Recent Submissions

 • Фінансові фундаментально-вартісні аспекти результативності управління капіталом підприємства 

  Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, Nataliia; Шевчук, Наталия Валентиновна; Гибало, Марина Віталіївна; Hybalo, Maryna; Гибало, Марина Витальевна; Денищук, Леся Вікторівна; Denysсhchuk, Lesya; Денищук, Леся Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті представлено результати узагальнення фундаментально-вартісних аспектів визначення та оцінювання результативності управління капіталом підприємства. Аргументовано доцільність використання фундаментальної вартості ...
 • Підходи до класифікації інновацій в сфері рітейлу 

  Проскокова, Анна Юріївна; Proskokova, Anna; Проскокова, Анна Юрьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Стаття присвячена визначенню сутності та видів інновацій у сфері рітейлу на основі існуючих наробок та досліджень щодо інновацій та інноваційної діяльності, а також, адаптації результатів цих досліджень задля класифікації ...
 • Концепція економічного управління диверсифікацією діяльності підприємств на засадах стратегічного контролінгу 

  Грабовенко, Олександр Володимирович; Hrabovenko, Oleksandr; Грабовенко, Александр Владимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті розглянуто питання економічного управління диверсифікацією діяльності підприємств на засадах стратегічного контролінгу на концептуальному рівні. Досліджено, що диверсифікація діяльності підприємства, як стратегічний ...
 • Корпоративна соціальна відповідальність як сучасна форма ведення бізнесу 

  Бесараб, Світлана Олексіївна; Besarab, Svitlana; Бесараб, Светлана Алексеевна; Кошель, Аліна Григорівна; Koshel, Alina; Кошель, Алина Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджено сутність та проаналізовано сучасні підходи щодо поняття «корпоративна соціальна відповідальність» (КСВ), розглянуто складові та принципи даного явища. Наведено найбільш цікаві приклади ведення ...
 • Європейське інклюзивне підприємництво: прикладні інструменти подолання бідності 

  Рєпіна, Інна Миколаївна; Repina, Inna; Репина, Инна Николаевна (Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції, 2017-06-02)
  Актуалізовано проблему подолання бідності за рахунок поширення інклюзивного підприємництва. Розглянуто можливості підприємництва в контексті забезпечення соціальної інклюзії, залучення бідного населення країни до здійснення ...
 • Determinants of innovative activities conserning socio-economic growth 

  Gernego, Iuliia; Гернего, Юлія Олександрівна; Гернего, Юлия Александровна; Dyba, Oleksandr; Диба, Олександр Михайлович; Дыба, Александр Михайлович; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатоліївна; Петренко, Людмила Анатольевна (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2019)
  The national economy transition to innovative activities, connected with social and economic growth requires considerable determinants, which represent a competitive area for further social and economic growth in the ...
 • Стратегії розвитку компаній-інноваторів на основі інтелектуальної власності 

  Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2019)
  В статті розглянуто особливості стратегій розвитку компаній-інноваторів на основі формальних та неформальних механізмів, що створюють бар’єри для імітації інновацій конкурентами. Визначено мету, яка полягає в аналізі ...
 • Інновації в рослинництві: актуальні напрями та показники ефективності впровадження 

  Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна; Шевченко, Р. В.; Shevchenko, R. (Дніпровський державний аграрно-економічний університет, ТОВ «ДКС Центр», 2019-04)
  У статті підіймається питання змістовного наповнення нової стратегії розвитку агропромислового комплексу України в частині системного викладення інновацій, потрібних і затребуваних на сільгосппідприємствах України. ...
 • Впровадження принципів CSR у підприємницьку діяльність 

  Шергіна, Лідія Антонівна; Shergina, Lidiya; Шергина, Лидия Антоновна; Подолян, Т. В. (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2018-04-23)
 • Перспективи розвитку підприємств та систем забезпечення їх інвестиційної привабливості 

  Моркунас, Мангирдас; Morkunas, M.; Скварціані, Вікторія; Skvarciany, V.; Будяєв, Максим Олександрович; Budiaiev, Maksym; Будяев, Максим Александрович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  За результатами дослідження визначено перспективи інвестиційної привабливості підприємств України: основне спрямування на перспективні проекти в Європі та США, так як в Україні недостатня сума інвестицій і динаміка ...
 • Передумови розробки інноваційної екосистеми забезпечення енергетичної безпеки країни 

