Recent Submissions

 • Вплив тіньової економіки на ринок праці України 

  Завіновський, Ігор Станіславович; Zavinovskyi, Igor; Завиновский, Игорь Станиславович; Старинська, М. Ю.; Starynska, M. Yu.; Старинская, М. Ю. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто основні причини та фактори, що пливають на наявні в Україні інституційні деформації. Здійснено оцінку рівня тінізації економіки України та досліджено її вплив на ринок праці. Надано практичні рекомендації ...
 • Формування інноваційного середовища розвитку сфери зайнятості 

  Чувардинський, В. О.; Chuvardynskyi, V. А.; Чувардинский, В. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Досліджено проблеми формування інноваційного середовища розвитку сфери зайнятості. Визначено зовнішні та внутрішні чинники впливу на посилення інноваційного вмісту зайнятості, доведено необхідність посилення інноваційних ...
 • Процес професійного навчання персоналу на виробництві в Україні: основні етапи 

  Гемма, М. Д.; Hemma, M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Розглянуто важливі етапи процесу навчання на виробництві. Обґрунтовано вибір раціональних форм і методів професійного навчання на виробництві. Проаналізовано основні економічні та соціальні вигоди після професійного навчання.
 • Міжкультурне середовище міграційних процесів як фактор трансформації сучасного ринку праці України 

  Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliichuk, Hanna; Смалийчук, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Розглянуто міжкультурну сферу міграційних процесів і визначено її як один з факторів формування сучасного ринку праці. Визначено значення інтеграції іммігрантів, яка має ключове значення у підтримці соціальної згуртованості ...
 • Проблеми та методичні підходи до оцінювання соціальних ресурсів підприємства 

  Банніков, П. О.; Bannikov, P. О.; Банников, П. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Досліджено теоретико-методичні підходи до оцінювання соціальних ресурсів підприємств. Визначено особливості проявів цих ресурсів на індивідуальному, внутрішньо-організаційному і зовнішньому рівні. Побудовано ресурсне ...
 • Гідна праця у формуванні якості трудового життя 

  Рябоконь, Іван Олександрович; Riabokon, Ivan; Рябоконь, Иван Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті проаналізовано сучасні підходи до поняття гідної праці та якості трудового життя, як її складової. Виявлено роль соціальних та індивідуальних цінностей у забезпеченні гідної праці працівників і підвищенні якості ...
 • Інституціоналізація соціального страхування в Україні 

  Стожок, Л. Г.; Stozhok, L. G. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті досліджено сутність соціального захисту як інституту і як механізму системи соціальної політики держави з метою забезпечення конституційних прав людини. Акцентовано увагу на тому, що основним базовим інститутом ...
 • Особливості впливу НОП на ефективність виробничого процесу в контексті дотримання норм фізіології праці 

  Урманов, Ф. Ш.; Urmanov, F. Sh.; Ткачук, В. О.; Tkachuk, V. O.; Ткачук, В. А. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Розглянуто можливості зростання ефективності роботи промислових підприємств через підвищення рівня організації праці та виробництва. Обґрунтовано роль наукової організації праці щодо скорочення тривалості виробничого ...
 • Модель креативної людини та її менталітет в економіці знань 

  Мельник, Л. Ю.; Melnyk, L. Y. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розкрито сутність, наведено основні характеристики та особливості креативної економіки. Наведено модель «креативної людини» в економіці знань. Розглянуто категорію «ментальність», яка найбільше відповідає принципу ...
 • Система соціальної допомоги в Україні як складова національної соціальної політики 

  Юрчик, Г. М.; Urchik, G. M.; Юрчик, Г. Н. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Визначено сутність і види соціальної допомоги. Здійснено узагальнення та типологізацію основних соціальних допомог відповідно до законодавства України. Проаналізовано структурно-динамічні особливості виплати соціальних ...
 • Напрями підвищення прозорості діяльності організацій 

