Recent Submissions

 • Аналіз факторів впливу на обсяги світової торгівлі 

  Сташис, Римантас; Stašys, Rimantas; Тананайко, Тетяна С.; Tananaiko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  В умовах глобалізації торговельної системи, яка набула безпрецедентних темпів, міжнародна торгівля стає все більше лібералізованою через зниження тарифів, яке відбувається в рамках преференційних режимів, спрощення ...
 • Тенденції та перспективи імплементації концепції сталого розвитку в міжнародній логістиці 

  Сандул, Марія Станіславівна; Sandul, Mariia; Сандул, Мария Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті досліджено проблематику впливу глобального мегатренду екологізації на міжнародну логістичну діяльність. Визначено, що впровадження екологічно сприятливих рішень у діяльності міжнародних логістичних компаній ...
 • Моделювання рівня поширеності недоїдання в регіонах та їх продовольча безпека 

  Раманаускас, Юлюс; Ramanauskas, Julius; Білецька, Іванна І.; Biletska, Ivanna I. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Протягом останнього століття серед загроз, викликів і проблем, що постають перед людством, зростає вагомість тих, вирішення яких лежить у площині системи інтересів світового співтовариства в цілому, вимагає узгодження ...
 • Компаративний аналіз торговельно-економічних показників пострадянських країн 

  Паєвська, Олена О.; Paevskaya, Olena (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  У статті проаналізовано основні торговельно-економічні показники пострадянських країн: обсягові (кількість укладених регіональних торговельних угод, обсяги прямих іноземних інвестицій), інтенсивності (ВВП на душу населення, ...
 • Проблеми та механізми ефективності функціонування СОТ 

  Тананайко, Тетяна С.; Tananaiko, Tetiana (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  В умовах сьогодення багатостороння система перебуває в нестабільному стані: торговельні війни між глобальними економічними лідерами, зростання випадків неправомірного застосування тарифних і нетарифних заходів торговельного ...
 • Проблематика використання експортного потенціалу пострадянських країн 

  Радзявічюс, Гедімінас; Radzevicius, Gediminas; Циганкова, Тетяна Михайлівна; Tsygankova, Tetiana; Цыганкова, Татьяна Михайловна; Паєвська, Олена О.; Paievska, O. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Здійснено компаративний аналіз експортних потенціалів пострадянських країн, виокремлено та класифіковано основні фактори поглиблення проблеми їх використання. Проаналізовано показник невикористаного експортного потенціалу ...
 • Інструменти інноваційного реформування національної системи митного регулювання 

  Іринчина, Інна Борисівна; Irynchyna, Inna; Иринчина, Инна Борисовна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Статтю присвячено науково-практичному обґрунтуванню інноваційних інструментів митного регулювання реалізації національних економічних інтересів. Реформування національної системи митного регулювання за необхідності ...
 • Кооперативи та кластери в органічному секторі: світовий досвід 

  Галнайтите, Аісте; Galnaitytė, Aistė; Наміотко, Вірджинія; Namiotko, Virginia; Овчаренко, Анна; Ovcharenko, Anna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  У статті розглянуто та розкрито міжнародний досвід функціонування кооперативів і кластерів в органічному секторі із визначення переваг і мотивів таких форм об’єднання, враховуючи специфіку торгівлі органічною агропродовольчою ...
 • Інноваційна діяльність вітчизняних підприємств у період структурної кризи як метод забезпечення їх конкурентоспроможності 

  Unknown author (Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО, 2015)
  Розглянуто інноваційний розвиток підприємств як пріоритетний напрям економіки держави. Здійснено оцінку динаміки витрат на виконання наукових та науково-технічних робіт, кількість інноваційних підприємств, обсяги чистого ...
 • Підвищення експортного потенціалу України як передумова досягнення цілей регіональної торговельно-економічної співпраці 

  Лиськова, Леся Миколаївна; Lyskova, Lesya; Лыськова, Леся Николаевна (Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО, 2014)
  Розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття експортного потенціалу. Виокремлено основні чинники впливу на формування експортного потенціалу України на сучасному етапі. Наголошено на пріоритетності регіональної ...
 • Інноваційний потенціал євроінтеграції України 

