначено особливості наукового методологічного підходу до антропологічної проблематики; відзначено специфіку такого дослідження в українській філософській думці; розглянуто роль морфології її знаннєвої традиції; показано, що проект комплементарного світорозуміння має визначальне значення для новітніх методологій гуманітарних наук; в українській філософській антропологічній думці це означає реінтеграцію дискурсів щодо цілісності людського буття.
 • Item
  Позанаукова і наукова методологія. постановка проблеми
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Чорноморденко, Іван; Chornomordenko, Ivan
  Позанаукові методи є ірраціональні дії, а не щось, типологічно схоже з методами науки. Завдяки успіхам наук в суспільстві сформувався високий рівень довір’я до науки. Цим користуються псевдонауковці і ті, хто відійшли від науки. Ні філософія, ні обмін неформалізованим знанням не належать до позанаукових методів.
 • Item
  Питання щодо розрізнення деяких подібних термінів в українській філософській дослідницькій літературі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Сафонік, Лідія; Safonik, Lidiya
  Артикулюється увага на необхідності уточнення понятійно-категоріального апарату аналізу сенсу життя у некласичних філософських підходах, акцентуючи увагу на концептуальномурозмежуванні сенсу життя й смислу буття; сенсу життя й життєвихсенсів; смислу буття й смислів буття; сенсо-відчуття й сенсо-розуміння; сенсу, смислу й значення. Зазначено, що концептуалізація сенсу життя у некласичних філософських підходах ґрунтується на основному положенні, яке полягає у розмежуванні сенсів й смислів, де сенси закорінені у чуттєву складову людської природи, окреслюють унікальність й самобутністьлюдського життя, а смисли обумовлювані вербальним рефлексивниммисленням із залученням мовно-комунікативного й аргументаційногоопосередкування, спонукаючи до пошуку автентичності індивідуального та суспільного життя.
 • Item
  Моральна мотивація та економічні стимули в реалізації спільного блага
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Маслікова, Ірина Ігорівна; Maslikova, Iryna
  У статті здійснюється дослідження використання матеріально-фінансових стимулів в економічних діях, які шляхом штрафів (податків) за шкідливу дію та фінансових винагород (субсидій, перерозподіл податків) за бажані дії покликані сприяти спільному благу. З’ясовуються проблеми застосування економічних стимулів та ігнорування неекономічних чинників економічних дій. Доводиться необхідність і важливість моральної мотивації в реалізації спільного блага.
 • Item
  Історична пам’ять: виклики минулого і майбутнього
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Бевз, Тетяна; Bevz, Tetyana
  У статті йдеться про конфлікти в сфері інтерпретації минулого, проактуалізацію понять «війни пам’яті», «політичні ігри з пам’яттю», «війни пам’ятників», політика «обрубаної пам’яті», «пам’ять як простір для маневру». На прикладі колишніх радянських республік Середньої Азії проаналізовано політику пам’яті щодо подій 1917 р., Другої світової війни та декомунізації. Наголошено, що у більшості середньоазійських країн відсутнє цілісне сприйняття історії. До сьогодні існують різноманітні політизовані концепції в історії, які суперечать одна одній.
 • Item
  Круглий стіл в центрі гуманітарної освіти НАН України «Філософсько-методологічна культура науковця», 17 листопада 2017 р.
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Іщенко, Юрій
  «Філософсько-методологічна культура науковця» – такою стала тема Круглого столу в Центрі гуманітарної освіти НАН України, що відбувся 17 листопада 2017 року, в якому взяли участь як викладачі та науковці Центру, так і провідні наукові співробітники Інституту філософії ім. Григорія Сковороди НАН України, Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України, НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.
 • Item
  Роздуми над книгою
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Іщенко, Юрій
 • Item
  Cамовдосконалення особистості у духовній культурі Київської Русі: історико-філософський аналіз
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018) Гудзенко-Александрук, Олена Георгіївна; Hudzenko-Aleksandruk, Olena
  У статті розглядається повсякчас актуальна проблема самовдосконалення особистості, її духовного еволюціонування. Зроблено спробу аналізу особливостей смисложиттєвих питань людського існування, що знайшли відображення у пам’ятках духовної культури часів Київської Русі.