Recent Submissions

 • Геометричні та алгебраїчні фрактальні методи в інформаційних технологіях обробки і аналізу потоків даних 

  Щекань, Надія Петрівна; Shchekan, Nadiya; Щекань, Надежда Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті приведено приклади фрактальної геометрія, як справжньої революції у математичному описі природи, що дає можливість описати світ набагато зрозуміліше, ніж це робить традиційна математика або фізика. У статті ...
 • Моделювання впливу змін грошово-кредитної політики на рівень фінансової безпеки держави 

  Шапошник, О. Л.; Shaposhnyk, Helen (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У роботі визначено складові фінансової безпеки: банківська безпека, безпека небанківського фінансового сектора, боргова безпека, валютна безпека, бюджетна безпека та грошово-кредитна безпека. Обґрунтовано, що для побудови ...
 • Аналіз та використання технологій VoIP-телефонії в банківських системах 

  Устенко, Станіслав Веніамінович; Ustenko, Stanislav; Устенко, Станислав Вениаминович; Остапович, Т. В.; Ostapovych, T. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Стаття присвячена використанню технологій VoIP-телефонії у банківських системах. VoIP – дослівно розшифровується як голосовий дзвінок за допомогою Інтернет протоколу. В статті розгля-нуто найпоширеніші Інтернет протоколи, ...
 • Ієрархія загроз ефективного функціонування закладів вищої освіти в Україні 

  Мамонова, Ганна Валеріївна; Mamonova, Ganna; Мамонова, Анна Валерьевна; Попович, Л. О.; Popovych, L. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті освіта розглядається як основа розвитку національних економік. Зазначено, що успіху досягають ті країни, які змогли забезпечити високий рівень розвитку освіти, продукують нові знання, використовують нові технології. ...
 • Моделі машинного навчання в маркетингових дослідженнях ринку продуктів харчування 

  Катуніна, Ольга Сергіївна; Katunina, Olga; Катунина, Ольга Сергеевна; Гузенко, Оксана Юріївна; Huzenko, Oksana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розглянуто питання розробки математичного інструментарію дослідження тенденцій формування попиту та прогнозування розвитку ринку продуктів харчування. Встановлено, що процес реалізації та продажів морозива у торговельних ...
 • Методологічні засади міграції ІТ-інфраструктури підприємств до динамічного хмарного середовища 

  Камінський, Олег Євгенович; Kaminsky, Oleg; Каминский, Олег Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  За останні кілька років парадигма хмарних обчислень набрала чинності і стала популярною у сфері інформаційних технологій. Багато організацій приступили до реалізації хмарних технологій, прагнучи знизити витрати за рахунок ...
 • Знаходження рівня сумісних витрат на соціальну рекламу продавця та виробника продукції 

  Данилюк, Н. М.; Danylyuk, N. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті систематизовано основні підходи до визначення факторів впливу на формування доходів підприємств у вертикальних маркетингових каналах, математично обґрунтовано залежність доходів підприємств від витрат на рекламу ...
 • Оцінювання впливу макроекономічних факторів розвитку економіки на діяльність ринку страхування 

  Гарматюк, К. А.; Garmatyuk, K. A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті здійснено аналіз впливу макроекономічних факторів розвитку економіки на діяльність страхового ринку України з використанням кореляційно-регресійного аналізу. Проаналізовано та здійснено порівняння динаміки рівня ...
 • Формування, ранжування та оцінювання цілей управлінських рішень 

  Галіцин, Володимир Костянтинович; Galitsin, V.; Галицын, Владимир Константинович; Суслов, Олег Павлович; Suslov, O.; Самченко, Наталія Костянтинівна; Samchenko, N.; Самченко, Наталия Константиновна; Агутін, Михайло Михайлович; Ahutin, Mykhailo; Агутин, Михаил Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті викладено теоретичні засади та інструментарій формування, ранжування та оцінювання множини цілей у процесі генерування альтернативних варіантів управлінських рішень в умовах ризику. Формування множини цілей ...
 • Дослідження деяких моделей споживчого вибору 

  Зінькевич, Тетяна Олексіївна; Zinkevych, Tetyana; Зинкевич, Татьяна Алексеевна; Лісовська, Валентина Петрівна; Lisovska, Valentyna; Лисовская, Валентина Петровна; Стасюк, Варвара Дмитрівна; Stasiuk, Varvara; Стасюк, Варвара Дмитриевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті дослідженоя функцію споживчої корисності при стандартному бюджетному обмеженні, вивчається приклад споживчого вибору товарів першої потреби і товарів розкоші, досліджується питання про те, чи буде попит на товари ...
 • Аналіз рівня стійкості та визначення рейтингів страхових компаній України 

  Великоіваненко, Галина Іванівна; Velykoivanenko, Halyna; Великоиваненко, Галина Ивановна; Бесчастна, Галина Олександрівна; Beschastna, Galyna; Бесчастная, Галина Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті наведено результати дослідження у сфері визначення рівня стійкості страхових компаній України та їх рейтингування на засадах економіко-математичного моделювання. Аналіз існуючих підходів виявив, що застосування ...
 • Про один підхід до розв’язування деяких задач оптимізації 

  Борисов, Євген Миколайович; Borysov, Evgen; Борисов, Евгений Николаевич; Барвінок, А. С.; Barvinok, A. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розглянуто та досліджено метод розв’язування оптимізаційних задач без застосування апарату диференціального числення. Задачею оптимізації в математиці називається задача про знаходження екстремума (мінімума або максимума) ...
 • Класичний та бінарний генетичні алгоритми для знаходження глобального оптимуму в задачах невипуклої оптимізації 

  Бондаренко, Максим В.; Bondarenko, Maksym; Бондаренко, Віктор М.; Bondarenko, Victor (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Розглянуто класичний і бінарний підходи до імплементації генетичного алгоритму оптимізації. Генетичний алгоритм оптимізації дозволяє знаходити глобальний мінімум як випуклих функцій (таких, що мають лише один мінімум), ...
 • Моделювання функції відгуку рекламних звернень за умови періодичності реклами в короткостроковому періоді 

  Блудова, Тетяна Володимирівна; Bludova, Tetiana; Блудова, Татьяна Владимировна; Островська, Марія Сергіївна; Ostrovska, Mariya; Островская, Мария Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглянуто основні засоби Інтернет-реклами та їх вибір залежно від цілей підприємства. Показано, що економічна ефективність реклами тісно пов’язана з цілями, які ставляться при проведенні конкретного рекламного ...
 • Ситуаційний лог-менеджмент інформаційної безпеки підприємства 

  Бєгун, Анатолій Володимирович; Biehun, Anatoliy; Бегун, Анатолий Владимирович; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна; Урденко, О. Г.; Urdenko, O. G. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Сучасні тенденції в розвитку ІТ-систем призводять до підвищення рівня складності ІТ-инфраструктури. Однією із основних причин збільшення такої складності є необхідність забезпечення інформаційної безпеки кожного домену. ...