Recent Submissions

 • Функціональний підхід до вивчення іноземної мови 

  Рабійчук, Л. С.; Завідонова, Наталія Іванівна; Zavidonova, Nataliia; Завидонова, Наталья Ивановна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  Стаття розглядає процес функціонального вивчення іноземної мови та дослідження в цій галузі. Описуються етапи та принципи функціонування мови в процесі усної та писемної комунікації. Пояснюється різниця між функціональним ...
 • Інновації в сучасному навчальному просторі: дієвий механізм для розвитку особистості 

  Василенко, Ірина Олександрівна; Vasylenko, Iryna; Василенко, Ирина Александровна; Малінко, Олена Григорівна; Malinko, Olena; Малинко, Елена Григорьевна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  В статті розглядається актуальність розробки та викладання дистанційного курсу іноземних мов у ВНЗ економічного спрямування на основі електронного навчального середовища Moodle. Метою курсу є забезпечення вільного доступу ...
 • Туристичний бізнес в Україні: стан та перспективи розвитку 

  Опанащук, Юрій Якович; Opanashchuk, Yurii; Опанащук, Юрий Яковлевич (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті проведено аналіз поточного стану та визначено тенденції розвитку української туристичної галузі. Розглянуто роль та значення туристичного бізнесу в економіці, проведено аналіз чинників впливу на розвиток туристичної ...
 • Моніторинг ефективності маркетингу і розвитку спільнот споживачів бренду 

  Шафалюк, М. С.; Shafalyuk, M.; Шафалюк, Олександр Казимирович; Shafalyuk, O. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  В статті доводиться, що особлива увага підприємств має приділятися моніторингу ефективності маркетингу і розвитку спільнот споживачів брендів. Показано, що однією з причин труднощів і проблем, які пов’язані з характеристиками ...
 • Проблеми кон’юнктури ринків у забезпеченні ефективності маркетингу і комерції підприємств 

  Кривещенко, Вікторія Віталіївна; Kryveshchenko, Viktoriia; Кривещенко, Виктория Витальевна; Яковенко, Алла Казимировна; Iakovenko, A. К. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2020)
  У статті критично досліджено основні тенденції еволюції концепцій і підходів у визначенні та дослідженні кон’юнктури ринків, у спеціальному науково-практичному моделюванні та оцінюванні параметрів станів товарних ринків. ...
 • Поняття та сутність інклюзивного розвитку країни 

  Борисов, Євген Миколайович; Borysov, Evgen; Борисов, Евгений Николаевич; Барвінок, А. С.; Barvinok, A. S. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2019)
  Інклюзивний розвиток — економічне, екологічне та соціальне зростання, що створює можливості для всіх верств населення і розподіляє дивіденди збільшення процвітання, як у грошовому, так і в негрошовому відношенні. Інклюзивне ...
 • Про одну властивість матричних зображень скінченних напівгруп S(I,J) 

  Тертична, Олена Миколаївна; Tertychna, Olena; Тертичная, Елена Николаевна (Ужгородський національний університет, 2011)
  У цiй статтi вивчається одна властивiсть матричних зображень для природного класу скiнченних напiвгруп, породжених iдемпотентами. In this paper we study a property of matrix representations for a natural class of ...
 • Сильно нерозкладні матричні зображення для одного класу напівгруп 

  Костишин, Е. М.; Kostyshyn, Е.; Тертична, Олена Миколаївна; Tertychna, Olena; Тертичная, Елена Николаевна (Національний університет «Києво-Могилянська Академія», 2013)
  У статті вказано кількість абсолютно нерозкладних та сильно нерозкладних матричних зображень прямого добутку симетричних напівгруп другого ступеня над полем характеристики р ≠ 2 та отримано повний їх опис. It is calculated ...
 • О некоторых свойствах матричных представлений конечных моноидов, порожденных идемпотентами 

  Тертичная, Елена Николаевна; Tertychna, Olena; Тертична, Олена Миколаївна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2013)
  Пусть I конечное множество (без 0 и 1) и J подмножество в I× I без диагональных элементов. Через S1 (I, J) обозначен моноид, порожденный элементами e0= 0, e1= 1 и ei, i∈ I, и следующими соотношениями: e2 i= ei для всех i∈ ...
 • Вплив знижок при закупівлі на оптимальний розмір запасу підприємства в умовах невизначеності 

