Recent Submissions

 • Управління прибутком підприємства 

  Поддєрьогін, Анатолій Микитович; Poddyerohin, Anatoliy; Поддерёгин, Анатолий Никитович; Джуфер, Д. Б.; Dzhufer, D. B. (Університет державної фіскальної служби України, 2019)
  У статті розглянуто сутність прибутку як економічної категорії, основні завдання щодо його формування, розподілу і використання, систематичний підхід до управління прибутком, структурно-логічну схему формування прибутку, ...
 • Оцінка рівня розвитку національного людського капіталу в Україні 

  Притуляк, Наталія Миколаївна; Prytulyak, Nataliya Mykolaivna; Притуляк, Наталия Николаевна (Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2017)
  Досліджено стан і тенденції змін людського капіталу як стратегічного ресурсу України. Виявлено проблеми від втрат національного людського капіталу, пов’язаних з негатив! ною демографічною ситуацією, падінням рівня освіти, ...
 • Оцінка рівня розвитку національного людського капіталу в Україні 

  Притуляк, Наталія Миколаївна; Prytulyak, Nataliya Mykolaivna; Притуляк, Наталия Николаевна (Видавничий дім «Академперіодика» НАН України, 2017)
  Досліджено стан і тенденції змін людського капіталу як стратегічного ресурсу України. Виявлено проблеми від втрат національного людського капіталу, пов’язаних з негативною демографічною ситуацією, падінням рівня освіти, ...
 • Інтегрована звітність – інформаційний ресурс відображення вартості компанії 

  Притуляк, Наталія Миколаївна; Prytuliak, Nataliy; Притуляк, Наталия Николаевна; Кінах, Ірина Ігорівна (ТОВ "Міжнародний бізнес центр", 2018)
  У статті визначена сутність, мета і значення інтегрованої. Крізь призму бізнес-процесів, пов’язаних із використанням всіх видів капіталу, досліджені можливості інтегрованої звітності у розкритті інформації про спроможність ...
 • Корпоративна нефінансова звітність як інформаційна складова соціально відповідального інвестування 

  Притуляк, Наталія Миколаївна; Prytulyak, Nataliya Mykolaivna; Притуляк, Наталия Николаевна; Гончаренко, О. Е.; Honcharenko, O. (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2018)
  Розглянуто сутність та значення соціально-екологічної інформації. Визначені причини виникнення, основні характеристики, види та показники нефінансової звітності, яка є дієвим інструментом управління корпоративною соціальною ...
 • Корпоративна культура: її вплив на фінансові результати та розвиток бізнесу 

  Притуляк, Наталія Миколаївна; Prytulyak, Nataliya Mykolaivna; Притуляк, Наталия Николаевна; Боярчук, А. І.; Boyarchuk, A. I. (Державний Науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, 2019)
  Метою написання стàтті є дослідження економічної сутності та особливостей корпоративної культури, комплексу її параметрів, а також механізмів впливу останніх на економічну ефективність та перспективи розвитку бізнесу. The ...
 • Українська класична школа публічних фінансів 

  Опарін, Валерій Михайлович; Oparin, Valerii; Опарин, Валерий Михайлович; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor; Федосов, Виктор Михайлович; Юхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2015)
  Ця стаття є другою в тріаді публікацій, присвячених національній науковій школі фінансів, її сутності, місцю і ролі в світовій економічній думці. В ній проаналізовано погляди представників української класичної ...
 • Сучасна українська наукова школа публічних фінансів 

  Опарін, Валерій Михайлович; Oparin, Valerii; Опарин, Валерий Михайлович; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor; Федосов, Виктор Михайлович; Юхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2015)
  Ця стаття завершує цикл публікацій, присвячених дослідженню наукових шкіл фінансів в Україні. У ній висвітлено питання ґенези, становлення й розвитку сучасної наукової школи публічних фінансів, сформованої на базі кафедри ...
 • Домінанти та пріоритети фінансового вирівнювання в Україні 

  Опарін, Валерій Михайлович; Oparin, Valerii; Опарин, Валерий Михайлович (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2015)
  У статті досліджено теоретичні засади та практичні проблеми вирівнювання фінансового потенціалу адміністративно-територіальних утворень і населених пунктів із метою забезпечення збалансованого розвитку України. Визначено ...
 • Домінанти теорії публічних фінансів у науковій школі КНЕУ 

