Recent Submissions

 • Суперечності розвитку корпоративної бізнес-свідомості в економіці знань 

  Приймак, Василь М.; Pryimak, V.; Приймак, Василий; Романишин, Володимир Орестович; Romanyshyn, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018)
  У статті узагальнено та систематизовано концептуальні складові сучасної корпоративної бізнес-свідомості. Визначено комплекс професійних компетентностей сучасного фахівця відповідно до КМорієнтованої парадигми розвитку ...
 • Посилення міждисциплінарних зв’язків корпоративних фінансів і корпоративного управління у підготовці студентів 

  Романишин, Володимир Орестович; Romanyshyn, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2018)
  У статті досліджено сутність вартісно-орієнтованого управління підприємством, як основу сучасних корпоративних фінансів, і корпоративного управління та їх взаємозв’язки. Обґрунтовано запровадження вартісно-орієнтованого ...
 • Ринок боргових зобов’язань як альтернативне джерело фінансування підприємств в Україні 

  Романишин, Володимир Орестович; Romanyshyn, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович; Булавинець, Олександр В.; Bulavynets, Oleksandr; Булавинец, Александр В. (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2014)
  У статті показано роль боргових зобов’язань у позиковому фінансуванні підприємств. Досліджено стан вітчизняного ринку таких зобов’язань. Розкрито переваги залучення капіталу шляхом емісії облігацій порівняно з банківським ...
 • Нагромадження капіталу у забезпеченні інноваційного розвитку економіки України 

  Романишин, Володимир Орестович; Romanishin, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович (Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2017)
  Предметом дослідженням є теоретичні аспекти визначення місця і ролі нагромадження капіталу у забезпеченні інноваційного розвитку економіки України. Метою статті є обґрунтування особливостей нагромадження капіталу у ...
 • Активізація кредитування суб`єктів малого та середнього підприємництва в Україні 

  Романишин, Володимир Орестович; Romanishin, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович; Уманців, Галина Вікторівна; Umantsiv, Нalyna; Уманцив, Галина Викторовна; Сясько, І. В.; Sias'ko, I. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2018)
  Проаналізовано стан кредитування суб'єктів малого та середнього підприємництва. Розглянуто домінанти формування програм кредитування в Україні. Розкрито світовий досвід кредитування малих та середніх підприємств. Визначено ...
 • Інноваційна діяльність за умов кризи та її вплив на конкурентоспроможність вітчизняних підприємств 

  Романишин, Володимир Орестович; Romanyshyn, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович; Свідерська, Інна Миколаївна; Sviderska, Inna; Свидерская, Инна Николаевна (Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2018)
  Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів формування інноваційної діяльності підприємств за умов кризи національної економіки. Метою статті є обґрунтування особливостей формування ...
 • Трансформація вартості підприємства в умовах становлення економіки знань 

  Романишин, Володимир Орестович; Romanyshyn, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович; Уманців, Галина Вікторівна; Umantsiv, Нalyna; Уманцив, Галина Викторовна (Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2019)
  Глибинні зміни в інформаційному суспільстві детермінуються зростанням ролі знань та інформації як ресурсів, що характеризуються здатністю швидко втрачати актуальність, невичерпністю, а у разі виключної унікальності – ...
 • Інноваційна діяльність підприємств в умовах глобалізаційних трансформацій 

  Приймак, Василь; Pryimak, V.; Приймак, Василий; Романишин, Володимир Орестович; Romanyshyn, V.; Романишин, Владимир Орестович (Київський національний торговельно-економічний університет, 2019)
  Досліджено стан інноваційної діяльності національних підприємств, основні тенденції і структуру джерел фінансування інноваційної діяльності. Виявлено динаміку відставання розвитку наукоємних виробництв у національній ...
 • Фінансова стратегія та її роль у забезпеченні стійкого розвитку підприємства 

  Романишин, Володимир Орестович; Romanyshyn, V.; Романишин, Владимир Орестович; Бернацька, А. О.; Bernatska, A. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, Товариство з обмеженою відповідальністю "ДКС Центр", 2020)
  У статті досліджено сутність фінансової стратегії та її роль у системі стратегічного управлін ня підприємством. Визначено головні завдання та функції фінансової стратегії підприємства. Проведено узагальнення етапів ...
 • Навчання другої іноземної мови в немовних закладах вищої освіти: сучасні виклики 

