Recent Submissions

 • Облік, аналіз та аудит операцій з платіжними картками в банківських установах 

  Заднепровська (Поліщук), Світлана Петрівна; Заднепровська, Світлана Петрівна; Zadneprovska (Polishchuk), Svitlana; Заднепровская (Полищук), Светлана Петровна; Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  У монографії досліджено теоретичні основи та методичні підходи до обліку, аналізу та аудиту операцій з платіжними картками в банках, систематизовано вітчизняний і зарубіжний досвід управління ризиками бізнесу платіжних ...
 • Метод та прийоми економічного аналізу 

  Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003)
 • Економічний аналіз 

  Болюх, Михайло Антонович; Болюх, Михаил Антонович; Бурчевський, Володимир Зосимович; Горбаток, Микола Іванович; Горбаток, Николай Ивановач; Заросило, Аркадій Петрович; Zarosilo, Arkadiy; Заросило, Аркадий Петрович; Івахненко, Валентин Михайлович; Ивахненко, Валентин Михайлови; Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana; Калабухова, Светлана Викторовна; Кириленко, Сергій Анатолійович; Кириленко, Сергей Анатольевич; Киселюк, Людмила Федорівна; Марушевська, Валентина Іларіонівна; Марушевская, Валентина Илларионовна; Матієнко-Зубенко, Ірина Ігорівна; Матиенко-Зубенко, Ирина Игоревна; Мельничук, Ольга Арсентіївна; Мельничук, Ольга Арсентьевна; Мец, Валентина Олександрівна; Папенко, Алла Олександрівна; Папенко, Алла Александровна; Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна; Петрович, В. В.; Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Чумаченко, Микола Григорович; Чумаченко, Николай Григорьевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2003)
  Навчальний посібник розкриває найважливіші проблеми сучасного економічного аналізу. Ґрунтовно висвітлено метоику вивчення господарських процесів, проведення фінансо-вого аналізу, аналізу використання ресурсів і забезпечення ...
 • Аналіз господарської діяльності 

  Парасій-Вергуненко, Ірина Михайлівна; Parasiy-Vergunenko, Irina; Парасий-Вергуненко, Ирина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів-бакалаврів спеціальності «Облік і аудит» та для студентів інших спеціальностей. У ньому розкриваються ...
 • Бухгалтерський облік розрахунків з податку на додану вартість розпорядниками бюджетних коштів 

  Цятковська, Олена Віталіївна; Tsiatkovska, Olena; Цятковская, Елена Витальевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Метою є ґрунтовне дослідження організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку операцій за розрахунками з ПДВ розпорядниками бюджетних коштів. Методологія. Автором використано абстрактно-логічний метод (у процесі ...
 • Наукове обґрунтування аналітичного обліку доходів і витрат закладів вищої освіти 

  Сушко, Наталія Іванівна; Sushko, Natalia; Ларікова, Тетяна Віталіївна; Larikova, Tetiana; Ларикова, Татьяна Витальевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Дослідити методологічні засади формування у бухгалтерському обліку та представлення у звітності інформації про доходи і витрати ЗВО відповідно до законодавства з питань бухгалтерського обліку і фінансової ...
 • Аналіз балансу підприємства з метою забезпечення інформацією кредиторів 

  Мощенський, Семен Геннадійович; Moshchenskyі, Semen (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Виробити пропозиції щодо подальшого розвитку методики аналізу фінансового стану підприємства — боржника за даними балансу. Методологія. У процесі дослідження методики аналізу фінансового стану підприємства ...
 • Комплексний аналіз фінансової звітності (Due Diligence) як стратегічний імператив корпоративного управління 

  Калітенко, Дарина Олександрівна; Kalitenko, Daryna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Проаналізувати та систематизувати процедури комплексного аналізу фінансової звітності, напрями, прийоми організації та методики аналізу фінансової звітності підприємств. Дослідити проблеми методики та ...
 • Управлінський аналіз інтенсивності обороту фізичного капіталу суб’єкта господарювання 

