Recent Submissions

 • Обґрунтування процесного підходу до управління персоналом організації 

  Даниленко, Олена Авксентіївна; Danylenko, O. A.; Даниленко, Елена Авксентьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-10-21)
  Зроблено обґрунтування теоретичних аспектів використання процесного підходу до управління персоналом організації; дано визначення трудовим процесам.
 • Ключові аспекти міжнародної економічної безпеки компанії 

  Швиданенко, Олег Анатолійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Обґрунтовано пріоритетні складові міжнародної економічної безпеки, які визначають напрями розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств, економічної політики держави в умовах глобалізації. Визначено ризики та загрози ...
 • Благоустрій у системі критеріїв якості життя 

  Фролова, Г. С. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті визначено та досліджено основні якісні критерії комфортності середовища життєдіяльності, що формується у процесі благоустрою, встановлені тенденції їх змін у постсоціалістичній Україні, доведено фундаментальний ...
 • Модель формування процесно-орієнтованої системи управління з урахуванням бізнес-стратегії підприємства 

  Тупкало, Сергій Віталійович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Стаття присвячена рішенню актуальної для підприємств задачі оптимізації системи управління, що базується на процесному підході, з урахуванням вибраної стратегії розвитку.
 • Методи оптимізації ресурсного забезпечення діяльності підприємств 

  Смірнов, Євген Валерійович; Smirnov, Evgen (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Проаналізовано методичні підходи до оптимізації ресурсного забезпечення діяльності підприємств у контексті співвідношення ризику та доходності. Аргументовано доцільність застосування показника економічної доданої вартості ...
 • Особливості дослідження пріоритетів споживачів у бізнес-моделюванні 

  Ревуцька, Наталія Віталіївна; Рибчук, О. В.; Revutska, Natalya; Rubchuk, O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Визначено змістовну характеристику поняття «пріоритети споживачів». Обґрунтовано особливості аналізу пріоритетів споживачів у процесі формування бізнес-моделі компанії.
 • Формування прогнозного бюджету за допомогою збалансованої системи показників 

  Пономарьова, І. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Розглянуто проблеми формування бюджетів підприємств та їх рішення за допомогою розробки алгоритму процесу бюджетування на основі збалансованої системи показників.
 • Маркетингові аспекти управління продажем 

  Пилипчук, Володимир Петрович; Данніков, Олег Володимирович (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010-10-18)
  Обґрунтовані в статті наукові положення, висновки та методичні рекомендації є важливим підґрунтям для вирішення проблемних прикладних питань щодо маркетингового забезпечення, пошуку компромісу у взаємодії суб’єктів економічної ...
 • Економічна безпека і результативність діяльності підприємства 

  Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiyk, Oleksiy (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Проаналізовано взаємозв’язок та особливості аналізу рівня економічної безпеки та результативності діяльності підприємства, продемонстровано аналітичну модель переходу в межах повної системи індикаторів у процесі обґрунтування ...
 • Організація системи управління енергозбереженням на підприємстві 

  Наконечна, Дарина Юріївна; Nakonechna, Daryna (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Описано основні елементи системи управління енергозбереженням на підприємстві. Визначено етапи розробки і впровадження системи управління енергозбереженням й надано їх характеристику.
 • Позитивні і негативні результати в соціально-економічному розвитку України 

  Метель, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті зроблено оцінку соціально-eкономічного розвитку України в умовах незалежності, встановлено причини, що негативно впливають на економічний розвиток держави, гальмують вирішення її соціальних проблем. Визначено ...
 • Ресурсозбереження як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства 

  Масліченко, Оксана Миколаївна; Maslichenko, Oksana (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Стаття присвячена дослідженню сутності і тенденцій розвитку ресурсозбереження в Україні. Зазначено, що пріоритетною стратегією перспективного розвитку вітчизняних підприємств повинна стати реалізація ресурсозберігаючої ...
 • Механізм оптимізації взаємодії авіакомпанії та інших організацій у рамках корпорації 

  Литвиненко, С. Л. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Визначено передумови створення механізму оптимізації взаємодії авіакомпанії та інших організацій у рамках корпорації та встановлено методологічне та інструментальне наповнення цього механізму.
 • Аналіз методик діагностики рівня економічної безпеки підприємства 

  Кузьомко, Володимир Миколайович; Kuzomko, Volodymyr (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті проаналізовано зміст основних методик діагностики рівня економічної безпеки підприємства. Зроблено висновки щодо необхідності подальшого удосконалення методичного забезпечення процесу діагностування економічної ...
 • Загальна характеристика основних етапів упровадження аутсорсінгу на підприємстві 

  Козачко, М. В.; Kozachko, M. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Досліджено та описано загальний механізм упровадження моделі аутсорсінгу на підприємствах. Виокремлено та охарактеризовано ключові етапи даного механізму. Визначено ключові процеси та аспекти, що необхідно враховувати при ...
 • Варіація величини вартості за методом дисконтування грошових потоків 

  Коваленко, Антон Дмитрович; Kovalenko, Anton (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Стаття присвячена аналізу методичного підходу оцінювання вартості бізнесу. Проаналізовано можливість управління вартістю компанії за допомогою методу дисконтування грошового потоку. Запропоновано шляхи мінімізації ...
 • Контроль операційних витрат підприємства в системі бюджетування 

  Кизенко, Олена Олександрівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті проаналізовано ефективність контролю за рівнем операційних витрат підприємства в результаті впровадження системи бюджетування. Доведено, що застосування інструментів контролю в системі бюджетування на вітчизняних ...
 • Експрес-аналіз практики використання інвестиційних ресурсів вітчизняними публічними акціонерними товариствами 

  Жученко, Зоя Олександрівна; Zhuchenko,Zoya (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти діяльності вітчизняних публічних акціонерних товариств. Визначено особливості функціонування таких підприємств.
 • Аналіз досягнення економічних критеріїв у процесі формування виробничої програми підприємства 

  Єгупов, Ю. А. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  Обґрунтовано склад економічних критеріїв, яким повинна відповідати виробнича програма сучасного промислового підприємства; запропоновано алгоритм розрахунку цільових показників операційної діяльності підприємства; надано ...
 • Ефективність антикризового управління на підприємстві 

  Дмитренко, Артем Іванович; Dmytrenko, Artem (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2010)
  У статті розглянуто сутність, види, умови забезпечення та технологію здійснення оцінки ефективності антикризової діяльності промислового підприємства. Запропоновано сукупність критеріїв та кількісних і якісних індикаторів ...

View More