Recent Submissions

 • Кодекс етики ведення бізнесу як необхідна форма суспільного договору в процесі розвитку малого та середнього підприємництва 

  Ігнатова, Юлія Володимирівна; Ignatova, Yu. V.; Игнатова, Юлия Владимировна; Рудик, Наталія Василівна; Rudyk, Nataliia; Рудик, Наталия Васильевна (Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2017-09-29)
 • Моделювання динаміки ринку лікарських засобів на прикладі препарату від варикозу 

  Кучер, Павло В.; Kucher, Pavlo; Кучер, Павел В.; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна (Херсонський державний університет, 2020)
  В даній статті розглянуто процес дослідження та економетричного моделювання продажів лікарського препарату від варикозу (назва досліджуваного препарату є умовною – «Вейнер»). Проведено кореляційно-регресійний та ...
 • Про моделювання динаміки портфеля акцій 

  Кулян, Віктор Романович; Kulian, Victor; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна; Коробова, Марина В.; Korobova, Maryna (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016)
  Розглядається задача про побудову математичної моделі оптимального інвестиційного портфеля акцій. Mathematical models of the dynamics of the formation of the market value per share and stock portfolio are constructed ...
 • Алгоритмічні обчислення значень параметрів моделей 

  Кулян, Віктор Романович; Kulian, Victor; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016)
  Розглядається проблема якісного аналізу математичних моделей динаміки інвестицій. Для розроблених математичних моделей формування ринкової вартості однієї акції та портфеля акцій сформульовано задачі та побудовано ...
 • Алгоритм оптимальної диверсифікації портфеля акцій 

  Кулян, Віктор Романович; Kulian, Victor; Юнькова, Олена Олександрівна; Yunkova, Olena; Юнькова, Елена Александровна; Коробова, Марина В.; Korobova, Maryna (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016)
  Розглядається математична задача оптимальної диверсифікації портфеля акцій на основі розв’язання двокритеріальної оптимізаційної задачі. The problem of optimal diversification of the portfolio is considered. Based on ...
 • Завдання щодо інформаційного забезпечення управління сфери соціального захисту населення 

  Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Гопкало, Богдан Сергійович (Національна академія статистики, обліку та аудиту, 2020-10-16)
 • Економіко-математичний аналіз впливу інвестицій на результативність діяльності підприємства 

  Серебреников, В. М.; Serebrenikov, V.; Берідзе, Тетяна Михайлівна; Beridze, T. M.; Череп, А. В.; Cherep, А.; Бараник, Зоя Павлівна; Baranik, Zoya; Бараник, Зоя Павловна; Лохман, Н. В.; Lokhman, N.; Швець, Ю. О.; Shvets, Yu. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2020)
  Мета. Дослідження впливу інвестицій на чистий дохід шляхом застосування багатофакторних регресійних моделей діяльності підприємства Запоріжжя. Методика. На основі економетричного аналізу розроблено і застосовано методику, що ...
 • Цифровий імператив трансформації діяльності університетів 

  Лук’яненко, Дмитро Григорович; Lukianenko, Dmitro; Лукьяненко, Дмитрий Григорьевич; Мозгаллі, Ольга Петрівна; Мозгалли, Ольга Петровна; Лук’яненко, Ольга Дмитрівна; Lukianenko, Olga; Лукьяненко, Ольга Дмитриевна; Дворник, І. В.; Dvornyk, I.; Орєхов, М. О.; Oriekhov, M. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2020)
  Для останнього десятиліття притаманні феноменальні науковотехнологічні зрушення, відбувається наддинамічна цифрова трансформація бізнесу, мережевізація економіки і суспільства. Актуальним стає методологічний формат дослідження ...
 • Вейвлет аналіз у галузі захисту інформації 

  Серденко, Таісія Володимирівна; Serdenko, T. V.; Серденко, Таисия Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті наведено огляд сучасних методів захисту інформації, для реалізації яких використовується вейвлет-перетворення сигналів. Основна область застосування вейвлетних перетворень — аналіз та обробка сигналів, нестаціонарних ...
 • Моделювання сценаріїв стрес-тестування ринкового ризику методами векторно-регресійного аналізу 

  Піскунова, Олена Валеріївна; Piskunova, Olena; Пискунова, Елена Валерьевна; Водзянова, Наталія Костянтинівна; Vodzyanova, N. K.; Водзянова, Наталия Константиновна; Панченко, К. С.; Panchenko, K. S. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У сучасній банківській діяльності стрес-тестування набуває вагомої ролі як обов’язковий інструмент ризик-менеджменту. Одним із найважливіших етапів стрес-тестування є побудова шокових сценаріїв, які з одного боку мали ...
 • Аналіз стратегій приймального користувацького тестування інформаційних систем 

