Випуск № 1 (11)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 36
 • Item
  Індивідуалізація матеріального стимулювання персоналу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Червінська, Любов Петрівна; Chervinska, Lyubov; Червинская, Любовь Петровна
  Розглянуто питання індивідуалізації матеріальних винагород персоналу. Особливу увагу приділено питанням індивідуалізації оплати праці. Проаналізовано зарубіжний досвід матеріального стимулювання, запропоновано підходи щодо його використання в Україні.
 • Item
  Напрями інноваційного розвитку в контексті забезпечення соціальної відповідальності бізнесу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Кізін, Г. В.; Kizin, G. V.; Кизин, Г. В.; Заярна, Н. М.; Zaіarna, N. М.; Заярная, Н. М.
  Представлено характеристику сутності і форм прояву соціальної відповідальності в Україні і напрямів інноваційного розвитку, що надало можливість стверджувати про їх ототожнення, для якого характерною є взаємоформуюча природа, зокрема в економічному, соціальному та екологічному аспектах. На основі цього доведено, що одним із пріоритетів забезпечення соціальної відповідальності бізнесу є формування інноваційної політики. Виділено основні цільові орієнтири соціальної відповідальності бізнесу та напрями їх реалізації шляхом впровадження інноваційної політики.
 • Item
  Взаємозв’язок забезпечення конкурентоспроможності і відтворення трудового потенціалу підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Гринкевич, С. С.; Hrynkevych, S. S.; Лупак, Р. Л.; Lupak, R. L.
  Досліджено напрями управління трудовим потенціалом в системі забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Розглянуто окремі фази відтворення трудового потенціалу підприємства та структуру фінансового забезпечення кожної. Обґрунтовано фактори відтворення трудового потенціалу, що визначають рівень забезпечення конкурентоспроможності підприємства.
 • Item
  Узгодження принципів ефективності державної політики реалізації соціального діалогу в роздрібній торгівлі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Мазярко, І. С.; Mazyarko, I. S.; Мазярко, И. С.
  У статті розглянуто основні принципи організації праці, на яких формуються засади соціального діалогу в роздрібній торгівлі України. Визначено рівні, на яких має складатися оцінювання ефективності державної політики реалізації соціального діалогу в роздрібній торгівлі. Наведено сукупність факторів, що впливають на ефективність механізму реалізації соціального діалогу. Проведено оцінювання зовнішнього (сприятливих умов, перешкод) та внутрішнього (сильних і слабких сторін) впливу факторів на передумови реалізації соціального діалогу в сфері роздрібної торгівлі України.
 • Item
  Корпоративне волонтерство як складова соціальної відповідальності бізнесу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Нефьодова, К. А.; Nefedova, K. A.; Нефёдова, К. А.
  Ключовою метою статті є дослідження корпоративного волонтерства як складової соціальної відповідальності бізнесу, зокрема іноземного та українського досвіду формування і розвитку. У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти корпоративного волонтерства, питання його імплементації у сучасну парадигму соціальної відповідальності бізнесу та механізми формування волонтерського руху в українських компаніях. Розглянуто та проаналізовано етапи зародження та становлення корпоративного волонтерства, виявлено особливості мотивації персоналу участі у волонтерських програмах. Автором визначено сучасні суспільні цінності, які лежать в основі проектів корпоративної соціальної відповідальності, що позитивно впливає на репутацію компанії та бренду роботодавця. Запропоновано висновки щодо перспектив розвитку корпоративного волонтерства в Україні, подальші його напрямки теоретичних досліджень і практичного застосування організаціями.
 • Item
  Роль професійної мобільності працівників у забезпеченні інноваційного розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Шегда, А. А.; Shegda, A. A.; Шегда, А. А.
  У статті досліджено сутність поняття «професійна мобільність». Системно розкрито зміст процесів професійної мобільності на ринку праці. Проаналізовано вплив професійної мобільності працівників на забезпечення інноваційного розвитку національної економіки.
 • Item
  Внутрішній і зовнішній ринки праці: особливості та взаємодія
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Чакалова, К. О.; Chakalova, K. O.; Чакалова, К. О.