  Фіцілонго, Ніколо; Faccilongo, Nicola; Де Паскалє, Жанлуїджі; De Pascale, Gianluigi; Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Зубко, Єлизавета В.; Zubko, Yelyzaveta (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті проаналізовано передумови забезпечення енергетичної безпеки в екосистемі інноваційного підприємництва України. Доведено необхідність застосування комплексних підходів до управління компаніями, що функціонують в ...
 • Сучасні різновиди організаційної культури на підприємстві 

  Чебакова, Тетяна Олександрівна; Chebakova, Tetiana; Чебакова, Татьяна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У науковій статті проведено ґрунтовне дослідження вітчизняних підприємств, в межах зазначеної наукової тематики, що засвідчує недосконалість існуючої організаційної культури господарювання, яка досі не орієнтована на ...
 • Вплив ТНК на розвиток економіки України в умовах глобалізації 

  Балежентіс, Альвідас; Baležentis, Аlvydas; Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович; Яценко, Ольга Миколаївна; Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті визначено та досліджено чинники впливу транснаціональних корпорацій на інноваційний розвиток національної економіки в умовах глобалізації. Доведено, що глобалізація може виступати не лише чинником розвитку, а й ...
 • Особливості технологічних укладів в цифровій економіці 

  Царьов, Віталій Миколайович; Tsarev, V.; Царёв, Виталий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті зроблено спробу критичного аналізу щодо існуючих поглядів на трансформацію технологій та технологічних укладів за умов стрімкої цифрової трансформації економіки. Висвітлено концепцію зміщення ролі людини у ...
 • Економічні виміри диверсифікації діяльності підприємств 

  Грабовенко, О. В.; Hrabovenko, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті представлено результати дослідження вимірювання диверсифікації діяльності підприємств на засадах стратегічного контролінгу. Сформульовано та доведено робочу гіпотезу про необхідність запровадження економічного ...
 • Концептуальні підходи до визначення поняття «корпоративне підприємництво» та його типологізація 

  Мисилюк, В. С.; Mysyliuk, V. S. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті проаналізовано еволюцію підходів до визначення поняття «Підприємництво» та надано узагальнене розуміння сутності феномену підприємництва. Виокремлено такі принципи підприємницько1 д1яльності: реалізація ...
 • Quantity Assessment of the Risk of Investment Projects 

  Riepina, Inna; Рєпіна, Інна Миколаївна; Репина, Инна Николаевна; Hrybinenko, Olha; Parieva, Nataliia; Parieva, Oleksandra; Savenko, Igor; Durbalova, Natalia (Blue Eyes Intelligence Engineering and Sciences Publication, 2019-09)
  The key to increasing the value of the enterprise, its competitiveness and profit level, respectively, is a timely and adequate investment in the investment project. However, the risks that have been underestimated can ...
 • Трансформаційний аналіз та прогноз розвитку інноваційного підприємництва в Україні 

  Рєпіна, Інна Миколаївна; Repina, Inna; Репина, Инна Николаевна (Національна академія наук України, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України», 2018)
  Доведено, що інноваційний поступ країни залежить від стану розвитку його інноваційного підприємництва, для аналізу якого запропоновано дескриптивну модель ADIE 7D, яка дозволяє ідентифікувати стимулятори і дестимулятори ...
 • Трансформационный анализ и прогноз развития инновационного предпринимательства в Украине 

  Репина, Инна Николаевна; Repina, Inna; Рєпіна, Інна Миколаївна (Национальная академия наук Украины, Государственное учреждение «Институт экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины», 2018)
  Доказано, что инновационное развитие страны зависит от состояния ее инновационного предпринимательства, для анализа которого предложена дескриптивная модель ADIE 7D, позволяющая идентифицировать стимуляторы и дестимуляторы ...
 • Стратегічні засади функціонування сучасного закладу освіти 

  Паздрій, Віталій Ярославович; Pazdrii, Vitalii; Паздрий, Виталий Ярославович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019-11)
  В запропонованій статті розкрито сучасні підходи впровадження економічних підходів у діяльність закладу освіти і розгляд закладу освіти як повноцінного економічного суб’єкту. The proposed article describes modern ...

View More