Recent Submissions

 • М. В. Довнар-Запольський: життя та внесок у розвиток української історико-економічної науки (до 145-річчя від дня народження) 

  Антонюк, Станіслав Никифорович; Antoniuk, Stanislav; Антонюк, Станислав Никифорович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-12)
  У ювілейній статті розглянуто життєвий шлях М.В. Довнар-Запольського: ученого-енциклопедиста, засновника Київського комерційного інституту (тепер — КНЕУ) та розкрито його внесок у розвиток української історико-економічної науки.
 • Роль харчової промисловості у продовольчому забезпеченні населення України 

  Постоєнко, Катерина Іванівна; Postoenko, Kateryna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-11)
  У статті проаналізовано й узагальнено особливості виробництва та споживання продукції сільського і рибного господарств України за 2009—2011 роки.
 • Професійне навчання і розвиток консультантів з управління 

  Верба, Вероніка Анатоліївна; Verba, Veronika; Верба, Вероника Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-02)
  У статті висвітлено роль підготовки консультантів з управління у процесі становлення професіоналізації управлінського консультування, визначено принципи і методи професійного навчання консультантів, окреслено світові ...
 • Джерела формування та розвитку динамічних здатностей підприємства: теоретичний контекст 

  Малярчук, Ольга Георгіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-01)
  У статті досліджено процес розвитку здатностей підприємства. Здійснено спробу визначити основні джерела формування та розвитку динамічних здатностей підприємства в теоретичному аспекті.
 • Стратегічне управління взаємовідносинами з клієнтами на основі CRM 

  Бортнік, Анастасія Миколаївна; Bortnik, Anastasia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-01)
  У статті розглянуто теоретичні і практичні підходи щодо особливостей управління взаємовідносинами з клієнтами на основі концепції CRM, запропоновано методику впровадження CRM-моделі на основі CRM- проекту. За результатами ...
 • Взаємозв’язок бізнес-моделі та конкурентної стратегії підприємства 

  Ліщинська, Вікторія Валеріївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-17)
  У статті узагальнено теоретичні підходи до розуміння сутності концепції бізнес-моделі та її базових елементів. Визначено взаємозв’язок між бізнес-моделлю та конкурентною стратегією підприємства. Охарактеризовано інноваційну ...
 • Систематизація методів оцінювання стратегічного потенціалу підприємства 

  Кібук, Тетяна Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-27)
  Проаналізовано існуючі методи оцінювання стратегічного потенціалу підприємства та здійснено угрупування останніх. Виокремлено межі застосування даних методів.
 • Вимірники результатів стратегічного процесу на підприємствах невиробничої сфери 

  Востряков, Олександр Володимирович; Гребешкова, Олена Миколаївна; Кизенко, Олена Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-21)
  У статті наведено авторський підхід до формування концептуальної моделі системи економічних вимірників результатів стратегічного процесу невиробничого підприємства на основі поєднання та прикладного застосування ...
 • Управління ефективністю операційної діяльності підприємства 

  Саричев, Дмитро Олексійович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-24)
  У статті представлено авторську модель управління ефективністю операційної діяльності підприємства. Проведено узагальнення теоретичних підходів до визначення сутності економічних ефектів, що вказують на підвищення ефективності ...
 • Людський фактор в управлінні змінами компанії 

  Мельник, Оксана Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-13)
  Зміни у зовнішньому середовищі призводять до того, що підприємство повинно пристосовуватися до них, а задля виживання змінюватись і самі. Розглянуто проблеми управління змінами в компанії, а також адаптації до змін всіх ...
 • Моделі взаємодії підприємства із зовнішнім середовищем 

  Паздрій, Віталій Ярославович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-02)
  У статті розкрито сутність поняття взаємодії компанії зі зовнішнім середовищем та досліджено різні моделі реалізації даної взаємодії, зокрема, вивчено їх сутність, передумови, ключові ознаки, інструменти реалізації, переваги ...
 • Технології розробки програмного забезпечення з перспективної фінансової діагностики діяльності підприємства 

  Лозовик, Юрій Миколайович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-26)
  У статті розглянуто технології розробки аналітичних програмних продуктів із вирішення завдань перспективної діагностики на підприємстві, які забезпечать можливості поєднання бюджетного та фінансового управління у єдину ...
 • Перспективна діагностика фінансового стану підприємства в ситуації інтервальної невизначеності даних 

  Коцюба, Олексій Станіславович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-12)
  Викладено результати дослідження проблеми перспективної діагностики фінансового стану підприємства з використанням інструментарію інтервального аналізу. Основну увагу приділено питанню розрахунку інтервальних оцінок ...
 • Маркетингові дослідження у сфері вищої освіти 

  Василькова, Наталія Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-08)
  У статті розглянуто основні питання щодо сутності, значення, напрямів і практичного використання маркетингових досліджень у діяльності вищих навчальних закладів в умовах зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг.
 • Сучасна конфігурація системи регулювання глобальної конкуренції та взаємодія її учасників 

  Савченко, І. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-05)
  Ідентифіковано особливості взаємодії учасників конкурентних відносин на сучасному етапі розвитку глобалізованого простору. Представлено систему регулювання глобальної конкуренції, що характеризується певним набором ...
 • Прогнозування соціальних виплат безробітним: методологічний аспект 

  Сабадош, Ганна Олександрівна; Усенко, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-11)
  Ефективний механізм державного регулювання ринку праці сприяє створенню конкурентного середовища і відтворенню робочої сили на національному рівні. Механізм розрахунку виплат по безробіттю є дієвим інструментом прийняття ...
 • Розвиток корпоративного управління на основі концепції «shared value» 

  Черпак, Антоніна Євгенівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-03)
  У статті запропоновано визначення нової концепції управління — менеджменту, орієнтованого на створення спільної цінності(shared value creation management — SVM), охарактеризовано його задачі та послідовність їх здійснення, ...
 • Досвід стратегічного планування економічного і соціального розвитку України 

  Сітнікова, Н. П. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-28)
  У статті наведено огляд досвіду стратегічного планування національного розвитку на довго- та середньострокову перспективу за роки незалежності України. Також надається аналіз підходів до визначення стратегічних пріоритетів ...
 • Сутність та значення рейтингів для оцінки ділової репутації підприємства 

  Шиманська, Ольга Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-27)
  Досліджено сутність, різновиди та значення рейтингів, проаналізовано їх вплив на ділову репутацію підприємства, визначено сутнісне наповнення поняття репутаційний ренкінг. Доведено значущість рейтингових оцінок як невід’ємного ...
 • Ризики інноваційної діяльності та сучасні аутсорсингові моделі її здійснення 

  Литюга, Юлія Володимирівна; Ревуцька, Наталія Віталіївна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-09-28)
  Досліджено сутність інновацій та їх вплив на економічний розвиток. Охарактеризовано природу ризиків інноваційної діяльності, визначено їх види та причини виникнення. Розкрито особливості управління інноваційними ризиками ...

View More