Recent Submissions

 • Оцінка впливу макроекономічних факторів на рівень доларизації в Україні 

  Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Кот, Вікторія Вікторівна; Kot, Viktoriya; Кот, Виктория Викторовна (Харківський національний економічний університет, 2017)
  Цілі статті полягають у виявленні причинно-наслідкових залежностей між макроекономічними детермінантами та рівнем доларизації в Україні, а також у визначенні заходів дедоларізації. Розкрито передумови, причини та наслідки ...
 • Кластерізация українськіх банків в координатах «бізнес-модель - фінансова стійкість» 

  Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Бричка, С. М.; Brychka, S. M. (Global Science Center LP, 2017)
  Перехід до макропруденційного нагляду передбачає перехід до ризик-орієнтованого нагляду з урахуванням специфіки бізнес-моделі банків, що визначає актуальність дослідження. Надано типологізацію типів бізнес-моделей банків. ...
 • Процес розгортання кризи ліквідності банківської системи в циклічних умовах 

  Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Громницька, Ірина Юріївна; Hromnytska, lryna; Громницкая, Ирина Юрьевна (Харківський національний економічний університет, 2018)
  Мета статті полягає у виявленні індикаторів ідентифікації та процесу розгортання кризи ліквідності, а також визначення шляхів попередження кризових явищ ліквідності в умовах циклічного розвитку фінансового ринку. Узагальнено ...
 • Розвиток системи страхування депозитів в Україні 

  Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Татарікова, Ганна С.; Tatarikova, Hanna (Львівська економічна фундація, 2020)
  У статті досліджено теоретичні та прикладні аспекти формування системи страхування депозитів в Україні. За результатами критичного аналізу категоріального апарату уточнено наукові підходи щодо розуміння поняття «страхування ...
 • Вплив форм консолідації на зростання вартості банків 

  Примостка, Людмила Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Литвиненко, Олексій Костянтинович; Lytvynenko, Oleksii (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2020)
  Мета статті полягає у дослідженні вартості банків та управління нею під час консолідації з метою виявлення взаємозв’язку між формою консолідації та зростанням вартості банку. Систематизовано й узагальнено основні форми ...
 • Фінансові інновації̈ в управлінні кліматичними ризиками 

  Краснова, Ірина Вікторівна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ирина Викторовна; Примостка, Олена Олександрівна; Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Александровна; Шевалдіна, Валентина Геннадіївна; Shevaldina, Valentyna; Шевалдина, Валентина Геннадьевна (Artmedia24, 2021)
  У статті розглянуто доцільність управління кліматичними ризиками шляхом подальшого розвитку соціально відповідального інвестування (ESG), наведено способи трансформації кліматичних ризиків у фінансовий ризик та запропоновано ...
 • Integrated evaluation of financial inclusion in Ukraine 

  Prymostka, Lyudmila Oleksandrivna; Примостка, Людмила Олександрівна; Примостка, Людмила Александровна; Krasnova, Iryna; Краснова, Ірина Вікторівна; Краснова, Ирина Викторовна; Prymostka, Olena; Примостка, Олена Олександрівна; Примостка, Елена Александровна; Biloshapka, Viktoria; Білошапка, Вікторія Степанівна; Белошапка, Виктория Степановна; Lavreniuk, A.; Лавренюк, А. В. (Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2021)
  Low level of financial literacy and coverage of the population with banking services is one of the urgent problems of Ukrainian society. Methodical approaches to a comprehensive integrated assessment of the level of ...
 • Формування позитивної мотивації майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю до міжкультурної комунікації на заняттях з фахової іноземної мови 

  Ходакевич, Ольга Георгіївна; Khodakevych, Olha; Ходакевич, Ольга Георгиевна; Мендрух, Юлія Михайлівна; Mendrukh, Yuliia; Мендрух, Юлия Михайловна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  статті досліджуються основні етапи та найбільш ефективні прийоми формування позитивної мотивації майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю до міжкультурної комунікації на заняттях з фахової іноземної мови. Головна ...
 • Використання IT-технологій у контексті розвитку міжкультурного діалогу іноземною мовою засобами віртуального середовища 

  Тинний, Вадим Іванович; Tynnyi, Vadym; Тынный, Вадим Иванович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  У статті досліджені особливості розвитку міжкультурної комунікації в процесі вивчення іноземної мови з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, ресурсів середовища Інтернет в умовах глобалізації. The ...
 • Викладання фахової іноземної мови. Міждисциплінарні зв’язки 

  Остапенко, Ельвіра Олексіївна; Ostapenko, Elvira; Остапенко, Эльвира Алексеевна; Мендрух, Юлія Михайлівна; Mendrukh, Yuliia; Мендрух, Юлия Михайловна; Ходакевич, Ольга Георгіївна; Khodakevych, Olha; Ходакевич, Ольга Георгиевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
 • Писемне спілкування у викладанні англійської мови фахового спрямування 