  У статті розглянуто основні характеристики внутрішнього та зовнішнього ринків праці. Зазначено основні переваги та недоліки внутрішнього та зовнішнього ринків праці. Наведено особливості взаємодії внутрішнього та зовнішнього ринків праці. Визначено основні показники аналізу внутрішнього та зовнішнього ринків праці.
 • Item
  Нормативно-правовые аспекты украинской миграции в Республике Беларусь
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Смалюга, А. К.; Smaliuga, A. K.; Смалюга, А. К.
  Дана характеристика правовых документов Республики Беларусь по проблемам общей миграции, трудовой миграции, защиты прав беженцев. Анализируется соответствие белорусского законодательства по проблемам миграции международным правовым документам. Анализируется правовое положение мигрантов с Украины в Республике Беларусь, белорусско-украинское сотрудничество в сфере миграции. Рассматриваются вопросы механизма реализации миграционного законодательства и административные процедуры, осуществления дополнительной и временной защиты положения украинских временных мигрантов в Республике Беларусь. Выполнена по гранту БРФФИ-РГНФ № Г15Р-047.
 • Item
  Підвищення ефективності управління професійними компетенціями персоналу: зарубіжний досвід і методики оцінки
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Вітюнін, В. О.; Vitiunin, V. O.; Витюнин, В. А.
  У статті розглянуто досвід управління професійними компетенціями працівників у країнах із розвинутою економікою. Визначено методики оцінювання ефективності управління професійними компетенціями як за кордоном, так і на вітчизняних підприємствах і запропоновано до впровадження зарубіжний досвід і комплекс заходів щодо підвищення ефективності управління професійними компетенціями персоналу.
 • Item
  Зовнішня трудова імміграція в контексті трансформації ринку праці України: соціально-культурні аспекти адаптації іммігрантів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Смалійчук, Ганна Володимирівна; Smaliychuk, H. V.; Смалийчук, Анна Владимировна
  У статті розглянуто проблему імміграції та визначається значення даного процесу в умовах перетворення ринку праці. Розкрито необхідність регулювання даного виду міграції з метою вирішення проблем процесу в’їзду мігрантів на територію України в умовах трансформації ринку праці.
 • Item
  Аналіз конкурентоспроможності сучасної системи професійної підготовки кадрів в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Фіненко, Олександр Юрійович; Finenko, A. Y.; Финенко, Александр Юрьевич
  Досліджено сучасні тенденції розвитку системи професійної підготовки кадрів в Україні. Виокремлено фактори впливу на онкурентоспроможність національної економіки через призму професійного розвитку громадян. Обґрунтовано причинно-наслідковий зв’язок між Глобальним Індексом Конкурентоспроможності країни та існуючою системою професійної освіти України та запропоновано орієнтовний перелік критеріїв визначення конкурентоспроможності сучасної системи професійної підготовки кадрів в Україні.
 • Item
  Методологічні основи визначення рівня соціальної згуртованості суспільства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Кирилюк, Володимир Вікторович; Kyryliuk, V. V.; Кирилюк, Владимир Викторович
  Стаття присвячена методологічним основам визначення рівня соціальної згуртованості суспільства. Розглянуто основні сучасні підходи щодовизначення її рівня. Запропоновано авторський підхід щодо визначення рівня соціальної згуртованості українського суспільства за допомогою індексу соціальної згуртованості.
 • Item
  Місце нематеріальної мотивації персоналу в забезпеченні розвитку машинобудівного підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Павлова, І. І.; Pavlova, I. I.; Павлова, И. И.
  У статті запропоновано шляхи удосконалення нематеріальної мотивації праці персоналу машинобудівних підприємств. Здійснено оцінку мотиваційних чинників працівників персоналу машинобудівного підприємтсва. Запропоновано алгоритм удосконалення організаційно-економічних заходів із розвитку нематеріальної мотивації персоналу.
 • Item
  Теоретико-методичні аспекти оцінки трудового потенціалу регіону
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Смачило, В. В.; Smachylo, V. V.; Смачило, В. В.