  Корзаченко, Ольга Володимирівна; Korzachenko, O. V.; Корзаченко, Ольга Владимировна; Міщенко, Д. С.; Mishchenko, D. S. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Стаття присвячена дослідженню стратегій приймального користувацького тестування — остаточне тестування інформаційної системи, яке виконується спільно з кінцевим користувачем або клієнтом для того, щоб перевірити, чи ...
 • Еволюція моделей прийняття рішень: від класичної політекономії до біхевіористської економіки 

  Корзаченко, Ольга Володимирівна; Korzachenko, O. V.; Корзаченко, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті досліджено еволюцію моделей прийняття рішень у класичній політекономії, неокласичній економіці та біхевіористській (поведінковій) економіці. Встановлено, що в основі економічного вибору лежить певна теорія ...
 • Алгоритм функціонування інтелектуальної банківської системи 

  Кисіль, Тетяна Миколаївна; Kysil, Tetiana; Кисиль, Татьяна Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У даній статті розглянуто алгоритм функціонування інтелектуальної системи прогнозування оцінки ймовірності банкрутства банківських установ на основі динамічної нормативно-індексної моделі. Запропонований автором адаптований ...
 • Аналіз достовірності інформації щодо пандемії COVID-19 в Україні (на прикладі світових агрегаторів даних) 

  Камінський, Олег Євгенович; Kaminsky, Oleg; Каминский, Олег Евгеньевич; Поліїт, Д. Г.; Poliyit, D. G. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Вплив пандемії COVID-19 на економічну діяльність в основному зумовлений зменшенням витрат для осіб з вищими доходами через проблеми зі здоров’ям, що, в свою чергу, впливає на підприємства, які обслуговують багатих, і в ...
 • Системний аналіз загроз соціокібернетичної безпеки в умовах пандемії 

  Джалладова, Ірада Агаєвна; Dzhalladova, Irada; Джалладова, Ирада Агаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Метою роботи є системний аналіз логічних, структурних зв’язків між різними загрозами соціокібернетичної безпеки. При чому включаємо в розгляд широкий спектр різних складових, різних розумінь соціокібернетичної безпеки: ...
 • Про одну з ситуаційних моделей управління інформаційною безпекою підприємства 

  Бєгун, Анатолій Володимирович; Biehun, Anatolii; Бегун, Анатолий Владимирович; Осипова, Ольга Ігорівна; Osipova, Olga; Осипова, Ольга Игоревна; Урденко, О. Г.; Urdenko, O. G. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Теорія управління інформаційною безпекою економічних систем створила багато ефективних механізмів швидкого і точного вибору управляючих дій на об’єкт за даними його стану. До найважливіших серед них слід віднести концепцію ...
 • Математичне моделювання рекламного просування веб-проекту 

  Агутін, Михайло Михайлович; Agutin, M. M.; Агутин, Михаил Михайлович; Дем’яненко, Володимир Віталійович; Demyanenko, V. V.; Демьяненко, Владимир Витальевич; Потапенко, Сергій Дмитрович; Potapenko, Sergiy; Потапенко, Сергей Дмитриевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Стаття присвячена актуальним питанням моделювання рекламного просування веб-проекту методами пошукової оптимізації, контекстної реклами та проведення цільових рекламних кампаній. Розглянуто підходи щодо методів рекламного ...
 • Системний аналіз як інструмент прийняття управлінських рішень в бізнесі 

  Щедріна, Олена Іванівна; Shchedrina, Olena; Щедрина, Елена Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Управлінське рішення є одним з основних засобів управління. В умовах динамічного зовнішнього і внутрішнього середовища управлінські рішення повинні прийматися швидко. При цьому особливо актуальним становиться проблема ...
 • Технологія Blockchain в системі захисту інформації 

  Четверіков, І. О.; Chetverikov, I. O.; Петренко, А. І.; Petrenko, A. I. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Незважаючи на постійне удосконалення технологій захисту даних і створення нових засобів, їх вразливість у сучасних умовах не тільки не зменшується, а й постійно зростає. Це пов’язано з тим, що зловмисники завжди знаходяться ...
 • Захист корпоративної інформації на мобільних пристроях 

  Толюпа, Сергій Васильович; Toliupa, S. V.; Толюпа, Сергей Васильевич; Пархоменко, Іван Іванович; Parkhomenko, I. I.; Пархоменко, Иван Иванович; Кириленко, А. І.; Kyrylenko, A. I.; Вадис, К. А.; Vadis, K. A. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  Захист мобільних пристроїв важливий, як і захист будь-яких інших пристроїв. Число шкідливих програм, веб-сайтів і фішингових атак, націлених на мобільні телефони, зростає з кожним днем. На мобільних пристроях може зберігатися ...

View More