  Олійник, Олена Олександрівна; Oliinyk, O. O.; Олейник, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті досліджено сутність понять «прозорість» і «прозорість організації». Проаналізовано існуючі рейтинги прозорості в Україні. Запропоновано основні документи та інформацію з питань корпоративної соціальної відповідальності, ...
 • Розвиток соціально-економічної категорії «заробітна плата» та передумови для формування її гідного рівня 

  Калина, Алла Василівна; Kalina, А. V.; Калина, Алла Васильевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто соціально-економічну категорію «заробітна плата», зроблено екскурс в історію розвитку цієї економічної категорії, сформульованоя пропозиції щодо формування гідної оплати за гідну працю.
 • Пріоритети та загрози трансформації зайнятості в Україні 

  Смачило, В. В.; Smachylo, V. V.; Устіловська, А. С.; Ustilovskaya, A. S.; Устиловская, А. С. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Узагальнено основні тенденції трансформації зайнятості на теренах українського ринку праці за ключовим точками та визначено головні пріоритети та загрози означеного процесу.
 • Глобалізація як фактор розвитку програмних засад міжнародної організації праці 

  Древаль, Ю. Д.; Dreval, Yu. D.; Василик, Алла Володимирівна; Vasylyk, A. V.; Василик, Алла Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Проаналізовано передумови, програмні засади та напрями забезпечення справедливої глобалізації як основи міжнародного врегулювання сучасних соціально-трудових відносин. Визначено роль концепції гідної праці у напрямах ...
 • Детермінанти міжнародної міграції: інституційний підхід 

  Шиманська, К. В.; Shymanska, K. V.; Шиманская, Е. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Вивчення механізму формування міграційних мотивів є невід’ємним елементом обґрунтування положень міграційної політики держави. За результатами дослідження запропоновано використовувати поняття «детермінанта міграційних ...
 • Реалізація концепції корпоративної соціальної відповідальності: суспільні та бізнесові зиски 

  Кицак, Тарас Григорович; Kitsak, T. G.; Кицак, Тарас Григорьевич; Коваленко, Іван Федорович; Kovalenko, I. F.; Коваленко, Иван Фёдорович; Колотуха, С. М.; Kolotucha, S. M. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті досліджено концепцію корпоративної соціальної відповідальності, її прояви, домінанти, особливості розвитку. Визначено її вплив на збалансований суспільний розвиток і забезпечення конкурентоспроможності бізнес-процесів.
 • Сучасні підходи до організації корпоративного навчання в Україні 

  Kiriyanova, Olena; Кирьянова, Елена Викторовна; Волковська, А. І.; Volkovska, A. I.; Волковская, А. И. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто сучасні технології корпоративної системи професійної освіти, досліджено сучасні підходи до організації корпоративної системи освіти, визначено їх переваги та недоліки, запропоновано етапи еволюції та ...
 • Систематизація показників і джерел інформації кількісного руху персоналу організації 

  Мазур, Н. О.; Mazur, N. А.; Мазур, Н. А.; Вербицька, Н. В.; Verbytska, N. В.; Вербицкая, Н. В. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  Запропоновано рух персоналу, пов’язаний з наймом і звільненням працівників, визначати як кількісний. Систематизовано індикатори кількісного руху працівників, запропоновані науковцями в доповнення до офіційно задекларованих ...
 • Проблеми та перспективи соціально орієнтованого інклюзивного розвитку в Україні 

  Ємельяненко, Лариса Михайлівна; Emelyanenko, L. M.; Емельяненко, Лариса Михайловна; Дзензелюк, К. В.; Dzenzelyuk, K. V.; Дзензелюк, Е. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті узагальнено теоретико-методологічні основи інклюзивного розвитку, визначено важливість і необхідність використання концепції інклюзивного розвитку для України; здійснено оцінку рівня та виявлено проблеми забезпечення ...
 • Проблематика змісту праці в Україні 

  Червінська, Любов Петрівна; Chervinska, L. P.; Червинская, Любовь Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У статті розглянуто питання розвитку персоналу з урахуванням змісту праці. Проблематику досліджено з точки зору суперечностей змісту праці і рівня освіти, професійного потенціалу, трудових компетенцій працівників тощо. ...

View More