Випуск № 1 (6)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Національна інноваційна система як об’єкт державної інноваційної політики
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-06) Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr Anatoliyovych
  У статті здійснено системне дослідження інструментів та механізмів інноваційної політики розвинених країн світу (США, Японії, ЄС), класифіковано методи підтримки інноваційної діяльності та засоби підвищення інноваційної спроможності.
 • Item
  Міжнародний аутсорсинг як виклик для світової торгової системи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02-02) Сівачова, Олена; Карпова, Ксенія
  З погляду стратегічного менеджменту двадцять перше сторіччя широко визнається як сторіччя аутсорсингу в глобальній економіці. Тим часом, міжнародний аутсорсинг є одним з найбільш динамічних та складних процесів у сучасному світі,спричинений інноваціями. Ця стаття присвячена висвітленню сутності міжнародного аутсорсингу (його місцю в міжнародному поділі праці та теоретичних підходів у галузі міжнародних економічних відносин), його явних та неявних ризиків, а також представленню перспектив регулювання міжнародного аутсорсингу. Увагу зосереджено на таких основних питаннях: якою мірою міжнародний аутсорсинг становить виклик міжнародній торговій системі?; яким є внесок міжнародного аутсорсингу в економічне зростання в сучасному світі?
 • Item
  Світовий ринок злиттів і поглинань: економічний вимір та специфіка регулювання
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-01-30) Давидович, Оксана Ігорівна
  У статті проведено комплексний аналіз світового ринку злиттів і поглинань (М&А), охарактеризовано його еволюційні етапи, досліджено тенденції та особливості розвитку на різних етапах. Автор визначила мотиви здійснення злиттів і поглинань, їх вплив на економіку та зробила спробу виявити основні причини неудач. Проаналізовано специфіку регулювання злиттів у країнах ЄС та визначено головні вимоги до них. Дано оцінку розвитку процесів злиттів і поглинань країн Центрально-Східної Європи, зокрема України. Дано рекомендації для успішного функціонування компаній після здійснення злиття чи поглинання та визначено чинники позитивної динаміки ринку М&А на сучасному етапі.
 • Item
  Права інтелектуальної власності та міжнародна торгівля: наслідки для країн, що розвиваються
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02-12) Москалик, Роман Ярославович
  Метою статті є виявити економічні ефекти захисту прав інтелектуальної власності (ПІВ) на технологічне зростання країн, що розвиваються, в контексті їх інтеграції до багатосторонньої торговельної системи. У статті узагальнено теоретичні розробки у сфері захисту ПІВ для відкритої та закритої економік, виявлено вплив посилення захисту ПІВ на економічне зростання та поширення технологій у світі, проаналізовано багатостороннє регулювання СОТ у сфері торговельних аспектів прав інтелектуальної власності, оцінено ефекти запровадження цієї системи для країн, що розвиваються. У статті визначено перспективи розвитку багатосторонньої системи захисту ПІВ, яка б забезпечувала баланс переваг між країнами з різним рівнем розвитку, а також окреслено інструментарій внутрішньої політики у сфері ПІВ, яка б відповідала інтересам техно- логічного зростання країн, що розвиваються. Цей досвід стане в пригоді для вироблення збалансованої політики захисту ПІВ, пов’язаної з торговельною та іншими видами політики України, задля активізації технологічного розвитку в контексті інтеграції нашої країни до світової торговельної системи.
 • Item
  Національна інноваційна система як об’єкт державної інноваційної політики
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02-07) Федірко, Олександр Анатолійович
  У статті здійснено системне дослідження інструментів та механізмів інноваційної політики розвинутих країн (США, Японії, ЄС), класифіковано методи підтримки інноваційної діяльності та засоби підвищення інноваційної спроможності. Розкрито еволюцію науково-технічної політики в інших країнах. Обґрунтовано тенденцію до орієнтації інноваційних політик на формування національних інноваційних систем. Досліджено сутність і компоненти національної інноваційної системи. Проаналізовано тенденції науково-технічної кооперації. Розкрито комплекс наднаціональних інструментів регулювання інноваційної діяльності в ЄС (рамкові програми, ініціатива європейського дослідного простору).
 • Item
  Феномен сталого розвитку та фінансово-економічної стабілізації транснаціональних корпорацій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-02-09) Руденко, Лариса Володимирівна
  Доведена актуальність і важливість дослідження транснаціональних корпорацій у сучасних умовах, коли формуються глобальні ринки із новою якістю конкуренції та регулювання. Розроблено концепцію формування ефективної бізнес-моделі розвитку транснаціональних корпорацій, яка дозволяє оптимізувати дедалі значніші капіталопотоки в їх динамічно еволюціонуючих структурах. Підтверджено гіпотезу щодо змін у ХХІ ст. мотиваційних причин транснаціональної акумуляції капіталу із результатими, орієнтованими на сучасні пріоритети розвитку (економічна демократизація, соціалізація, екологізація). Показано, що за умови застосування поряд із традиційним підходом (переважно маркетинговим) фінансового, який враховує циклічний характер процесу обороту капіталу, суттєво коригується архітектура бізнес-моделі в її ключових компонентах: внутрішній потенціал саморозвитку має включати систему ресурсного забезпечення, ефективне управління капіталом, форми організації бізнесу, а врахування змін зовнішнього середовища потребує постійного оновлення бізнес-моделі із модифікаціями, сценарії яких найпоказовіше, з прогностичного погляду, ілюструють запропоновані автором методи.
 • Item
  Детермінанти корпоративного управління: свідчення перехідних економік (на рівні фірм), Україна
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007-01-25) Жека, Віталій
  У статті робиться спроба емпіричного дослідження детермінант вибору практики корпоративного управління корпораціями на ринку країн з перехідною економікою. У дослідженні представлено факти на рівні фірм з використанням фінансових та урядових даних про Україну. Зокрема, аналізуються фактори, які впливають на загальний рівень, а також окремі елементи корпоративного управління. Серед таких елементів ми розглядаємо права власників, прозорість, незалежність ради правління, незалежність керівника та власність. У цілому, ми вважаємо, що регуляторні галузеві чинники та фактори на рівні фірм є важливими, що відповідає попереднім дослідженням в інших країнах. Порівнюючи результати даного дослідження з попереднім3, ми дійшли висновку, що уряд у змозі забезпечити виконання та провести в життя кращі практики корпоративного управління в економіці, що зробило б українські підприємства привабливішими для іноземних інвестицій.