  Калабухова, Світлана Вікторівна; Kalabukhova, Svitlana; Калабухова, Светлана Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження полягає у розробленні комплексної процедури аналізу інтенсивності обороту фізичного капіталу суб’єкта господарювання по стадіях бізнес-процесів (постачання, виробництво, збут) для локалізації джерел ...
 • Особливості управлінського обліку витрат в установах державного сектору 

  Заросило, Аркадій Петрович; Zarosilo, Arkadiy; Заросило, Аркадий Петрович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Дослідити методичні підходи ведення управлінського обліку витрат за центрами відповідальності, визначити основні завдання управлінського обліку витрат, уточнити сутність центрів відповідальності та ...
 • Переваги інтегрованої звітності підприємства 

  Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverkhyi, Kostiantyn; Безверхий, Константин Викторович (2018)
  Мета дослідження. Аналіз переваг інтегрованої звітності з метою виділення її особливостей серед інших видів звітності для впровадження у практику вітчизняного звітування. Методологія. Теоретико-методологічною основою ...
 • Необоротні матеріальні активи в амортизаційній політиці підприємства 

  Степаненко, Оксана Іванівна; Stepanenko, Oksana; Степаненко, Оксана Ивановна (Університет митної справи та фінансів, 2020)
  Основою прийняття стратегічних рішень в управлінні бізнесом є обґрунтована побудова амортизаційної політики необоротних матеріальних активів. Вона повинна формуватися на основі методики збору й обробки облікової ...
 • Обліковий аспект побудови класифікації виробничих запасів 

  Степаненко, Оксана Іванівна; Stepanenko, Oksana; Степаненко, Оксана Ивановна (Ужгородський національний університет, 2020)
  Ефективність системи управління виробничими запасами нерозривно пов’язана із системою бухгалтерського обліку. Від якості облікової інформації залежить раціональне використання запасів у господарській діяльності підприємства. ...
 • Оцінка втрат від зменшення корисності фінансових інвестицій підприємства 

  Степаненко, Оксана Іванівна; Stepanenko, Oksana; Степаненко, Оксана Ивановна (Аналітичний центр «Нова Економіка», 2020-03-28)
 • Аналіз основних засобів: завдання та етапи проведення 

  Степаненко, Оксана Іванівна; Stepanenko, Oksana; Степаненко, Оксана Ивановна (Наукова економічна організація «Перспектива», 2020-03-21)
 • Аналітична оцінка доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства 

  Степаненко, Оксана Іванівна; Stepanenko, Oksana; Степаненко, Оксана Ивановна (ГО «Львівська економічна фундація», 2020-03-21)
 • Критерії визнання та оцінка фінансових інвестицій підприємства 

  Степаненко, Оксана Іванівна; Stepanenko, Oksana; Степаненко, Оксана Ивановна (Ужгородський національний університет, 2020-03-21)
 • Особливості бюджетного відшкодування ПДВ у 2015 році 

  Федорченко, Ольга Євгеніївна; Fedorchenko, Olga Jevgeniivna; Федорченко, Ольга Евгеньевна; Баранов, С. Н.; Baranov, S. M. (Видавничий дім «Гельветика», 2015)
  Стаття присвячена аналізу останніх змін у законодавстві щодо методики та порядку автоматичного відшкодування ПДВ. Також було узагальнено вимоги до суб’єктів економічної діяльності, які претендують на отримання такого ...
 • Удосконалення створення і обліку резерву сумнівних боргів 

  Федорченко, Ольга Євгеніївна; Fedorchenko, Olga Jevgeniivna; Федорченко, Ольга Евгеньевна (Черкаський державний технологічний університет, 2008)
  The article is devoted to the problem of doubtful debts reserve creation on the basis of different methods, and also to separate aspects of their management. Статья посвящена проблеме создания резерва сомнительных долгов ...
 • Звіт про рух грошових коштів: адаптація відповідно до МСФЗ та проблемні аспекти його формування 

  Федорченко, Ольга Євгеніївна; Fedorchenko, Olga Jevgeniivna; Федорченко, Ольга Евгеньевна (Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 2015)
  У статті висвітлено основні аспекти складання звіту про рух грошових коштів, здійснено порівняльний аналіз вимог до складання звіту згідно вимог Н(П)СБО та МСФЗ, а також акцентовано увагу на проблемах адаптації до вимог ...

View More