Recent Submissions

 • Цифрові технології для трансформації бізнесу 

  Щедріна, Олена Іванівна; Shchedrina, Olena; Щедрина, Елена Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Сучасна економіка все більшою мірою стає цифровий. Зараз відбувається цифрова трансформація практично у всіх галузях економіки: виробництві, фінансовому секторі, секторі послуг, в освіті, інфраструктурних галузях і т.д. ...
 • Механізм управління системою економічної безпеки підприємства 

  Труш, М. С.; Trush, M. S.; Труш, О. В.; Trush, O. V.; Радзівілов, Г. Д.; Radzivilov, G. D.; Толюпа, Сергій Васильович; Toliupa, S. V.; Толюпа, Сергей Васильевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті розглянуто феномен економічної безпеки підприємства. Розкрито зміст категорії «економічна безпека». Узагальнено погляди науковців щодо її розуміння та систематизовано різні термінологічні інтерпретації. Реконструйовано ...
 • Лог-лінійний аналіз предикторів інвестиційного успіху стартапів в Україні 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Лігоненко, Лариса Олександрівна; Lihonenko, Larysa; Лигоненко, Лариса Александровна; Клочко, Р. С.; Klochko, R.; Білик, Тетяна Олександрівна; Bilyk, Tetiana; Билык, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Прогнозування успіху стартапів завжди було проблемою як для практиків, так і для дослідників. За останні роки зроблено багато спроб спрогнозувати інвестиційний успіх стартапів, тобто успіх в отриманні венчурного ...
 • Програмний засіб для проектування цифрових фільтрів «дизайнер смугових фільтрів на основі частотної вибірки 

  Корольов, А. П.; Korolov, A. P.; Рибка, С. В.; Rybka, S. V.; Варава, І. А.; Varava, I. A.; Мацаєнко, А. М.; Matsaenko, A. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Існує багато програмних засобів для проектування цифрових фільтрів. Наприклад, пакет прикладних програм MATLAB має можливість моделювати та обчислювати різні типи цифрових фільтрів. Однак фільтрам частотної дискретизації ...
 • Прогнозне моделювання рівня інфляції в Україні на базі інструментів машинного навчання 

  Катуніна, Ольга Сергіївна; Katunina, Olha; Катунина, Ольга Сергеевна; Кваша, Н. С.; Kvasha, N. S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Стаття присвячена актуальним питанням моделювання інфляційних процесів в Україні. Розглянуто методологічні положення та інструментарій прогнозного моделювання динаміки інфляційних процесів, проаналізовано динаміку індексу ...
 • Моделювання та прогнозування товарних ринків на основі методу декомпозиції 

  Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Кучер, Павло В.; Kucher, Pavlo; Кучер, Павел В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Прогнози становлять значну інформаційну базу для процесу прийняття управлінських рішень. У даній роботі розглянуто процес дослідження та економетричного моделювання продажів різних товарів: два набори даних, що представляють ...
 • Прогнозування популярності Інтернет-курсів методами машинного навчання 

  Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна; Володько, Т. О.; Volodko, T. O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Масові відкриті онлайн-курси (МВОК) — приклад розвитку руху відкритого навчання, яке привернуло велику увагу як академічної, так і громадської сфери. МВОК не є самостійним явищем, ізольованим від інших розробок в області ...
 • Моделювання процесів побудови та розгортання хмарних сервісів 

  Камінський, Олег Євгенович; Kaminskyi, Oleh; Каминский, Олег Евгеньевич; Дем'яненко, Володимир Віталійович; Demianenko, Volodymyr; Дем’яненко, О. О.; Demianenko, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті розглянуто основні економічні засади побудови хмарних сервісів на базі моделі SaaS. Саме цей вид хмарних сервісів на теперішній час найбільш динамічно розвивається в Україні. Автори визначають основні проблеми ...
 • Варіації екосиcтем синергетичного розвитку ключових інноваційних економічних агентів 

  Єрешко, Ю. О.; Yereshko, Y.; Камінський, Олег Євгенович; Kaminskyi, Oleh; Каминский, Олег Евгеньевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Перехід економіки на інноваційний шлях — це не тільки об’єктивно необхідний етап її розвитку, а й новий якісний стан, що передбачає кардинальні зміни в структурі економіки України й в повній мірі сприятиме реалізації ...
 • Автоматизація логістичних бізнес-процесів диспетчеризації автотранспорту на промислових підприємствах 

  Дем'яненко, Володимир Віталійович; Demianenko, Volodymyr; Демьяненко, Владимир Витальевич; Череда, І. А.; Chereda, I. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Розширення традиційного бізнес-управління логістикою і розвиток сучасної системи теорії управління логістикою — це глобальна проблема, вирішення якої може підвищити ефективність управління, а також знизити витрати ...
 • Немарковські процеси: постулати та модельні проблеми 

  Джалладова, Ірада Агаверді-кизи; Dzhalladova, Irada; Джалладова Ирада Агаевна; Ружечкова, Мирослава; Růžičková, Miroslava; Дацюк, М. В.; Datsiuk, M. V. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті узагальнюються існуючи проблеми і шляхи їх вирішення, пов’язані з конструкцією і впровадженням немарковських процесів. Шлях до адекватного опису систем інформаційного та соціально-економічного плану лежить через ...
 • Про моделювання одного класу динамічних процесів 

  Гладка, Юлія Анатоліївна; Hladka, Y.; Гладкая, Юлия Анатольевна; Кінаш, А. В.; Kinash, A.; Харкянен, О. В.; Kharkianen, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Метою роботи є розробка дискретних математичних алгоритмів для рівняння конвективної дифузії з явною організацією обчислень. Наявність у математичній моделі конвективного члена створює додаткові математичні труднощі при ...
 • Аналіз зовнішніх та внутрішніх загроз функціонування електронного квитка на видовищні заходи 

  Бєгун, Анатолій Володимирович; Biehun, Anatolii; Бегун, Анатолий Владимирович; Плахтій, М. О.; Plakhtiy, M. O.; Осипова, Ольга Ігорівна; Osypova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна; Урденко, Олександр Георгійович; Urdenko, O.; Урденко, Александр Георгиевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Діяльність з продажу електронних квитків повною мірою піддається, як традиційним бізнес-загрозам, так і загрозам електронної комерції, створеним технологіями електронного бізнесу та широким використанням комп’ютерних і ...
 • Методологія системного аналізу політики кібербезпеки в цифровому суспільстві 

  Батечко, Ніна Григорівна; Batechko, Nina; Батечко, Нина Григорьевна; Ващаєв, Сергій Сергійович; Vashchaiev, Serhii; Ващаев, Сергей Сергеевич; Лютий, Олександр Іванович; Liutyi, Oleksandr; Лютый, Александр Иванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  Сучасна безпекова ситуація як в Україні, так і у світі щороку суттєво змінюється з’являються нові загрози та виклики, які все важче долати на локальному рівні. У статті запропоновано та обґрунтовано концепцію, яка на думку ...
 • Моделювання процесу управління інструментами цифрового маркетингу 

  Агутін, Михайло Михайлович; Ahutin, Mykhailo; Агутин, Михаил Михайлович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2021)
  У статті розглянуто актуальні питання моделювання процесу управління, вибору та оптимізації використання інструментів цифрового маркетингу. Виділено основні характеристики інструментів цифрового маркетингу та особливості ...