Частина 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 88
 • Item
  Врахування інтересів стейкхолдерів при управлінні ефективністю діяльності підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10) Череп, А. В.; Северина, С. В.
  Акцентовано увагу на взаємодії підприємства зі стейкхолдерами, визначено головні інтереси, які вони можуть переслідувати при взаємодії з підприємством. Обґрунтовано необхідність розробки системи показників для управління ефективністю, яка б враховувала всіх зацікавлених осіб, які мають вплив на підприємство.
 • Item
  Стратегія як інструмент управління підприємством в умовах нестабільності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10) Цурік, О. В.
  Проаналізовано теоретичні засади стратегічного управління, розкрито сутність стратегічного управління та стратегії, зокрема, як інструменту управління підприємством в умовах нестабільності. Запропоновано алгоритм розробки та реалізації стратегії підприємства.
 • Item
  Залучення приватного капіталу у сферу підготовки висококваліфікованих кадрів у розвинених країнах світу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-20) Студінський, Володимир Аркадійович
  У статті висвітлено проблеми ефективного залучення та використання приватного капіталу в освітню галузь, зокрема у сферу підготовки висококваліфікованих кадрів в умовах економічної невизначеності та фінансової нестабільності.
 • Item
  Оптимізація джерел формування структури оборотного капіталу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-11) Стахова, Н. П.
  У статті розглянуті різні підходи вітчизняних і зарубіжних вчених щодо джерел формування оборотного капіталу. З переходом на ринкову систему управління підприємством, використання нетрадиційних джерел поповнення оборотного капіталу набуває вагомого значення.
 • Item
  Підходи до розбудови інноваційної корпоративної культури
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-15) Соболєва, Тетяна Олександрівна
  У статті розглянуто підходи до розвитку корпоративної культури, що можуть застосовуватися при формуванні системи інноваційних корпоративних цінностей. Виділено шляхи культивування інноваційних цінностей у корпорації, інструменти їх закріплення та реалізації у практичній діяльності.
 • Item
  Роль маркетингових інструментів у забезпеченні міжнародних конкурентних переваг підприємства на ринку інтернет послуг
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-13) Романова, Л. В.
  У статті розглядається проблема використання маркетингових інструментів для забезпечення конкурентних переваг підприємства на ринку купонних знижок. Аналізуються ринки купонних знижок, їх споживачі, лояльність, сегменти, конкурентні переваги та проблеми ТОВ «Групон УА» на українському ринку купонних сервісів.
 • Item
  Еволюція сучасних корпоративних структур
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-03) Рибалко, Юлія Сергіївна
  У розвитку світової економіки останніх десятиліть домінують процеси глобалізації, що визначають напрями і пріоритети сучасного етапу транснаціоналізації, впливаючи на стратегічні інтереси всіх суб’єктів бізнесу, серед яких чільне місце належить транснаціональним корпораціям. У статті зосереджено увагу на становленні сучасних транснаціональних корпорацій нового покоління, визначено глобальні тенденції їх розвитку.
 • Item
  Реорганізації ТНК як засіб запобігання банкрутству
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-09) Панчук, Лариса Володимирівна
  Транснаціональні корпорації з метою подолання конкурентності і запобігання банкрутства значну увагу приділяють теоретичним і практичним аспектам методики реорганізації і реструктуризації своїх підприємств.
 • Item
  Світовий досвід фінансування інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-07) Панченко, Євген Григорович; Жеваго, Аліна Володимирівна; Жеваго, Алина Владимировна; Фурсова, Олена Вікторівна; Фурсова, Елена Викторовна; Кір’якова, Марина Євгенівна
  Розглянуто особливості фінансування інноваційної діяльності на кожній з її стадій. Здійснено аналіз вкладень у R&D найбільших за даним показником ТНК світу в період 2004—2010 рр. Обґрунтовано тезу про те, що успіх у здійсненні інноваційної діяльності залежить не стільки від розміру інвестицій, скільки від того, як здійснюються інвестиції. Запропоновано користуватися показником RQ для планування витрат на дослідження та розробки.
 • Item
  Розбудова системи сільської кредитної кооперації як механізму фінансової підтримки малих сільськогосподарських підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-11) Олійник, К. А.
  У статті розглянуто передумови й особливості розбудови системи сільської кредитної кооперації в Україні. Проведене дослідження дає змогу стверджувати, що для покращення фінансової підтримки малих сільськогосподарських підприємств України необхідно забезпечити створення сільських кредитних кооперативів для формування життєздатного конкурентоспроможного сільського господарства.