  Лиськова, Леся Миколаївна; Lyskova, Lesya; Лыськова, Леся Николаевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008-03-15)
  Дисертація присвячена дослідженню теоретичних засад і практичних механізмів та інструментів формування і реалізації інноваційного потенціалу євроінтеграції України. Досліджено теоретичні основи сучасних процесів міжнародної ...
 • Determinants of formation and development of international e-commerce 

  Yatsenko, Olga; Яценко, Ольга Миколаївна; Яценко, Ольга Николаевна; Dmytriyeva, N. О.; Дмитрієва, Н. О.; Дмитриева, Н. А. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018)
  In this article the authors have considered and summarized results of previous scientific studies as well as some actual events and issues of comprehensive evaluation of determinants and factors of influence in particular ...
 • Гуманізація глобальної економіки внаслідок соціальної відповідальності економіки здоров’я трансформативних держав 

  Іринчина, Інна Борисівна; Irynchyna, Inna; Иринчина, Инна Борисовна; Іринчин, Г. В.; Irynchyn, H. V. (Міжнародний гуманітарний університет, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2016)
  Досліджено проблематику формування ефективної глобальної економічної системи внаслідок запровадження принципів соціальної відповідальності у комунікаціях суб’єктів ринку національних економік. Наголошується на першочерговості ...
 • Глобальна торговельна інтеграція на ринку здоров'я за сприяння комунікативної платформи ISPOR 

  Іринчина, Інна Борисівна; Irynchyna, Inna; Иринчина, Инна Борисовна (Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, 2018)
  Матеріал статті розкриває проблематику глобальної торговельної інтеграції на прикладі сфери охорони здоров’я. Пропонується започаткування нового формату, нового виміру функціонування національних систем охорони здоров’я у ...
 • Екологічні пріоритети маркетингу глобальних компаній 

  Євдоченко, Олена Олександрівна; Yevdochenko, Olena; Евдоченко, Елена Александровна; Чала, Н. В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015-11)
 • Екологічна домінанта розвитку міжнародного маркетингу 

  Циганкова, Тетяна Михайлівна; Tsygankova, Tatyana; Цыганкова, Татьяна Михайловна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015-11)
 • Пріоритетні напрями екологізації маркетингової діяльності глобальних компаній 

  Євдоченко, Олена Олександрівна; Yevdochenko, Olena; Евдоченко, Елена Александровна; Чала, Н. В. (Національний гірничий університет, 2015-11)
  Враховуючи тенденції посилення глобалізації економічних процесів,міжнародної конкуренції та зростання екологічної обізнаності споживачів, сьогодні завоювати певні сегменти ринку та втримати власні позиції глобальним компаніям ...
 • Сучасні особливості та стратегічні пріоритети двостороннього співробітництва України з Китаєм 

  Євдоченко, Олена Олександрівна; Yevdochenko, Olena; Евдоченко, Елена Александровна (Чернігівський національний технологічний університет, 2015)
  В статті на основі аналізу показників торговельно-економічного розвитку та узагальнення еволюції та особливостей сучасного етапу двосторонніх відносин України з Китаєм обґрунтовано стратегічні пріоритети двостороннього ...
 • Сучасні напрями екологізації маркетингової діяльності ТНК 

  Євдоченко, Олена Олександрівна; Yevdochenko, Olena; Евдоченко, Елена Александровна; Чала, Н. В.; Chala, N. V. (Чернігівський національний технологічний університет, 2015)
  У статті визначено основні напрями екологізації маркетингової діяльності транснаціональних корпорацій, узагальнено інструментарій та технології екологічного маркетингу, які застосовуються при розробці товару, його виробництві, ...
 • Міжнародні організації у формуванні торговельної інтеграції 

  Євдоченко, Олена Олександрівна; Yevdochenko, Olena; Евдоченко, Елена Александровна; Ткаченко, О. А.; Tkachenko, O. A. (Чернігівський національний технологічний університет, 2016)
  У статті узагальнено чинники, які суттєво вплинули навиникнення та еволюцію міжнародних організацій, наведено класифікацію останніх. Досліджено роль міжнародних організацій у процесах торговельної інтеграції країн з різним ...

View More