Recent Submissions

 • Огляд діяльності європейського сільськогосподарського фонду для розвитку сільських територій ЄС в контексті реалізації концепції smart-спеціалізації 

  Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Yevheniia; Полищук, Евгения Анатольевна; Василишен, Юрій Володимирович; Vasylyshen, Yurii; Василишен, Юрий Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-03)
 • Настільні ігри як інструмент формування розвиненої особистості студента-фахівця 

  Петренко, Ірина Павлівна; Petrenko, Iryna Pavlivna; Петренко, Ирина Павловна (Чернігівський національний технологічний університет, 2018-11-09)
 • Трансформаційні процеси в освіті: можливості використання інформаційних технологій 

  Нагорна, Ольга Валеріївна; Nagorna, Olga; Нагорная, Ольга Валерьевна (Чернігівський національний технологічний університет, 2018-11-09)
 • Організація навчання іноземних студентів: мовний аспект 

  Онікієнко, Сергій Володимирович; Onikiienko, Sergii; Оникиенко, Сергей Владимирович (Чернігівський національний технологічний університет, 2018-11-09)
 • Ендавмент в освіті: європейський досвід та потенціал розвитку в Україні 

  Гернего, Юлія Олександрівна; Gernego, Iuliia; Гернего, Юлия Александровна; Диба, Олександр Михайлович; Dyba, Oleksandr; Дыба, Александр Михайлович (Чернігівський національний технологічний університет, 2018-11-09)
 • Управління прибутком підприємства 

  Поддєрьогін, Анатолій Микитович; Poddyerohin, Anatoliy; Поддерёгин, Анатолий Никитович; Джуфер, Д. Б.; Dzhufer, D. B. (Університет державної фіскальної служби України, 2019)
  У статті розглянуто сутність прибутку як економічної категорії, основні завдання щодо його формування, розподілу і використання, систематичний підхід до управління прибутком, структурно-логічну схему формування прибутку, ...
 • Оцінка рівня розвитку національного людського капіталу в Україні 

  Притуляк, Наталія Миколаївна; Prytulyak, Nataliya Mykolaivna; Притуляк, Наталия Николаевна (Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2017)
  Досліджено стан і тенденції змін людського капіталу як стратегічного ресурсу України. Виявлено проблеми від втрат національного людського капіталу, пов’язаних з негатив! ною демографічною ситуацією, падінням рівня освіти, ...
 • Оцінка рівня розвитку національного людського капіталу в Україні 

  Притуляк, Наталія Миколаївна; Prytulyak, Nataliya Mykolaivna; Притуляк, Наталия Николаевна (Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2017)
  Досліджено стан і тенденції змін людського капіталу як стратегічного ресурсу України. Виявлено проблеми від втрат національного людського капіталу, пов’язаних з негативною демографічною ситуацією, падінням рівня освіти, ...
 • Інтегрована звітність – інформаційний ресурс відображення вартості компанії 

  Притуляк, Наталія Миколаївна; Prytuliak, Nataliy; Притуляк, Наталия Николаевна; Кінах, Ірина Ігорівна (ТОВ "Міжнародний бізнес центр", 2018)
  У статті визначена сутність, мета і значення інтегрованої. Крізь призму бізнес-процесів, пов’язаних із використанням всіх видів капіталу, досліджені можливості інтегрованої звітності у розкритті інформації про спроможність ...
 • Корпоративна нефінансова звітність як інформаційна складова соціально відповідального інвестування 

  Притуляк, Наталія Миколаївна; Prytulyak, Nataliya Mykolaivna; Притуляк, Наталия Николаевна; Гончаренко, О. Е.; Honcharenko, O. (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2018)
  Розглянуто сутність та значення соціально-екологічної інформації. Визначені причини виникнення, основні характеристики, види та показники нефінансової звітності, яка є дієвим інструментом управління корпоративною соціальною ...
 • Корпоративна культура: її вплив на фінансові результати та розвиток бізнесу 

  Притуляк, Наталія Миколаївна; Prytulyak, Nataliya Mykolaivna; Притуляк, Наталия Николаевна; Боярчук, А. І.; Boyarchuk, A. I. (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2019)
  Метою написання стàтті є дослідження економічної сутності та особливостей корпоративної культури, комплексу її параметрів, а також механізмів впливу останніх на економічну ефективність та перспективи розвитку бізнесу. The ...
 • Стимулювання інноваційної діяльності національних підприємств 

  Романишин, Володимир Орестович; Romanishin, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович; Гавриленко, Ю. О. (Київський національний торговельно-економічний університет, 2019-05)
 • Еволюція сучасної міжнародної системи банківського регулювання: фактори впливу і наслідки 

  Онікієнко, Сергій Володимирович; Onikiienko, Sergii; Оникиенко, Сергей Владимирович (Київський інститут банківської справи, 2016)
  У статті розглянуто причини і мотиви, що спонукали до укладання Базельської угоди та визначено природу її внутрішніх суперечностей, що завадили ефективній реалізації її положень у частині регулювання банківської ...
 • Інвестиційна діяльність банків в економічному контексті 

  Онікієнко, Сергій Володимирович; Onikiienko, Sergii; Оникиенко, Сергей Владимирович (Київський інститут банківської справи, 2015)
  У статті розглянуто основні підходи до визначення інвестиційної діяльності банку в економічному контексті, визначено атрибути, що визначають специфіку інвестиційної діяльності банків, досліджено діалектичність ...
 • Автономія закладів вищої освіти: аналіз ключових європейських і міжнародних документів 

  Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, Inna Volodymyrivna; Власова, Инна Владимировна (Інститут вищої освіти НАПН України, 2018)
  Академічна свобода, інституційна автономія та повага до верховенства закону у відносинах між державними органами, закладами вищої освіти та студентами є необхідними для демократичних суспільств і розглядаються як ...
 • Злиття/укрупнення університетів за умов розширення економічної автономії 

  Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, Inna Volodymyrivna; Власова, Инна Владимировна (Інститут вищої освіти НАПН України, 2018)
  Глобалізація, інтернаціоналізація, масовизація вищої освіти, інтеграція і конкуренція університетів посилюють необхідність розроблення стратегії розвитку вищої освіти щодо забезпечення автономії закладів вищої освіти, ...
 • Фінансова самостійність університетів Литви 

  Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, Inna Volodymyrivna; Власова, Инна Владимировна (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2019)
  Здійснено аналіз нормативно-правового забезпечення у сфері вищої освіти Литви. З’ясовано, що право на вищу освіту у Литві закріплено у Конституції Литви. Встановлено, що вища освіта ґрунтується на принципах академічної ...
 • Фінансування вищої освіти у країнах Європи 

  Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, Inna Volodymyrivna; Власова, Инна Владимировна (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2019)
  У статті з’ясовано роль освіти, зокрема вищої, у суспільстві та економіці країни. Інвестиції в освіту визнано одним із чинників, які визначатимуть майбутнє суспільства та економіки країни. Розкрито моделі та форми (модальності) ...
 • Економічна автономія університетів: досвід Великої Британії 

  Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, Inna Volodymyrivna; Власова, Инна Владимировна (ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2019)
  Економічна автономія університетів є важливим аспектом забезпечення економічного розвитку університетів. Проаналізовано економічні аспекти імплементації нового Закону «Про вищу освіту і наукові дослідження» 2017 р. ...
 • Реформування вищої освіти в контексті Болонського процесу 

  Власова, Інна Володимирівна; Vlasova, Inna Volodymyrivna; Власова, Инна Владимировна (Херсонський державний університет, 2019)

View More