Випуск № 1 (13)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 31
 • Item
  Вплив тіньової економіки на ринок праці України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Завіновський, Ігор Станіславович; Zavinovskyi, Igor; Завиновский, Игорь Станиславович; Старинська, М. Ю.; Starynska, M. Yu.; Старинская, М. Ю.
  У статті розглянуто основні причини та фактори, що пливають на наявні в Україні інституційні деформації. Здійснено оцінку рівня тінізації економіки України та досліджено її вплив на ринок праці. Надано практичні рекомендації щодо шляхів і способів, а також інструментів, що можуть сприяти подоланню тіньової економіки та корупціїв Україні.
 • Item
  Формування інноваційного середовища розвитку сфери зайнятості
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Чувардинський, В. О.; Chuvardynskyi, V. А.; Чувардинский, В. А.
  Досліджено проблеми формування інноваційного середовища розвитку сфери зайнятості. Визначено зовнішні та внутрішні чинники впливу на посилення інноваційного вмісту зайнятості, доведено необхідність посилення інноваційних засад формування економіки знань, посилення творчого характеру праці. Обґрунтовано специфіку взаємодії процесів створення інновацій та еволюційних змін характеру зайнятості. Проаналізовано складові інноваційного середовища розвитку сфери зайнятості, запропоновано напрями стимулювання трансформаційних змін характеру зайнятості у напряму збільшення значимості інноваційних компонентів.
 • Item
  Процес професійного навчання персоналу на виробництві в Україні: основні етапи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Гемма, М. Д.; Hemma, M.
  Розглянуто важливі етапи процесу навчання на виробництві. Обґрунтовано вибір раціональних форм і методів професійного навчання на виробництві. Проаналізовано основні економічні та соціальні вигоди після професійного навчання.
 • Item
  Міжкультурне середовище міграційних процесів як фактор трансформації сучасного ринку праці України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliichuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна
  Розглянуто міжкультурну сферу міграційних процесів і визначено її як один з факторів формування сучасного ринку праці. Визначено значення інтеграції іммігрантів, яка має ключове значення у підтримці соціальної згуртованості в приймаючих країнах і їх економічного розвитку, тоді як її відсутність може привести до серйозних проблем, які, крім іммігрантів, стосуються ще і приймаючого суспільства в цілому. Розглянуто політику соціально-економічної інтеграції іммігрантів, яка повинна включати заходи на ринку праці, у сфері освіти, соціального забезпечення, охорони здоров’я, житлових умов і поєднуватися зі стратегією соціально-економічного розвитку, кампаніями боротьби з бідністю та соціальним виключенням, які проводяться на рівні держави. У статті розкрито необхідність регулювання даного виду міграції з метою вирішення проблем процесу в’їзду мігрантів на територію України в умовах трансформації ринку праці.
 • Item
  Проблеми та методичні підходи до оцінювання соціальних ресурсів підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Банніков, П. О.; Bannikov, P. О.; Банников, П. А.
  Досліджено теоретико-методичні підходи до оцінювання соціальних ресурсів підприємств. Визначено особливості проявів цих ресурсів на індивідуальному, внутрішньо-організаційному і зовнішньому рівні. Побудовано ресурсне «дерево» та дана попередня оцінка складових соціальних ресурсів для ТОВ «Чіпси-ЛЮКС». Запропоновано для комплексної оцінки соціальних ресурсів поєднувати об’єктивні показники, які можна отримати із внутрішньої звітності підприємства, і суб’єктивні, які потрібно збирати соціологічними методами.
 • Item
  Гідна праця у формуванні якості трудового життя
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Рябоконь, Іван Олександрович; Riabokon, Ivan; Рябоконь, Иван Александрович
  У статті проаналізовано сучасні підходи до поняття гідної праці та якості трудового життя, як її складової. Виявлено роль соціальних та індивідуальних цінностей у забезпеченні гідної праці працівників і підвищенні якості трудового життя. Визначено фактори формування якості трудового життя на основі принципів гідної праці на рівні потреб, умов праці і цінностей працівників.
 • Item
  Інституціоналізація соціального страхування в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Стожок, Л. Г.; Stozhok, L.