  Машкова, Інна Миколаївна; Mashkova, Inna; Машкова, Инна Николаевна; Лещенко, Любов Павлівна; Leshchenko, Liubov; Лещенко, Любовь Павловна; Бєлякова, Ольга Володимирівна; Bieliakova, Olha; Белякова, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  У статті аналізуються сучасні виклики, з якими стикаються викладачі та студенти в процесі навчання другої іноземної мови в немовних закладах вищої освіти. Визначено роль методичних принципів, зокрема комунікативної, ...
 • Навчання академічного письма англійською мовою 

  Щукіна, Емма Іванівна; Shchukina, Emma; Щукина, Эмма Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  Стаття присвячена навчанню академічного письма у немовних вищих навчальних закладах, розглянуто типові труднощі навчання академічного письма, типи та структура есе. This article is devoted to the issue of teaching academic ...
 • Сучасний стан пенсійної реформи України 

  Димніч, Ольга Володимирівна; Dymnich, Olha; Дымнич, Ольга Владимировна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Нинішній етап розвитку України характеризується складним комплексом зовнішніх і внутрішніх викликів, які спровокували в країні глибоку економічну кризу, призвели до серйозного погіршення рівня життя населення, загострили ...
 • Modeling the segment interactions of Ukraine’s financial market 

  Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Олександрівна; Примостка, Людмила Александровна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна; Kulish, Ganna; Куліш, Ганна Петрівна; Кулиш, Анна Петровна; Nikitin, Andrii; Нікітін, Андрій Валерійович; Никитин, Андрей Валерьевич; Shevaldina, Valentyna; Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Шевалдина, Валентина Геннадьевна (LLC «Consulting Publishing Company «Business Perspectives», 2020)
  This study is devoted to assessing the level of individual segments interconnectedness within the financial market of Ukraine (FMU) and their dynamics in uncertain conditions. The methodology of the systematic approach ...
 • Державний сектор економіки України: сучасний стан та перспективи розвитку 

  Майстер, Анна Володимирівна; Maister, Anna; Майстер, Анна Владимировна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Метою дослідження є аналіз поточного стану державного сектору економіки України та визначення ключових перспектив його розвитку. Методологія. Для вирішення поставлених завдань у статті використано ...
 • Регулювання процесів концентрації в банківській системі України 

  Суторміна, Катерина Миколаївна; Sutormina, Kateryna; Сутормина, Екатерина Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018-11-21)
  Мета дослідження. Поглиблення теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо заходів державного регулювання процесів концентрації в банківській системі України. Методологія. Використано абстрактно-логічний ...
 • Динамічна модель циклічного розвитку економіки: монетарний трансмісійний механізм 

  Чершнев, Юрій Вікторович; Chershnev, Yurii; Чершнев, Юрий Викторович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Дослідження динамічного взаємозв’язку між товарним та грошовим ринками через вплив монетарного трансмісійного механізму. Виявлення особливостей трансформації та ключових чинників монетарних передавальних ...
 • Застава в інвестиційному кредитуванні: світовий досвід та вітчизняна практика 

  Смірнова, Ольга Олегівна; Smirnova, Olga; Смирнова, Ольга Олеговна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Метою дослідження є розгляд теоретичних та методичних аспектів забезпечення банківських кредитів заставою та розробка рекомендацій щодо вдосконалення використання даного інструменту, як інструменту ...
 • Ризики банківського кредитування в Україні: чинники, реалії та напрямки удосконалення управління 

  Охрименко, Ірина Борисівна; Okhrymenko, Iryna; Охрименко, Ирина Борисовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Метою дослідження є аналіз реального рівня ризиків банківського кредитування в Україні, визначення їх основних чинників та надання рекомендацій щодо удосконалення управління ризиками кредитування в ...
 • Світові тенденції проектного фінансування інфраструктури 

  Ляхова, Олена Олександрівна; Liakhova, Olena; Ляхова, Елена Александровна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Метою статті є розробка методологічних засад проектного фінансування інфраструктурних проектів на принципах державно-приватного партнерства та практичних підходів у використанні даного механізму. Методологія. ...
 • Вдосконалення фінансування вищої освіти в Україні 

  Малік, Євгенія Олександрівна; Malik, Yevgeniya; Малик, Евгения Александровна; Білінець, Марина Юріївна; Bilinets, Marina (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2018)
  Мета дослідження. Дослідження проведене з метою дослідження сучасного стану вищої освіти в Україні та пошук можливих альтернативних джерел її фінансування. Методологія. Розглянуто сучасні тренди розвитку вищої освіти в ...

View More