Recent Submissions

 • Теоретико-методичні засади технологій навчання економічних дисциплін у системі неперервної освіти 

  Ковальчук, Галина Олександрівна; Kovalchuk, Halyna; Ковальчук, Галина Александровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
 • Глобальні детермінанти розвитку ринків цінних паперів 

  Ананьєв, Микола Юрійович; Ananiev, Mykola; Ананьев, Николай Юрьевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню глобальних детермінант розвитку ринків цінних паперів, їх ідентифікації, оцінці, виявлення новітніх викликів та обґрунтуванню умов і заходів щодо побудови збалансованої ...
 • Фінансове рахівництво у сучасному інформаційному суспільстві: теорія і практика 

  Рязанова, Надія Сергіївна; Ryazanova, Nadiya; Рязанова, Надежда Сергеевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Сформульовано інформаційну концепцію фінансів, що ґрунтується на розумінні інформації як невід’ємному атрибуті, внутрішній об’єктивній властивості фінансових відносин. Вперше в українській фінансовій науці комплексно ...
 • Парадигма локального інноваційного розвитку в економіці ЄС 

  Федірко, Олександр Анатолійович; Fedirko, Oleksandr; Федирко, Александр Анатольевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017)
  У дисертації систематизовано та обґрунтовано методологічні засади новітньої парадигми локального інноваційного розвитку в умовах мережевізації глобальної економіки. Досліджено економічну природу та етапи еволюції ...
 • Система моделей оцінювання рівня продовольчої безпеки регіонів України 

  Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Дисертація присвячена розробці концептуальних положень і системи економіко-математичних моделей оцінювання рівня продовольчої безпеки (ПБ) регіонів України. Спираючись на результати аналізу наукових робіт з проблем моделювання ...
 • Пріоритети розвитку центрального банку в умовах фінансової інтеграції 

  Щеглюк, Максим Сергійович; Shchegliuk, Maksym; Щеглюк, Максим Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
  Дисертація присвячена дослідженню та удосконаленню науково-методичних підходів до визначення понять та функцій центрального банку в умовах фінансової інтеграції, реалізації монетарної політики та оцінювання її впливу на ...
 • Теоретико-методичні засади системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей 

  Дибкова, Людмила Миколаївна; Dybkova, Liudmyla; Дыбкова, Людмила Николаевна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2016-09-26)
  У дисертації здійснено теоретичний аналіз й запропоновано вирішення актуальної наукової проблеми проведення оцінювання результатів навчальної діяльності студентів економічних спеціальностей. Представлену систему оцінювання ...
 • Соціально-психологічні основи формування іміджу суб’єктів спортивної діяльності 

  Позднишев, Євген В’ячеславович; Pozdnyshev, Evgenii Vyacheslavovich; Позднышев, Евгений Вячеславович (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2019)
  Дисертацію присвячено вивченню умов, моделей, технологій та критеріїв успішності формування іміджу суб’єктів спортивної діяльності (ССД): спортсмена, тренера, спортивної команди, спортивних уболівальників.
 • Ринок первинної публічної пропозиції цінних паперів та шляхи його формування в Україні 

  Гладчук, Ксенія Миколаївна; Gladchuk, Kseniya (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014-06)
  У роботі поглиблено теоретичні засади функціонування ринку первинної публічної пропозиції цінних паперів (від англ. initial public offering – ІРО). Удосконалено визначення сутності ІРО і виокремлено його характерні риси. ...
 • Прoфилактика нарушений биoгеoметрическoгo прoфиля oсанки студентoв в прoцессе физическoгo вoспитания 

  Дудко, Михаил Валерьевич; Dudko, Mikhail Valerevich; Дудко, Михайло Валерійович (Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2016)
  Диссертационная работа посвящена разработке и обоснованию технологи профилактики нарушений биогеометрического профиля осанки студентов в процессе физического воспитания. Цель исследования – научно обосновать и разработать ...
 • Коррекция нарушений пространственной организации тела студенток в процессе физического воспитания 

  Мартынюк, Оксана Анатольевна; Martyniuk, Oksana; Мартинюк, Оксана Анатоліївна (Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2011)
  Диссертационная работа посвящена разработке и обоснованию программы коррекции нарушений пространственной организации тела студенток в процессе физического воспитания. Аналитическое изучение проблемы нарушений пространственной ...
 • Розвиток експортного потенціалу підприємства (за матеріалами молокопереробних підприємств України) 

  Петренко, Людмила Анатоліївна; Petrenko, Liudmyla; Петренко, Людмила Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних та практичних засад розвитку експортного потенціалу підприємства. Дослідження побудоване на основі принципів системного та процесного підходу до структуризації ...
 • Адаптивне моделювання стратегії економічного розвитку регіону 

  Кравченко, Тетяна Володимирівна; Kravchenko, Tetiana; Кравченко, Татьяна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016)
 • Формування механізму інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості 

  Савіна, Світлана Станіславівна; Savina, Svitlana; Савина, Светлана Станиславовна (Хмельницький національний університет, 2016)
 • Механізми рекрутування у політико-управлінську еліту України в умовах незалежності 

  Науменко, Ольга Михайлівна; Naumenko, O. M.; Науменко, Ольга Михайловна (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016-11)
  У дисертації розглянуто і систематизовано механізми входження в політико-управлінську еліту української держави періоду незалежності. Проведено аналіз застосування на практиці двох принципів рекрутування – шляхом призначення ...
 • Адміністративно-правові засади легалізації суб’єктів підприємницької діяльності в Україні 

  Сагайдак, Юлія Вікторівна; Sagaydak, Y. V.; Сагайдак, Юлия Викторовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2014)
  У дисертації досліджуються легалізація суб’єктів підприємницької діяльності як предмет правового регулювання, історія адміністративно-правового регулювання відносин легалізації суб’єктів підприємницької діяльності, ...
 • Управління доходами бюджету та напрямки його вдосконалення в Україні 

  Сибірянська, Юлія Володимирівна; Sybirianska, Yuliia (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-04-17)
  Розкрито сутнісні характеристики управління доходами бюджету. Уточнено понятійно-категоріальний апарат, функції та проаналізовано складові управління. Обгрунтовано необхідність і розроблено методику структуризації доходів ...
 • Бюджетний процес та його оптимізація в Україні 

  Жибер, Тетяна Василівна (2006)
  Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, у якій викладений авторський підхід до дослідження бюджету та вказані напрямки вирішення проблемних питань у сфері бюджетування.
 • Теорія інформаційної економіки: зміст і основні суперечності 

  Ніколаєв, Євген Борисович; Nikolajev, Evgen (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-04)
  Дисертація присвячена розгляду теорії інформаційної економіки як концепції, яка вивчає вплив інформації на економічні процеси. Досліджуються зміст основних категорій цієї теорії, історія її становлення, її предмет, особливості ...
 • Залучений капітал у фінансуванні житлового будівництва 

  Заворотній, Роман Ігоревич; Zavorotniy, Roman (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009-12-12)
  Дисертація присвячена проблемам формування фінансових ресурсів загальнобудівельних організацій через додаткове залучення капіталу. Розглянуто сутність поняття «залучений капітал підприємства» та визначено шляхи його ...