Recent Submissions

 • Подвійний лістинг як новітній інструмент активізації українського ринку ІРО 

  Гладчук, Ксенія Миколаївна; Hladchuk, K.; Гладчук, Ксения Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті досліджено питання ролі подвійного лістингу у розвитку вітчизняного ринку ІРО. Зокрема, розглянуто сутність, інструменти та механізм здійснення подвійного лістингу. Проведено аналіз вітчизняної нормативної бази ...
 • Соціальне підприємництво: кон’юнктурний тренд чи ефективний інструмент вирішення соціальних проблем суспільства? 

  Кульбако, Марія Сергіївна; Kulbako, M.; Кульбако, Мария Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті проаналізовано українське соціальне підприємництво з точки зору критеріїв, прийнятих в західній науковій традиції. Досліджено ефективність соціального підприємництва в контексті його соціальної та комерційної ...
 • Побудова інтегрованої системи моніторингу фінансового стану підприємства 

  Лозовик, Юрій Миколайович; Lozovik, Y.; Лозовик, Юрий Николаевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті розглянуто питання побудови інтегрованої системи фінансового моніторингу з використанням інструментарію нечітко-ножинного аналізу. Основну увагу приділено питанню зниження втрат інформації на різноманітних етапах ...
 • Інтеграція системи контролінгу до існуючої системи менеджменту на підприємстві. 

  Кроніковський, Дмитро Олегович; Kronikovskyi, D.; Крониковский, Дмитрий Олегович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті висвітлено проблемні аспекти впровадженя системи контролінгу на підприємстві. Проаналізовано процес контролінгу на підприємстві та запропоновано підхід щодо роботи менеджменту з вихідними даними системи контролінгу. ...
 • Кількісне оцінювання господарського ризику в межах нечітко-множинної методології 

  Коцюба, Олексій Станіславович; Kotsiuba, O.; Коцюба, Алексей Станиславович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У публікації викладено результати аналізу інструментарію вимірювання господарського ризику в межах нечітко-множинної методології. Розглянуто закономірності співвідношень між результатами кількісного оцінювання господарського ...
 • Масштаби та глибина кризових процесів на підприємствах з виробництва електродвигунів в Україні 

  Терентьєва, Олена Володимирівна; Terentieva, Olena; Терентьева, Елена Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Статтю присвячено проблемам розвитку національних підприємств з виробництва електродвигунів. На основі статистичних досліджень автор аналізує динаміку доходів, обсягів виробництва, витрат, запасів та ін. підприємств, що ...
 • Поняття та характеристики державно-приватного партнерства (світова практика) 

  Мустафіна, Дар’я Вікторівна; Mustafina, D.; Мустафина, Дарья Викторовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Державно-приватне партнерство у світовій практиці трактується у двох аспектах: по-перше, як система відносин держави й бізнесу, що широко використовується як інструмент економічного й соціального розвитку на міжнародних, ...
 • Детермінанти вразливості боргової безпеки України 

  Лось, Валерій Володимирович; Los, V.; Лось, Валерий Владимирович; Усик, Віра Іванівна; Usyk, Vira; Усик, Вера Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Стаття присвячена дослідженню основних аспектів боргової безпеки України на основі найважливіших сигнальних індикаторів, що визначені світовою та вітчизняною практикою. Розглянуто основні індикатори боргової безпеки України ...
 • Фундаментально-вартісний підхід в контексті обґрунтування стратегічних рішень на підприємстві 

  Шевчук, Наталія Валентинівна; Shevchuk, N.; Шевчук, Наталья Валентиновна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У даній науковій статті представлено авторське бачення використання фундаментальної вартості підприємства як критеріальної основи прийняття стратегічних рішень. Логіка змістовного наповнення фундаментальної вартості ...
 • Стратегічне управління підприємством у нестабільному ринковому середовищі 

  Шатілова, Олена Володимирівна; Shatilova, O.; Шатилова, Елена Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розглянуто актуальні проблеми управління підприємством у нестабільному ринковому середовищі. Здійснено порівняльний аналіз моделей стратегічного управління підприємством. Удосконалено методичний підхід оцінки рівня ...
 • Стратегічна конкурентоспроможність підприємства: змістовні імперативи та критерії оцінювання 