  У статті досліджено сутність соціального захисту як інституту і як механізму системи соціальної політики держави з метою забезпечення конституційних прав людини. Акцентовано увагу на тому, що основним базовим інститутом соціального захисту саме економічно активного населення від впливу соціальних ризиків втрати доходів внаслідок повної або часткової втрати працездатності виступає соціальне страхування. Проаналізовано сутність інституту соціального страхування як механізму компенсації частини доходів у випадку настання соціальних ризиків.
 • Item
  Особливості впливу НОП на ефективність виробничого процесу в контексті дотримання норм фізіології праці
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Урманов, Ф. Ш.; Urmanov, F. Sh.; Ткачук, В. О.; Tkachuk, V. O.; Ткачук, В. А.
  Розглянуто можливості зростання ефективності роботи промислових підприємств через підвищення рівня організації праці та виробництва. Обґрунтовано роль наукової організації праці щодо скорочення тривалості виробничого циклу виготовлення виробів у контексті дотримання норм фізіології праці. Запропоновано напрями підвищення ефективності виробничого процесу на підприємстві.
 • Item
  Модель креативної людини та її менталітет в економіці знань
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Мельник, Л. Ю.; Melnyk, L. Y.
  У статті розкрито сутність, наведено основні характеристики та особливості креативної економіки. Наведено модель «креативної людини» в економіці знань. Розглянуто категорію «ментальність», яка найбільше відповідає принципу інтеграції в когнітивні процеси сучасної науки. Визначено системний зв’язок цінностей із ментальним полем особистості і суспільства та виділено групи цінностей, які мають пряме відношення до ментальності. Підкреслено вагомість креативних здібностей людини у процесі формування економіки знань.
 • Item
  Система соціальної допомоги в Україні як складова національної соціальної політики
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Юрчик, Г. М.; Urchik, G. M.; Юрчик, Г. Н.
  Визначено сутність і види соціальної допомоги. Здійснено узагальнення та типологізацію основних соціальних допомог відповідно до законодавства України. Проаналізовано структурно-динамічні особливості виплати соціальних допомог за принципом їх призначення та джерелами фінансування в рамках національної соціальної політики. Запропоновано напрями удосконалення чинної системи соціальної допомоги в Україні у контексті забезпечення її соціально-економічної ефективності, від- повідності фінансовим можливостям, стримування утриманських настроїв та детінізації доходів населення в Україні.
 • Item
  Напрями підвищення прозорості діяльності організацій
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Олійник, Олена Олександрівна; Oliinyk, O. O.; Олейник, Елена Александровна
  У статті досліджено сутність понять «прозорість» і «прозорість організації». Проаналізовано існуючі рейтинги прозорості в Україні. Запропоновано основні документи та інформацію з питань корпоративної соціальної відповідальності, які організаціям слід розкривати.
 • Item
  Розвиток соціально-економічної категорії «заробітна плата» та передумови для формування її гідного рівня
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Калина, Алла Василівна; Kalina, А. V.; Калина, Алла Васильевна
  У статті розглянуто соціально-економічну категорію «заробітна плата», зроблено екскурс в історію розвитку цієї економічної категорії, сформульованоя пропозиції щодо формування гідної оплати за гідну працю.
 • Item
  Пріоритети та загрози трансформації зайнятості в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Смачило, В. В.; Smachylo, V. V.; Устіловська, А. С.; Ustilovskaya, A. S.; Устиловская, А. С.
  Узагальнено основні тенденції трансформації зайнятості на теренах українського ринку праці за ключовим точками та визначено головні пріоритети та загрози означеного процесу.
 • Item
  Глобалізація як фактор розвитку програмних засад міжнародної організації праці
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Древаль, Ю. Д.; Dreval, Yu. D.; Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, A. V.; Василик, Алла Владимировна
  Проаналізовано передумови, програмні засади та напрями забезпечення справедливої глобалізації як основи міжнародного врегулювання сучасних соціально-трудових відносин. Визначено роль концепції гідної праці у напрямах сприяння справедливій глобалізації. Доведено, що програмна та нормотворча діяльність МОП якраз і спрямована на вирішення двоєдиного стратегічного завдання: використання потужного глобалізаційного ресурсу та додаткового захисту людини праці.
