Recent Submissions

 • Напрями впровадження підприємницьких підходів у діяльність закладів вищої освіти 

  Паздрій, Віталій Ярославович; Pazdrii, Vitalii; Паздрий, Виталий Ярославович (Інститут комп’ютерних систем Одеського національного політехнічного університету, 2019-10)
 • Прикладні аспекти організації професійно орієнтованих турнірів з використанням симуляцій 

  Паздрій, Віталій Ярославович; Pazdrii, Vitalii; Паздрий, Виталий Ярославович (НВП ПП «Технологічний Центр», 2015)
  У статті висвітлені питання, пов’язані з впровадженням інноваційних інструментів навчання, зокрема бізнес-симуляцій, для підвищення практичної, мотиваційної, компетентнісної складової навчального процесу і проведення ...
 • Використання бізнес-симуляторів в освітній діяльності закладу професійної освіти 

  Паздрій, Віталій Ярославович; Pazdrii, Vitalii; Паздрий, Виталий Ярославович (Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, 2019-05-28)
 • Аспекти маркетингової стратегії позиціонування туристичної компанії 

  Сагайдак, Михайло Петрович; Sahaidak, Mykhailo; Сагайдак, Михаил Петрович; Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна (Хмельницький національний університет, 2019-04)
 • Модернізовані підходи до формування організаційної культури підприємства 

  Чебакова, Тетяна Олександрівна; Chebakova, Tetyana; Чебакова, Татьяна Александровна (Хмельницький національний університет, 2019-04)
 • Історичний розвиток поглядів на удосконалення бізнес-процесів 

  Приходько, Людмила Миколаївна; Pryhodko, Ludmyla; Приходько, Людмила Николаевна (Національний університет «Львівська політехніка», 2010)
  Розглядаються питання розвитку поглядів на удосконалення бізнес-процесів компанії, способи покращання організації діяльності суб’єктів господарювання за рахунок підвищення ефективності системи управління, раціональнішого ...
 • Кількісне оцінювання ступеня економічного ризику на основі квантильної методології 

  Коцюба, Олексій Станіславович; Kotsyuba, Oleksiy; Коцюба, Алексей Станиславович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017-10)
 • Сучасні принципи забезпечення інноваційного розвитку підприємства 

  Чухраєва, Наталія Миколаївна; Сhukhrayeva, Nataliya; Чухраева, Наталия Николаевна (Інтернет-холдінг Олег Соскіна, 2013)
  У статті обґрунтовано сучасні принципи забезпечення інноваційного розвитку підприємства, засновані на врахуванні фактора часу: принцип передбачення актуальності інновації, принцип стимулювання актуальності інновації, ...
 • Тенденції інноваційно-інвестиційного розвитку харчових підприємств України 

  Чухраєва, Наталія Миколаївна; Сhukhrayeva, Nataliya; Чухраева, Наталия Николаевна (Хмельницький національний університет, 2012)
  Basic progress of food enterprises of Ukraine trends are certain in 2007–2011. Done generalizations of basic indexes which characterize effectiveness innovative investment to activity of food enterprises. Certain features ...
 • Формування бренду роботодавця: соціальні аспекти 

  Оберемчук, Валентина Феодосіївна; Oberemchuk, Valentyna; Оберемчук, Валентина Феодосиевна; Ліва, О. М (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017)
  У статті розкрито концепцію формування бренду роботодавця під призмою соціалізованості підприємства. Висвітлено соціальні механізми розвитку бренду роботодавця. The article reveals the concept of the employer brand ...
 • Управління оборотним капіталом підприємства (за матеріалами молокопереробних підприємств України) 