  Смолін, Ігор Валентинович; Smolin, Igor V.; Смолин, Игорь Валентинович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Надано узагальнюючу характеристику категорії конкурентоспроможності та ознак конкурентоспроможного підприємства. На основі розгляду дискусійних положень розуміння змісту стратегічної конкурентоспроможності викладено авторську ...
 • Сегментування споживачів нової генерації 

  Сай, Дарія Валеріївна; Say, Daria; Сай, Дарья Валерьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Стаття присвячена дослідженню поведінки споживачів з урахуванням їх когнітивних характеристик. Виокремлено основні ознаки сучасних підходів до класифікації таких споживачів, наголошено на необхідності вивчення постійних ...
 • Оцінювання рівня організації управління підприємством 

  Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, L. A.; Петренко, Людмила Анатольевна; Трейтяк, Марина Михайлівна; Treytyak, M. M.; Трейтяк, Марина Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті здійснено аналіз методичних підходів до оцінювання рівня організації управління підприємством, визначено ряд показників оптимальності ОСУ для аналізу ієрархічної та функціональної структур, а також наведена оцінка ...
 • Теоретичні та практичні аспекти вибору маркетингової товарної стратегії підприємства 

  Наторіна, Альона Олександрівна; Natorina, A.; Наторина, Алёна Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У роботі визначено місце і роль маркетингової товарної стратегії для підприємства. Розглянуто напрямки розвитку товарної стратегії підприємства. Досліджено особливості підвидів маркетингової товарної стратегії. Надано ...
 • Комунікаційне поле управлінської взаємодії в організації 

  Криворучкіна, Олена Володимирівна; Kryvoruchkina, O.; Криворучкина, Елена Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Розкрито архітектуру комунікаційного поля організації, внутрішній контур якого сформований професійними компетенціями та гностичними здібностями суб’єктів управління. Обгрунтовано, що міжособистністна управлінська взаємодія ...
 • Комплексна система стратегічного управління маркетинговими процесами на підприємстві 

  Кічук, Аліна Олегівна; Kichuk, Alina; Кичук, Алина Олеговна; Зюкова, Ірина Олексіївна; Zyukova, Iryna; Зюкова, Ирина Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Для оптимізації маркетингових рішень розроблено комплексну систему стратегічного управління маркетинговими процесами на підприємстві. В межах системи комплексної діагностики конкурентного середовища запропоновановикористання ...
 • Аргументи на користь «жорсткої» вертикальної інтеграції 

  Данніков, Олег Володимирович; Данников, Олег Владимирович; Івасько, Інна Михайлівна; Ivasco, I. M.; Ивасько, Инна Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У результаті проведеного дослідження взаємодії бізнес-суб’єктів в системі управління продажами (на прикладі торгово-посередницьких підприємств), авторами зроблено ряд рекомендацій щодо управління багаторівневими каналами ...
 • Актуальність інвестицій в економічну освіту персоналу для подолання і профілактики кризових ситуацій на підприємстві 

  Скібіцький, Олександр Миколайович; Skibitskiy, O. M.; Скибицкий, Александр Николаевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  Визначено проблеми невідповідності системи науки та освіти сучасним вимогам, що, зокрема, призвело до таких негативних явищ, як: відірваність освіти від практичних реалій; падіння престижу освіти з деяких спеціальностей; ...
 • Становлення та розвиток концепції управління соціальним капіталом підприємства 

  Ліва, Ольга Миколаївна; Liva, O.; Лива, Ольга Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті показано еволюцію соціального капіталу підприємства як економічної категорії. Висвітлено основні теоретичні доробки щодо трактування соціального капіталу провідними вченими та надано авторську концепцію визначення ...
 • Методичні основи національного рейтингу якості управління репутацією 

  Дерев’янко, Олена Георгіївна; Derevianko, O. H.; Деревянко, Елена Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2015)
  У статті висвітлено методичні основи Національного рейтингу якості управління репутацією, запропонованого автором. Оцінюючи зусилля компанії щодо формування репутації, необхідно розрізняти два вектори такої оцінки: ...

View More