 • Item
  Детермінанти міжнародної міграції: інституційний підхід
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Шиманська, К. В.; Shymanska, K. V.; Шиманская, Е. В.
  Вивчення механізму формування міграційних мотивів є невід’ємним елементом обґрунтування положень міграційної політики держави. За результатами дослідження запропоновано використовувати поняття «детермінанта міграційних мотивів», під яким слід розуміти домінуючий фактор (взаємопов’язана сукупність факторів), які обумовлюють формування міграційного мотиву та визначають параметри міграційної схильності потенційного мігранта (тривалість і відстань міграції, спосіб життя та працевлаштування в країні призначення, фінансові аспекти заощаджень і грошових переказів). Визначено, що ці детермінанти можуть бути вимірюваними (можна виміряти показниками або набором показників) та невимірюваними (їх оцінка залежить від важливості детермінанти на особистісному рівні таступеню сприйняття інтенсивності дії). Визначено перелік економічних, соціо-демографічних, політико-безпекових, мовно-етнічних та екологічних детермінант шляхом поєднання факторів відповідного середовища з інституційними факторами виходячи доцільності використання інституційного підходу в дослідженні міжнародної міграції.
 • Item
  Реалізація концепції корпоративної соціальної відповідальності: суспільні та бізнесові зиски
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Кицак, Тарас Григорович; Kitsak, T. G.; Кицак, Тарас Григорьевич; Коваленко, Іван Федорович; Kovalenko, I. F.; Коваленко, Иван Фёдорович; Колотуха, С. М.; Kolotucha, S. M.
  У статті досліджено концепцію корпоративної соціальної відповідальності, її прояви, домінанти, особливості розвитку. Визначено її вплив на збалансований суспільний розвиток і забезпечення конкурентоспроможності бізнес-процесів.
 • Item
  Сучасні підходи до організації корпоративного навчання в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Kiriyanova, Olena; Кирьянова, Елена Викторовна; Волковська, А. І.; Volkovska, A. I.; Волковская, А. И.
  У статті розглянуто сучасні технології корпоративної системи професійної освіти, досліджено сучасні підходи до організації корпоративної системи освіти, визначено їх переваги та недоліки, запропоновано етапи еволюції та окреслено перспективи подальшого розвитку корпоративного навчання в Україні.
 • Item
  Систематизація показників і джерел інформації кількісного руху персоналу організації
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Мазур, Н. О.; Mazur, N. А.; Мазур, Н. А.; Вербицька, Н. В.; Verbytska, N. В.; Вербицкая, Н. В.
  Запропоновано рух персоналу, пов’язаний з наймом і звільненням працівників, визначати як кількісний. Систематизовано індикатори кількісного руху працівників, запропоновані науковцями в доповнення до офіційно задекларованих показників. Ідентифіковано та систематизовано джерела даних для розрахунку показників кількісного руху персоналу. Предложено движение персонала
 • Item
  Нетрадиційні механізми та форми досягнення соціальної безпеки країни
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Поплавська, Оксана Миколаївна; Poplavska, Oksana; Поплавская, Оксана Николаевна
  У статті розглянуто можливість забезпечення соціальної безпеки країни нетрадиційними методами, які ґрунтуються на партнерських відносинах між державою та бізнесом. Автор вважає, що лише консолідація зусиль бізнесу і держави дозволить подолати ризики бідності, нерівності. Особливу увагу приділено питанням розвитку соціального підприємництва як форми взаємодії держави і бізнесу.
 • Item
  Аналіз міжнародної практики стандартизації управління персоналом
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017) Кравчук, Оксана Іванівна; Kravchuk, Oksana; Кравчук, Оксана Ивановна
  У статті здійснено аналіз практики розроблення та використання міжнародних професійних стандартів з управління персоналом. Досліджено досвід стандартизації управління персоналом США, Великобританії, Ірландії, Австралії, ПАР, Канади, Гонконгу та Росії. Проаналізовано особливості формування архітектури та контенту національних професійних стандартів з управління персоналом і їх проектів у різних країнах світу. Систематизовано методологічні підходи до розроблення національних професійних стандартів з управління персоналом у різних країнах.