 • Item
  Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів: структурно-динамічний аналіз
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-12) Мудра-Рудик, Я. А.
  У статті висвітлено результати дослідження інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів протягом 2008—2011 років. При використанні структурно-динамічного аналізу розглянуто динаміку змін учасників НПЗ, структуру інвестиційного портфелю та основних емітентів, цінні папери яких є наявними у портфелях недержавних пенсійних фондів.
 • Item
  Межсекторное взаимодействие как инновационный механизм управления социальным развитием
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-25) Мартякова, Е. В.
  Сформулированы модели и основные принципы взаимодействия социальных партнеров государства, бизнеса и общества при реализации проектов. Предложены основные направления по развитию механизмов и инструментов взаимодействия социальных партнеров в институциональной среде Украины.
 • Item
  Бренд-неймінг як чинник ефективності міжнародних маркетингових комунікацій
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-24) Кочкіна, Н. Ю.
  Доведено вплив бренд-неймінгу на ефективність міжнародних маркетингових комунікацій. Аналітичний етап інтернаціоналізації брендів проілюстровано фонетичним, психолінгвістичним, фонографічним, семантичним та асоціативним аналізом бренду українського виробника марочних вин «Інкерман». Розроблено комплекс рекомендацій щодо бренд-неймінгу на міжнародних ринках, у тому числі для компанії «Інкерман».
 • Item
  Оцінка трудової інноваційної діяльності керівника
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-22) Колінко, Н. О.
  У статті розглянуто проблеми оцінки трудової інноваційної діяльності керівника. Запропоновано послідовний процес оцінювання інноваційної діяльності керівника. Проведене дослідження дало нам змогу сформувати висновки щодо рівня ефективності керівництва інноваційної діяльності.
 • Item
  Роль МСФЗ в об’єктивному розкритті фінансової інформації ТНК
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-14) Квачук, Ярослав Олександрович
  У даній роботі досліджено принципи, основні припущення, особливості МСФЗ, проведено порівняння МСФЗ із національними та загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку, досліджуються можливі шляхи викривлення фінансових показників і методи їх виявлення аудиторськими процедурами.
 • Item
  Формування людського фактора в антикризовому управлінні підприємствами в умовах глобальної нестабільності
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-16) Калина, Алла Василівна
  Стаття присвячена розвитку теоретико-методичних положень і розробці практичних рекомендацій щодо формування людського фактора в антикризовому управлінні підприємствами в умовах глобальної нестабільності.
 • Item
  Особливості інноваційного розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості на світовому ринку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-23) Дунська, А. Р.; Дерипащук, А. Б.
  У статті розглянуто сучасний стан і тенденції інноваційного розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості на світовому ринку. Також досліджується проблеми та перспективи інноваційного розвитку галузі в Україні.
 • Item
  Вплив компаній з іноземним капіталом на динаміку заробітної платні і обмінний курс в країнах, що розвиваються
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-10) Гречин, В. В.
  У статті розглянуто економічну літературу, присвячену дослідженню впливу компаній з іноземним капіталом на зміну заробітної платні у країнах, що розвиваються; обґрунтовано доцільність поділу компаній з іноземним капіталом на два типи за критерієм переважної території реалізації товару (експортоорієнтовані компанії і компанії внутрішнього ринку), і поставлено питання можливого взаємозв’язку між належністю компанії до одного з двох типів і її впливом на заробітну плату і динаміку обмінного курсу.
 • Item
  Механізм управління стратегічними змінами як інструмент капіталізації підприємницької діяльності (світова практика)
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-22) Гайдей, О. О.; Лісун, Я. В.
  У статті розглянуто суть стратегічних змін і їх роль у підвищенні вартості бізнесу. Визначено причини виникнення та механізм управління змінами зметою збільшення капіталу підприємства.
 • Item
  Вітчизняний і зарубіжний досвід розвитку технологій роботи з персоналом
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012-10-22) Волобоєва, Ірина Олександрівна; Волобоєва (Варіс), Ірина Олександрівна; Варіс, Ірина Олександрівна; Voloboieva, Iryna; Волобоева, Ирина Александровна
  Великий вплив на конкурентоспроможність трудових ресурсів чинять процеси функціонування системи управління персоналом (СУП). У статті розглянуто особливості та розбіжності підходів щодо формування складових СУП і технологій роботи з персоналом.