Recent Submissions

 • Дослідження соціально-трудової взаємодії з позицій системного підходу 

  Колядич, Олександр Іванович; Kolyadych, Oleksandr; Погорєлов, Сергій Борисович; Pogorelov, Cergiy (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011)
  У статті розглянуто суть дослідження соцiально-трудової взаємодії з позицій системного підходу з врахуванням інтенсифікації змін суспільства, безперервної трансформації та постійного самопоновлення його підсистем. Виокремлено ...
 • Фактори ефективного функціонування системи управління знаннями на підприємстві 

  Юрчук, Володимир Святославович; Yurchuk, Volodymyr; Юрчук, Владимир Святославович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-06-06)
  У статті розглянуто внутрішньоорганізаційні фактори ефективного функціонування системи управління знаннями та висвітлено проблеми впровадження даної системи на підприємстві.
 • Роль професійної освіти у стабілізації соціально-економічного становища в Україні 

  Мачула, Г. І. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-23)
  У статті розглянуто один з основних чинників науково-технічного і соціально-економічного розвитку країни — стан освіти в Україні, що забезпечує зростання продуктивності праці, пом’якшення нерівності на ринку праці, а отже ...
 • Особистість у системі управління персоналом 

  Колпаков, М. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-21)
  У статті викладено соціально-психологічні особливості управління розвитком особистості людини в різних концептуальних підходах. Обґрунтовано необхідність використання акмеологічних знань у процесі управління функціонування ...
 • Оцінка впливу загальноекономічних показників на інституціональну архітектоніку сфери забезпечення зайнятості 

  Шейгас, І. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-20)
  Визначено поняття інституціональної архітектоніки сфери забезпечення зайнятості та проведено оцінку впливу загальноекономічних показників на інституціональну архітектоніку, що в результаті дає можливість охарактеризувати ...
 • Формування конкурентоспроможності трудових ресурсів регіону 

  Дронь, Є. В.; Заньковська, В. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-19)
  У роботі досліджено фактори формування трудових ресурсів регіону, зокрема звернено увагу на вплив освітньої системи на формування якісних характеристик трудового ресурсу. Приділено увагу питанню формування державної ...
 • Компетентнісні фактори впливу на рівень конкурентоспроможності працівника 

  Столярук, Христина Сергіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-30)
  У статті проаналізовано поняття «конкурентоспроможність» та «компетентність». Визначено основні групи компетентнісних факторів впливу на рівень конкурентоспроможності. Сформульовано поняття «конкурентоспроможність» на ...
 • Управління рухом персоналу організації 

  Балабанюк, Ж. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-17)
  У статті висвітлено теоретичні підходи які застосовуються вітчизняними авторами щодо руху персоналу організації. Розкрито сутність понять: рух персоналу та управління рухом персоналу організації. Автором запропоновано ...
 • Транснаціональний обмін знаннями: особливості та можливість застосування в Україні 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliichuk, Hanna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-27)
  Проаналізовано питання транснаціонального обміну знаннями та досвідом. Розглянуто механізм даного процесу, його особливості та можливості впровадження в Україні як елемента державної політики міграції.
 • Характеристика трудових відносин в умовах дистанційної зайнятості 

  Красномовець, В. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-05)
  У статті проаналізовано особливості трудових відносин в умовах дистанційної зайнятості. Обґрунтовано переваги та недоліки даної форми зайнятості. Охарактеризовано особливості відносин між суб’єктами ринку праці при ...
 • Удосконалення організації управління регіональним ринком праці 

  Василичев, Д. В.; Трифонов, Г. Ф.; Капліна, О. Г. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-25)
  В умовах гострої необхідності інтенсифікації виходу економіки України з фінансової кризи пропонується вдосконалення організації та регулювання регіонального ринку праці. Для підвищення інтелектуалізації суспільної праці ...
 • Стан та проблеми розвитку соціальної згуртованості в Україні 

  Коваленко, Іван Федорович; Ільніцький, Ярослав Васильович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-27)
  У статті розглянуто теоретичні засади соціальної згуртованості та її значення в забезпечені стійкого розвитку суспільства в умовах організаційних, структурних та фінансово економічних перетворень, а також деякі проблеми ...
 • Державна політика захисту прав трудових мігрантів в Україні 

  Біль, М. М. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-20)
  Сформульовано суть дефініції державної політики захисту прав трудових мігрантів. Обґрунтовано актуальність питання регулювання імміграційних процесів для України, зокрема через виділення основних груп ризиків. Здійснено ...
 • Тенденции изменения уровня и качества жизни населения Азербайджанской республики: экономический рост, направленный на преодоление бедности 

  Алиев, У. Т. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-26)
  У статті розглянуто питання зміни рівня і якості життя населення Азербайджанської Республіки залежно від економічного зростання. Шляхом порівняльного аналізу даних за країнами СНД показано, що за відповідної державної ...
 • Удосконалення системи оплати праці у вищих навчальних закладах у системі державної кадрової політики 

  Дороніна, О. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-23)
  У статті проаналізовано стан оплати праці в освіті та виокремлено його негативні сторони. Наведено результати соціологічної оцінки системи оплати праці у вищому навчальному закладі, що дозволило визначити шляхи удосконалення ...
 • Принципи кредитної кооперації як основа унікальності кредитних спілок 

  Степанова, А. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-12)
  З розвитком економічних відносин фінансовий ринок України постійно перебуває в динамічному процесі. Кредитні спілки як інноваційний суб’єкт ринку фінансових відносин привертають все більше уваги науковців та практиків. ...
 • Використання «альтернативної» зайнятості персоналу 

  Червінська, Любов Петрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-27)
  У статті доведено, що використання «альтернативних» форм зайнятості персоналу перетворилося на інструмент основного стратегічного планування бізнесу. Розкрито вітчизняний та зарубіжний досвід, переваги та загрози для ...
 • Анализ особенностей профессионального самоопределения старшеклассников на пороге профессионального выбора 

  Арзамасцева, Л. П.; Федченко, А. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-30)
  Достижение соответствия между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда в существенной степени зависит от профессионального самоопределения старшеклассников, находящихся на пороге профессионального выбора. ...
 • Добровольчество: інноваційна форма соціально-трудових відносин 

  Борецька, Н. П.; Крапівіна, Г. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-10)
  У межах дослідження добровольчества як інноваційної форми соціально-трудових відносин з позицій комплексного і системного підходів та діалектичного і функціонального методів виділяються основні носії відносин добровольчества. ...
 • Соціальна відповідальність — шлях до європейської соціальної держави в Україні 

  Грішнова, Олена Антонівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-06-06)
  Стаття присвячена опрацюванню теоретичних основ розуміння сутності соціальної відповідальності в контексті формування в Україні європейської соціальної держави, дослідженню стану та проблем її поширення, і на цій основі ...

View More