Recent Submissions

 • Дослідження кон’юнктури ринків як необхідна складова формування маркетингових стратегій підприємствами АПК України в умовах глобалізації 

  Єранкін, Олександр Олександрович; Erankin, Oleksandr (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Стаття присвячена методичним проблемам дослідження кон’юнктури ринків товарів АПК та врахування при цьому впливу глобалізації на агробізнес в Україні. Пропонується уточнити категорійний апарат, а також зробити пропозиції ...
 • Інноваційний потенціал та його місце в структурі потенціалу підприємства 

  Вострякова, Валентина Юріївна; Vostriakova Valentyna (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  В статті надано авторське розуміння інноваційного потенціалу, зроблено спробу визначити його елементний склад та місце в структурі потенціалу підприємства з точки зору розмежування елементів потенціалу підприємства на ...
 • Вплив організаційної культури підприємства на ефективність процесу бенчмаркінгу 

  Вишинська, Т. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  У статті подано аналіз поняття «бенчмаркінг» та визначено актуальність його застосування у практиці вітчизняних підприємств. Розглянуто сутність та структуру організаційної культури підприємства. Проаналізовано значення ...
 • Становлення управлінського консультування як наукової дисципліни 

  Верба, Вероніка Анатоліївна; Verba, Veronika; Верба, Вероника Анатольевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  У статті надано характеристику об’єктивних передумов становлення управлінського консультування як наукової дисципліни, визначено підсистеми наукової дисциплінарності в контексті дослідження управлінського консультування, ...
 • Впровадження концепції управлінського обліку в холдингових компаніях 

  Тупота, М. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  В статті розглянуто типові проблеми впровадження та функціонування управлінського обліку в холдингових компаніях України, основні принципи формування управлінської звітності, що виступає інформаційним полем для прийняття ...
 • Кластерна модель просторового розвитку підприємства 

  Татарчук, П. О. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  У статті узагальнено та критично охарактеризовано кластерну модель просторового розвитку економічних організацій та на основі аналізу досвіду формування кластерів в Україні визначено концептуальні основи забезпечення її ...
 • Соціальна структура постіндустріального суспільства і характер класових суперечностей 

  Шкурупій, О. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  В статті розглянуто природу соціальних суперечностей, властивих постіндустріалізм та їх відмінності порівняно з конфліктами індустріального суспільства. Досліджено сучасні передумови формування соціальної структури ...
 • Торговельні марки в маркетингових стратегіях взаємодії зі споживачами на ринках молочних товарів 

  Шафалюк, Олександр Казимирович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  В роботі розглядаються можливості та ризики просування молокопродукції різних типів переробних підприємств, на базі маркетингової співпраці з торговельними організаціями щодо забезпечення результативної взаємодії зі ...
 • Критерії вибору конкурентних стратегій підприємства 

  Прохорова, Єлєна Вікторівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Проаналізовано існуючі підходи до оцінювання, порівняння і вибору підприємствами стратегічних альтернатив. Запропоновано авторський підхід до вибору конкурентних стратегій підприємства.
 • Удосконалення стратегічного управління цільовим використанням обмежених ресурсів на основі системи збалансованих показників (СЗП) 

  Павлів, О. Б. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  В статті розглянуто проблематику цільової орієнтації стратегічного управління суб’єктів господарювання та досягнення на цій основі збалансованості діяльності всіх підсистем управління підприємством за допомогою системи ...
 • Розвиток підприємництва крізь призму моделі «соціально-психологічно-економічної» людини 

  Павленко, Ірина Миколаївна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  В статті розглянуто проблему розвитку підприємництва на Україні на основі аналізу мотивів поведінки індивіда на ринку праці з точки зору вибору ним статусу зайнятості. В роботі здійснено спробу поєднання економічних, ...
 • Вектори розвитку виробництва та специфічні принципи розроблення виробничої стратегії підприємства 

  Омельяненко, Тетяна Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Виробничу стратегію ідентифіковано як різновид функціональних стратегій підприємства. На базі сучасної методології стратегічного управління виділено загальні принципи розроблення виробничої стратегії. Визначено вектори ...
 • Перспективи розвитку національного меблевого ринку та специфіка ведення бізнесу на ньому 

  Олексюк, Олексій Іванович; Oleksiyk, Oleksiy (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Стаття присвяченна висвітленню тенденцій розвитку національного меблевого сектору, який розглядається з позицій формування єдиної бізнес-моделі створення цінності для споживача. Представлений матеріал побудований за логікою ...
 • Оцінка стану та перспектив розвитку в Україні системи приват-банкінгу 

  Нагорна, Ю. В. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  В статті розглянуто основні тенденції розвитку системи приват-банкінгу в країнах Європи, США, Росії, Україні. Система розглядається як засіб задоволення потреб клієнтів у розширені можливостей банківського і позабанківського ...
 • Методичні підходи до управління ринковими позиціями підприємства на основі їх мультиелементної оцінки 

  Михайленко, Олена Феліксівна; Латишева, Ю. Р. (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  В статті розкрито сутність економічної категорії «ринкові позиції підприємства», запропоновано методичний підхід до їх інтегрального оцінювання на основі порівняння, експертних оцінок і ранжування компонентів, а також до ...
 • Природа нематеріальних активів та їх роль у діяльності підприємств 

  Мельник, Оксана Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  В статті розглянуто питання пов»язані з визначенням, узагальненням та систематизацією підходів до нематеріальних активів підприємства, дається характеристика методів оцінки та використання інформації в управлінні підприємством ...
 • Оцінка інвестиційного потенціалу підприємства 

  Литюга, Юлія Володимирівна (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  В статті сформульовано поняття інвестиційного потенціалу підприємства, запропоновано його структуру. Визначено вплив інвестиційного потенціалу на формування виробничого та економічного потенціалу підприємства. Розглянуто ...
 • Діагностика привабливості реальних інвестицій за використання нечітко-множних описів 

  Коцюба, Олексій Станіславович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  В статті порушується проблематика оцінки ефективності інвестиційних проектів в ситуації нечіткості вихідних фінансово-економічних параметрів. У межах цього доопрацьовано методи побудови нечітких оцінок для показників ...
 • Механізм інвестиційного партнерства в системі гарантування економічної безпеки 

  Кириленко, Володимир Іванович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  Розглянуто процеси та тенденції формування механізму інвестиційного партнерства в системі гарантування економічної безпеки України на сучасному етапі розвитку.
 • Сучасний банк — криза ідентичності 

  Івасів, Ігор Богданович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007)
  В роботі зроблено спробу визначити феномен банку в контексті сучасного фінансового ландшафту, для чого використовується поняття «сучасний банк». Розглянуто провідні тенденції розвитку фінансових ринків та фінансової ...

View More