  Овчіннікова, Олена Іванівна; Ovchinnikova, Olena; Овчинникова, Елена Ивановна; Бергер, Лариса Станіславівна; Berger, Larysa; Бергер, Лариса Станиславовна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  Стаття присвячена значенню навчання писемного спілкування в процесі викладання англійської мови за фаховим спрямуванням. Автори концентрують увагу на інноваційних методах викладання ділової комунікації як складову міжкультурної ...
 • Актуальність підвищення мотивації для оволодіння іноземною мовою професійного спрямування студентами-економістами в сучасних умовах змішаного навчання 

  Машкова, Інна Миколаївна; Mashkova, Inna; Машкова, Инна Николаевна; Бєлякова, Ольга Володимирівна; Bieliakova, Olha; Белякова, Ольга Владимировна; Іщенко, Тамара Миколаївна; Ishchenko, Tamara; Ищенко, Тамара Николаевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  статті аналізуються сучасні виклики, що постають перед викладачами, метою яких є підвищення мотивації студентів в процесі навчання іноземної мови в немовних закладах вищої освіти в умовах змішаного навчання. Визначено роль ...
 • Міжкультурна комунікація у курсі англійської мови для студентів економічних спеціальностей: глобалізований чи деглобалізований формат 

  Максименко, Оксана Олексіївна; Maksymenko, Oksana; Максименко, Оксана Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  Стаття висвітлює проблему міжкультурної комунікації в сучасних глобалізаційних умовах у курсі англійської мови для студентів економічних спеціальностей. Представлено особливості культури англомовних середовищ кількох ...
 • Міжкультурна комунікація в умовах глобалізації вищої освіти в Україні 

  Кузнецова, Оксана Олегівна; Kuznietsova, Oksana; Кузнецова, Оксана Олеговна; Коломийцева, Аліна Олегівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  У даній роботі розглядається сутність, проблеми та шляхи вдосконалення міжкультурної комунікації в процесі здобуття вищої освіти, зокрема мовної, яка останні роки перебуває в умовах глобалізації. This paper considers the ...
 • Теоретичні аспекти комунікативної компетентності майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю 

  Мендрух, Юлія Михайлівна; Mendrukh, Yuliia; Мендрух, Юлия Михайловна; Ходакевич, Ольга Георгіївна; Khodakevych, Olha; Ходакевич, Ольга Георгиевна; Остапенко, Ельвіра Олексіївна; Ostapenko, Elvira; Остапенко, Эльвира Алексеевна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-04)
  У статті досліджено різні підходи до визначення комунікативної компетентності, розглянуто її структуру та запропоновано компоненти комунікативної компетентності майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю. The article ...
 • Підходи європейської комісії до оцінювання стратегій смарт-спеціалізації в регіонах України 

  Поліщук, Євгенія Анатоліївна; Polishchuk, Yevheniia; Полищук, Евгения Анатольевна; Романченко, Тетяна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено теоретичні та організаційні аспекти підготовки стратегій смарт-спеціалізації в регіонах України та критерії їх оцінювання Європейською Комісією. The theoretical and organizational aspects of preparation of smart ...
 • Роль малого та середнього бізнесу у сприянні інноваційного розвитку регіону 

  Сушкова, Олена; Осадчий, Євгеній Сергійович; Osadchiy, Evgeniy; Осадчий, Евгений Сергеевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Досліджено теоретично-практичні аспекти реалізації програм інноваційного розвитку регіону, визначена роль малих та середніх підприємств у створенні інноваційної екосистеми регіону. The authors of the thesis investigated ...
 • Prior assessment of credit solvency for SMEs’ projects with nonstandard cash flows 

  Onikiienko, Sergii; Онікієнко, Сергій Володимирович; Оникиенко, Сергей Владимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  This research proposes a new theoretical approach to the assessment of credit solvency for SMEs’ projects with nonstandard cash flows based on the principles of value-based management allowing to use internal rate of return ...
 • Financial mechanisms for SME support the pandemic crisis: European experience 

  Ivashchenko, Alla; Іващенко, Алла Іванівна; Иващенко, Алла Ивановна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Mechanisms of financial support for small and medium-sized businesses due to the Covid-19 pandemic crisis in European countries are analysed. Проаналізовано механізми фінансової підтримки малого і середнього бізнесу ...
 • Перспективи smart-спеціалізації у Київській області 

  Красножон, Світлана Володимирівна; Krasnozhon, Svitlana Vladimirovna; Красножон, Светлана Владимировна; Чермянін, Антон (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2021-03)
  Розглянуто основні положення та напрямки smart-спеціалізації, виявлено та надано характеристику перспективам реалізації smart-спеціалізації у Київській області. The article examines the main positions and directions of ...

View More