  Швидка, Оксана Полікарпівна; Shvydka, Oksana; Швыдка, Оксана Поликарповна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-04-14)
  Дисертацію присвячено проблемним питанням управління оборотним капіталом молокопереробних підприємств в динамічних ринкових умовах господарювання. Уточнено сутнісну характеристику категорії «оборотний капітал». Визначено ...
 • Управління інноваційним контуром розвитку підприємства 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Бойченко, Катерина Степанівна; Boichenko, Kateryna; Бойченко, Екатерина Степановна (Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2018)
  Досліджуються особливості інноваційного контуру як зміни сфери інноваційної активності, пов'язаної з переходом на вищий рівень функціонування, під впливом різних факторів. Виокремлено ключові елементи організації інноваційної ...
 • Управління інтелектуальним капіталом підприємства як головний фактор інноваційного розвитку 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Ніколайчук, Ольга Анатоліївна; Nikolaychuk, O. (Хмельницький національний університет, 2015)
  У статті розглянуті наукові підходи до сутності поняття «управління інтелектуальним капіталом підприємства» та запропоновано його авторське тлумачення. Визначено роль інтелектуального капіталу як чинника інноваційного ...
 • Становлення наукового поняття “інвестиційна привабливість підприємств” 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Будяєв, Максим Олександрович; Budiaiev, Maxim; Будяев, Максим Александрович (Хмельницький національний університет, 2015)
  У статті проаналізовані підходи до визначення сутності поняття “інвестиційна привабливість підприємств” та її родової категорії “інвестиції”, проведено їх класифікацію, на основі якої надано уточнене визначення поняття. The ...
 • Методы конкурентной диагностики: их оценивание и интеграция 

  Швыданенко, Генефа Александровна; Shvidanenko, Genefa; Швиданенко, Генефа Олександрівна (Белорусский государственный экономический университет, 2011-05)
 • Дизруптивні інновації: сутність і наслідки впровадження 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Бесараб, Світлана Олексіївна; Besarab, Svitlana; Бесараб, Светлана Алексеевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2018)
  Метою статті є дослідження сутності дефініції «дизруптивні інновації» та природи дизруптивних процесів, які, на думку президента Всесвітнього економічного форуму в Давосі К. Шваба, є драйверами Четвертої промислової революції ...
 • Забезпечення конкурентних переваг у контексті формування ресурсного портфеля підприємства 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Теплюк, Марія Анатоліївна; Tepliuk, Mariia; Теплюк, Мария Анатольевна; Декрет, Ірина Ігорівна; Dekret, I. I. (Видавничий дім «Гельветика», 2016-12)
  Визначено основні елементи «дерева ресурсів». Розглянуто та сформовано власні визначення поняття «ресурсний портфель». Проведено діагностику ринкових позицій підприємств пивоварної промисловості за ресурсними властивостями ...
 • Чинники формування та розвитку інтелектуального капіталу як фактора інноваційного розвитку підприємств 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Ніколайчук, Ольга Анатоліївна; Nikolaychuk, O. (Луцький національний технічний університет, 2016)
  У статті розглянуті наукові підходи до групування чинників формування та використання інтелектуального капіталу підприємства. Запропонована авторська класифікація факторів управління інтелектуальним капіталом, яка ...
 • Інтелектуальний потенціал підприємства як основа його інноваційного розвитку 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Бойко, Тетяна Леонтіївна; Boyko, Tetyana; Бойко, Татьяна Леонтьевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2016)
  Метою статті є розробка концептуальних науково-теоретичних і прикладних засад інтелектуалізації як основи інноваційного розвитку суб’єктів ринкових відносин. У результаті системно-структурного, термінологічного аналізу й ...
 • Інтелектуальні ресурси підприємства, які функціонують у зовнішньому середовищі 

  Швиданенко, Генефа Олександрівна; Shvidanenko, Genefa; Швыданенко, Генефа Александровна; Гусєва, Ірина Юріївна; Guseva, Iryna; Гусева, Ирина Юрьевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2012)
  Статтю присвячено дослідженню інтелектуальних ресурсів підприємства в зовнішньому середовищі. Виокремлено сукупність інтелектуальних ресурсів підприємства, які створюються та функціонують у зовнішньому середовищі. Обґрунтовано ...

View More