  Здійснено дефініцію сутності трудового потенціалу регіональної системи. Обґрунтовано його компоненти та показники, що їх формують. Запропоновано схематичну послідовність оцінювання трудового потенціалу регіону на основі експертного інтегрального підходу та кластерного аналізу. Використання кластер-аналізу дозволить згрупувати регіони за ідентичними характеристиками, що дозволить приймати зважені управлінські рішення у цій сфері.
 • Item
  Вплив людського фактора на результативність процесу корпоративної консолідації в умовах сучасних глобальних трансформацій
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Рябець, Наталія Миколаївна; Riabets, N. M.; Рябец, Наталия Николаевна
  Проведено аналіз впливу та ролі людського фактору компаній у процесі здійснення ними змін організаційно-соціального характеру, зокрема міжнародної корпоративної консолідації. Запропоновано потенційні напрямки оптимізації управління ним у контексті інтеграційного процесу бізнес-структур. Також запропоновано основні методи та принципи подолання спротиву персоналу організаційним змінам.
 • Item
  Осмислення сутності організаційної культури підприємства як специфічного інструменту та інтегрованого об’єкту управління
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Польова, В. В.; Polova, V. V.; Полевая, В. В.; Іванчук, А. П.; Ivanchuk, A. P.; Иванчук, А. П.
  Досліджено сутність поняття організаційна культура та узагальнено підходи щодо його тлумачення. Систематизовано підходи вітчизняних і зарубіжних учених до виділення рівнів (глибинних, структурних, ієрархічних) організаційної культури. Представлено основні фактори зовнішнього та внутрішнього впливу на організаційну культуру підприємства. Досліджено підходи до розмежування та співвідношення категорій організаційна та корпоративна культура.
 • Item
  Трансформація професійно-технічної освіти в Україні: об’єктивні передумови та пошук шляхів підвищення якості освітніх послуг
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Ільїч, Людмила М.; Ilich, Liydmyla; Ильич, Людмила М.
  Стаття присвячена дослідженню трансформації системи професійно-технічної освіти. Досліджено розвиток мережі професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ) Україні за 1990-2014 рр. та визначено основні проблеми, що призвели до необхідності її оптимізації. На базі аналізу соціологічних опитувань батьків, учнів та керівників ПТНЗ узагальнено мотиваційні настанови у виборі робітничої професії, споживчі очікування та проблеми забезпечення якості освітніх послуг.
 • Item
  Роль інтелектуальних центрів у глобальному розвитку людського ресурсу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Гурова, Юлія Сергіївна; Hurova, Y.; Гурова, Юлия Сергеевна
  Визначено модель сучасного глобального економічного розвитку, її особливості, характеристики та виклики до країн задля їх успішного господарювання. Сформульовано та встановлено сутність та особливості «економіки знань». Визначено роль інноваційного, технологічного розвитку та розвитку людського ресурсу в позиціюванні країн в сучасному глобальному економічному просторі.Визначено систематизацію мереж інтелектуальних центрів, їх роль як ключових учасників глобального інтелектуального ринку.
 • Item
  Моделювання професійно-освітніх траєкторій молоді в аспекті забезпечення її конкурентоспроможності
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Якимова, Н. С.; Yakymova, N. S.; Якимова, Н. С.
  Стаття присвячена дослідженню особливостей моделювання професійно-освітніх траєкторій молоді в аспекті забезпечення її конкурентоспроможності. У статті проведено моделювання процесу професійного становлення на основі мультиноміальної логістичної регресії. У статті виокремлено напрями регулювання професійно-освітніх траєкторій молоді.
 • Item
  Розвиток персоналу як складова корпоративної соціальної відповідальності
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2016) Олійник, Олена Олександрівна; Oliinyk, O. O.; Олейник, Елена Александровна
  У статті проаналізовано складові корпоративної соціальної відповідальності в сфері розвитку персоналу. Розроблено концептуальні засади реалізації корпоративної соціальної відповідальності в сфері розвитку персоналу, які включають мету, принципи, завдання, форми реалізації та очікувані результати.