  Опарін, Валерій Михайлович; Oparin, Valerii; Опарин, Валерий Михайлович; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor; Федосов, Виктор Михайлович (Український інститут розвитку фондового ринку, 2016)
  В статті досліджується становлення та сучасний розвиток дослідження публічних фінансів у науковій школі КНЕУ. Аналізуються фактори зародження школи публічних фінансів та роботи її провідних фахівців. Значна увага приділяється ...
 • Публічні фінанси: ґенеза, теоретичні колізії та практична концептуалізація 

  Опарін, Валерій Михайлович; Oparin, Valerii; Федосов, Віктор Михайлович; Fedosov, Viktor; Федосов, Виктор Михайлович; Юхименко, Петро Іванович; Yukhymenko, Petro (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню проблематики становлення й розвитку сучасних публічних фінансів в Україні. Обґрунтовано необхідність використання в науковому обігу замість терміна “державні фінанси”, який був властивий ...
 • Державний фонд регіонального розвитку в системі фінансового вирівнювання 

  Опарін, Валерій Михайлович; Oparin, Valerii; Опарин, Валерий Михайлович; Пйонтко, Наталія Б.; Piontko, Nataliia (ДННУ “Академія фінансового управління”, 2017)
  В умовах поглиблення диспропорцій регіонального розвитку дослідження ефективності функціонування спеціального держфонду (ДФРР) як пріоритетного інструменту фінансового вирівнювання розбудови адміністративно-територіальних ...
 • Ідеологія, прагматика та результативність податкового реформування в Україні 

  Опарін, Валерій Михайлович; Oparin, Valerii; Опарин, Валерий Михайлович; Паєнтко, Тетяна Василівна; Paientko, Tetiana; Паентко, Татьяна Васильевна (Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2017)
  Статтю присвячено оцінці ідеології і прагматики податкових реформ в Україні. Авторський підхід до дослідження проблеми відрізняється від традиційних підходів, які зосереджені на оцінці фіскальної ефективності податків, і ...
 • Ринок праці як інструмент регулювання освітньої галузі у сфері підготовки висококваліфікованої робочої сили 

  Шевчук, Володимир Володимирович; Shevchuk, Volodymyr; Шевчук, Владимир Владимирович (НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ «Інформаційноконсультаційна фірма "Праця"»; ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглянуто сучасний взаємозв’язок впливів освіти та ринку праці на підготовку висококваліфікованої робочої сили (в умовах постійно зростаючих вимог до інтелектуальних якостей людини в процесі виробництва), зокрема ...
 • Тенденції розвитку системи рефінансування банків України 

  Шевчук, Володимир Володимирович; Shevchuk, Volodymyr; Шевчук, Владимир Владимирович (Національна академія наук України, 2016-03)
  Статтю присвячено проблемам рефінансуван- ня Національним банком України вітчизняних ко- мерційних банків у сучасних умовах функціонування банківської системи. Досліджено теоретичні та прак- тичні аспекти рефінансування ...
 • Стимулювання інноваційної діяльності національних підприємств 

  Романишин, Володимир Орестович; Romanishin, Volodymyr; Романишин, Владимир Орестович; Гавриленко, Ю. О. (Київський національний торговельно-економічний університет, 2019-05)
 • Про вдосконалення якості освіти у європейській вищій школі 

  Омельянюк, Олена Василівна; Omelianiuk, Olena; Омельянюк, Елена Васильевна (Інститут вищої освіти НАПН України, 2014-06-05)
 • Формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку 

  Остапенко, Ельвіра Олексіївна; Ostapenko, Elvira; Остапенко, Эльвира Алексеевна (Інституті вищої освіти НАПН, 2015-08-14)
  Дисертацію присвячено формуванню готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури уточнено сутність понять «саморозвиток особистості», «професійний ...
 • Еволюція сучасної міжнародної системи банківського регулювання: фактори впливу і наслідки 

  Онікієнко, Сергій Володимирович; Onikiienko, Sergii; Оникиенко, Сергей Владимирович (Київський інститут банківської справи, 2016)
  У статті розглянуто причини і мотиви, що спонукали до укладання Базельської угоди та визначено природу її внутрішніх суперечностей, що завадили ефективній реалізації її положень у частині регулювання банківської ...
 • Інвестиційна діяльність банків в економічному контексті 

  Онікієнко, Сергій Володимирович; Onikiienko, Sergii; Оникиенко, Сергей Владимирович (Київський інститут банківської справи, 2015)
  У статті розглянуто основні підходи до визначення інвестиційної діяльності банку в економічному контексті, визначено атрибути, що визначають специфіку інвестиційної діяльності банків, досліджено діалектичність ...

View More