  Манжос, Тетяна Василівна; Manzhos, Tetiana; Манжос, Татьяна Васильевна; Тертична, Олена Миколаївна; Tertychna, Olena; Тертичная, Елена Николаевна (Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2012)
 • 0-напівпрості матриці та зображення g-ідемпотентних напівгруп 

  Тертична, Олена Миколаївна; Tertychna, Olena M.; Тертичная, Елена Николаевна (Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2013)
  Вивчено властивості матричних зображень для природного класу напівгруп, породжених ідемпотентами, які пов’язані з 0-напівпростими матрицями. Виявлено, що властивості нескінченних напівгруп (що стосуються таких матриць) ...
 • On 0-semisimplicity of linear hulls of generators for semigroups generated by idempotents 

  Bondarenko, Vitaliy M.; Tertychna, Olena M.; Тертична, Олена Миколаївна; Тертичная, Елена Николаевна (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2012)
  Let I be a finite set (without 0) and J a subset of I ×I without diagonal elements. Let S(I, J) denotes the semigroup generated by e0 = 0 and ei, i ∈ I, with the following relations: e2 i = ei for any i ∈ I, eiej = 0 ...
 • Линейные идемпотентные операторы в конечномерных векторных пространствах 

  Бондаренко, В. М.; Тертичная, Елена Николаевна; Tertychna, Olena M.; Тертична, Олена Миколаївна (Інститут математики НАН України, 2015)
  In this paper we consider the problem on similarity of families of linear idempotent operators in finite-dimensional vector spaces.
 • On representation of the semigroups S(I,J) with a cylic quiver 

  Bondarenko, Vitaliy M.; Tertychna, Olena M.; Тертична, Олена Миколаївна; Тертичная, Елена Николаевна (Інститут математики НАН України, 2009)
  In this paper we study representations of semigroups (over a field k) generated by idempotents with partial null multiplication in the case when the corresponding quiver has not oriented cycles.
 • On tame semigroups generated by idempotents with partial null multiplication 

  Bondarenko, Vitaliy M.; Tertychna, Olena M.; Тертична, Олена Миколаївна; Тертичная, Елена Николаевна (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008)
  Let I be a finite set without 0 and J a subset in I × I without diagonal elements (i, i). We define S(I, J) to be the semigroup with generators ei, where i ∈ I ∪ 0, and the following relations: e0 = 0; e2 i = ei for ...
 • On classification of pairs of potent linear operators with the simplest annihilation condition 

  Bondarenko, Vitaliy M.; Tertychna, Olena M.; Тертична, Олена Миколаївна; Тертичная, Елена Николаевна; Zubaruk, Olesya V. (Інститут прикладної математики і механіки НАН України, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016)
  We study the problem of classifying the pairs of linear operators A, B (acting on the same vector space), when the both operators are potent and AB = 0. We describe the finite, tame and wild cases and classify the ...
 • Міжкультурна комунікація: запити вивчення іноземної мови в університеті 

  Лавриненко, Тетяна Петрівна; Lavrynenko, Tetiana; Лавриненко, Татьяна Петровна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-04)
  Стаття присвячена проблемі сучасних викликів міжкультурної комунікації до мовної освіти в економічному університеті. Акцентується увага на тому, що проблема міжкультурної комунікації стає актуальною в умовах глобалізації ...
 • Коронавірус – новітня чума 2020 року. Шляхи виходу з глобальної кризи, спричиненої пандемією, для національних компаній 

  Закревський, Андрій Валерійович; Zakrevskyі, Andrii; Закревский, Андрей Валерьевич; Могиленко, Яна (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Актуальність статті полягає в тому, що світ зіштовхнувся з глобальною кризою, з якої треба шукати шляхи виходу. Головною ідеєю статті є висвітлення проблеми приходи глобальної кризи, а також її вплив на національну економіку. ...
 • SMART-продукти в логістичній діяльності підприємств 

  Хмурковський, Геннадій Володимирович; Hmurkovskyi, Hennadii; Хмурковский, Геннадий Владимирович; Голобородько, Євгеній (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  Уточнено основні напрямки цифрових перетворень в логістиці. Проаналізовано ефекти від кожного з напрямків. Наведені приклади успішної цифровий трансформації логістичних компаній. The main directions of digital transformations ...
 • Керування ланцюгами постачання Е2Е (end-to-end) 

  Машина, Юлія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2020-05)
  У сучасній економіці дуже важливо вміти не тільки оптимізувати витрати, але і знаходити нові інноваційні рішення для збереження стійкості бізнесу в непростих і погано передбачуваних макроекономічних умовах. У роботі ...

View More